Guidance

Ffurflenni CThEM

Ffurflenni Cyllid a Thollau EM (CThEM) ac arweiniad, nodiadau, taflenni gwybodaeth a thudalennau atodol cysylltiedig.

Os na allwch ddod o hyd i’r ffurflen sydd ei hangen arnoch, gallwch e-bostio HMRC.

TWE

Ffurflen Teitl
P11D Treuliau a buddiannau diwedd blwyddyn
P11D(B) Treuliau a buddiannau diwedd blwyddyn
P9D Treuliau a buddiannau diwedd blwyddyn
Rhestr wirio Cyflogai sy’n cychwyn - rhestr wirio
P46(Car) Car a ddarperir at ddefnydd preifat cyflogai
42 Cynlluniau Cyfranddaliadau: gwarantau sy’n gysylltiedig â chyflogaeth
SC2 Tâl Salwch Statudol: hysbysiad o salwch gan y cyflogai
SC3 Tâl ac Absenoldeb Tadolaeth Statudol Cyffredin: dod yn rhiant biolegol
SC5 Tâl ac Absenoldeb Tadolaeth Statudol: mabwysiadu plentyn o dramor
SC6 Tâl ac Absenoldeb Mabwysiadu Statudol: mabwysiadu plentyn o dramor
ASPP1 Tâl Tadolaeth Statudol Ychwanegol: esboniad ynghylch methu talu
SAP1 Tâl Mabwysiadu Statudol: esboniad ynghylch methu talu
PSA1 Cytundeb Setliad TWE

Treth Incwm

Ffurflen Teitl
P50 Cais am ad-daliad treth pan fyddwch wedi rhoi’r gorau i weithio
P50Z Hawlio ad-daliad treth pan fyddwch wedi rhoi’r gorau i weithio: pensiwn a gyrchir yn hyblyg
P53 Cais am ad-daliad pan fod pensiwn bach yn cael ei gymryd fel cyfandaliad
P53Z Cyfandaliad pensiwn a gyrchir yn hyblyg: cais am ad-daliad (blwyddyn dreth 2015 i 2016)
P55 Taliad pensiwn a gyrchir yn hyblyg: cais am ad-daliad (blwyddyn dreth 2015 i 2016)
P87 Rhyddhad treth ar gyfer treuliau cyflogaeth
P85 Gadael y DU - rhoi trefn ar eich materion treth
P350 TWE: Dewis ar gyfer llenwi Datganiad Blynyddol y Cyflogwr

Yswiriant Gwladol

Ffurflen Teitl
CA5403 Cael eich rhif Yswiriant Gwladol ar bapur
CA82 Apêl yn erbyn penderfyniad a wnaed gan Gyllid a Thollau EM
CF411 Ffurflen gais ar gyfer Diogelwch Cyfrifoldebau Cartref
CF411A Credydau ar gyfer rhieni a gofalwyr
CA9176 Cais am Gredydau Gofal Plant ar gyfer Oedolion Penodedig
CA8480 Cais am ad-daliad o gyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 2
CA5603 Cais am ad-daliad o gyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 2
CA5610 Cais am ad-daliad o gyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 4
SP32 Taliadau statudol a chyfraniadau Yswiriant Gwladol: cais hwyr
CA307 Yswiriant Gwladol: Hawlio ad-daliad o gyfraniadau a dalwyd i’r DU tra’n gweithio dramor (CA307)
CA3821 Yswiriant Gwladol: anfon cyflogeion i weithio dramor (CA3821)
CF9 Yswiriant Gwladol: cyfraniadau gwraig briod ar gyfradd is (CF9)
CF9A Yswiriant Gwladol: cyfraniadau gwraig weddw ar gyfradd is (CF9A)

Hunanasesiad

Ffurflen Teitl
SA1 Cofrestru ar gyfer Hunanasesiad a chael ffurflen dreth
SA100 Ffurflen Dreth
SA101 Gwybodaeth ychwanegol
SA102 Cyflogaeth
SA102M Gweinidogion yr efengyl
SA102MP Senedd
SA102WAM Cynulliad Cenedlaethol Cymru
SA103S Hunangyflogaeth (byr)
SA103F Hunangyflogaeth (llawn)
SA104S Partneriaeth (byr)
SA104F Partneriaeth (llawn)
SA105 Eiddo yn y DU
SA106 Tramor
SA107 Ymddiriedolaethau ac ati
SA108 Crynodeb o enillion cyfalaf
SA110 Crynodeb o’r cyfrifiad treth
SA210 ac SA211 Nodiadau’r Ffurflen Dreth Fer (SA211 ac SA210)
SA303 Cais i leihau taliadau ar gyfrif
SA370 Apêl yn erbyn cosbau am gyflwyno’n hwyr a thalu’n hwyr
SA371 Ffurflen Dreth Partneriaeth - apêl yn erbyn cosbau am gyflwyno’n hwyr
SA400 Cofrestru partneriaeth ar gyfer Hunanasesiad
SA401 Cofrestru partner ar gyfer Hunanasesiad a CYG Dosbarth 2
SA402 Cofrestru partner ar gyfer Hunanasesiad os nad ydynt yn unigolion
SA800 Ffurflen Dreth Partneriaeth
SA800(PS) Datganiad Partneriaeth (llawn)
SA800(TP) Incwm Masnachu ac Incwm Proffesiynol Partneriaeth
SA801 Eiddo yn y DU - Partneriaeth
SA802 Partneriaeth Tramor
SA803 Gwaredu Asedion Trethadwy Partneriaeth
SA804 Cynilion, Buddsoddiadau ac Incwm Arall Partneriaeth
CWF1 Hunanasesiad a chyfraniadau Yswiriant Gwladol: Cofrestru os ydych yn unig fasnachwr hunangyflogedig

TAW

Ffurflen Teitl
VAT1 Cais i gofrestru
VAT1A Cais i gofrestru - gwerthu o bell
VAT1B Cais i gofrestru - caffaeliadau
VAT2 Manylion partneriaeth
VAT7 Cais i ddileu eich cofrestriad TAW
VAT68 Cais i drosglwyddo rhif cofrestru
VAT600FRS Cais i ymuno â’r Cynllun Cyfradd Unffurf
VAT600AA Cais i ymuno â’r Cynllun Cyfrifyddu Blynyddol
VAT600AA/FRS Cais i Ymuno â’r Cynllun Cyfrifyddu Blynyddol â’r Cynllun Cyfradd Unffurf
VAT98 Cynllun Un Gyfradd Amaethyddol - cais am ardystiad
VAT101 Rhestr gwerthiannau yn y GE
VAT101A Tudalen ychwanegol rhestr gwerthiannau yn y GE
VAT101B Tudalen cywiro’r rhestr gwerthiannau yn y GE
VAT126 Cais am ad-daliad gan awdurdodau lleol a chyrff cyffelyb (VAT126)
VAT652 Hysbysiad o wallau yn y Ffurflenni TAW
VAT622 Talu drwy BACS neu archeb sefydlog
WT2 Cyflwyno Ffurflen TAW Ar-lein yn hwyr
VAT415 Dull newydd o gludiant (llongau ac awyrennau) - hysbysiad o gaffael
VAT769 TAW: Hysbysu ynghylch manylion ansolfedd

Treth Etifeddiant

Ffurflen Teitl
IHT400 Treth Etifeddiant: Cyfrif Treth Etifeddiant
IHT205 (2006) Datganiad gwybodaeth am yr ystâd
IHT402 Cais i drosglwyddo rhan o’r haen gyfradd sero nas defnyddiwyd
IHT403 Rhoddion a throsglwyddiadau eraill o werth
IHT404 Asedion mewn perchnogaeth ar y cyd
IHT405 Tai, tir, adeiladau a buddiannau mewn tir
IHT406 Cyfrifon banc a chymdeithasau adeiladu
IHT407 Nwyddau’r tŷ a nwyddau personol
IHT408 Nwyddau’r tŷ a nwyddau personol a roddwyd i elusen
IHT409 Pensiynau
IHT410 Aswiriant bywyd a blwydd-daliadau
IHT411 Stoc a chyfranddaliadau wedi eu rhestru
IHT417 Asedion tramor
IHT421 Crynodeb o’r profiant

Ffurflenni eraill

Ffurflen Teitl
64-8 Awdurdodi eich asiant
C1201 Mewnforio ac allforio: gwarantu gohirio taliad i CThEM
C1201A Mewnforio ac allforio: cywiriad i ffurflen C1201 -gwarantu gohirio
CCL1 Ffurflen gofrestru: Ardoll Newid yn yr Hinsawdd
CCL2 Ardoll Newid yn yr Hinsawdd: manylion partneriaeth
CH2 Ffurflen gais am Fudd-dal Plant
CIS40 Cynllun y Diwydiant Adeiladu: cais unigolyn am ad-daliad
CIS304 Cofrestru partneriaeth
Comp1 Asiantau ac ymgynghorwyr treth: awdurdod dros dro i alluogi CThEM ddelio gyda’ch ymgynghorwr treth
CT R&D (AA) Rhyddhad treth mewn perthynas ag Ymchwil a Datblygu: cais am Sicrwydd o Flaen Llaw ar gyfer rhyddhad treth mewn perthynas ag Ymchwil a Datblygu
HO930 Toll Tanwydd: datgan a thalu’r doll ar danwydd deuol a thanwydd cyfnewid arall
MGD1 Tollau gamblo: Cais i gofrestru busnes ar gyfer Toll Peiriannau Hapchwarae
MLR100 Rheoliadau Gwyngalchu Arian: cais i gofrestru
MLR RCT1 Rheoliadau Gwyngalchu Arian: rhoi gwybod am newidiadau i’ch busnes
TC846 Credydau treth: gordaliad
APSS155A Dewis ildio/dileu tystysgrif contractio allan neu dystysgrif cynllun briodol
Ffurflen 17 Treth Incwm: datganiad o fuddiannau mewn eiddo ac incwm ar y cyd
APSS413 Cynlluniau Pensiwn: Hysbysiad o apêl a chais i ohirio taliad
BG1 Lwfans Gwarcheidwad: ffurflen gais
CC2LA Ardoll Newid yn yr Hinsawdd: Newid manylion partneriaeth
CDF1 Datgeliad Gwirfoddol: Cyfleuster Datgelu Cytundebol
CH995 Budd-dal Plant: Awdurdodi ymgynghorydd treth ar gyfer materion Tâl Incwm Uchel Budd-dal Plant
CIS302 Cynllun y Diwydiant Adeiladu: cofrestru fel unigolyn i dderbyn taliadau gros
CIS305 Cynllun y Diwydiant Adeiladu: Cofrestru cwmni
CIS41 Cynllun y Diwydiant Adeiladu: Cais partner am ad-daliad
TC689 Credydau Treth a Budd-dal Plant: Caniatáu rhywun arall i weithredu ar eich rhan
R89 Treth Incwm: cais i dderbyn blwydd-dal heb dreth wedi’i didynnu (R89(2009))
VPE1 Ymddiriedolaethau ac Ystadau: ffurflen ddewis person sy’n agored i niwed
MLR101 Rheoliadau Gwyngalchu Arian: cais am brawf Gweddus a Phriodol
EIS1 Cynllun Buddsoddi mewn Mentrau: datganiad cydymffurfio (EIS1)
MGD2 Tollau hapchwarae: Manylion partneriaid at ddibenion Toll Peiriannau Hapchwarae (MGD2)
BC539 Ffurflen ganiatâd ynghylch hanes cyflogaeth
Published 2 January 2011
Last updated 19 October 2018 + show all updates
  1. Ffurflenni Treth Etifeddiant: nwyddau cartref a phersonol a roddwyd i elusen (IHT408) a Threth Etifeddu: mae asedau tramor (IHT417) wedi'u hychwanegu at y dudalen.

  2. Mae cyfeiriad e-bost wedi'i ychwanegu at y dudalen ar gyfer cysylltu ag os na allwch ddod o hyd i'r ffurflen yr ydych yn chwilio amdani.

  3. Mae SP32, Ffurflen 17, APSS413, BG1, CC2LA, CDF1, CH995, CIS302, CIS305, CIS41, TC689, P350, R89, VPE1, MLR101, VAT769, CA307, CA3821, CF9, CF9A, EIS1, MGD2 a BC539 wedi'u hychwanegu at y rhestr.

  4. First published.