Guidance

Ffurflenni a chanllawiau ar gyfer atwrneiaeth a dirprwyon

Canllawiau, ffurflenni a phapurau polisi Cymraeg gan Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus.

Applies to England and Wales

Arweiniad ar y Ddeddf Galluedd Meddyliol

Cod Ymarfer y Ddeddf Galled Meddyliol

Mae’r cod yn darparu canllawiau ar gyfer dirprwyon ac atwrneiod sy’n gwneud penderfyniadau dan Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005. Mae’n cynnwys nifer o astudiaethau achos defnyddiol.

Ffurflenni atwrneiaeth arhosol (LPA)

Gwneud cais am atwrneiaeth arhosol

Ffurflenni a chanllawiau i wneud atwrneiaeth arhosol eiddo a materion ariannol neu atwrneiaeth arhosol iechyd a lles, os nad ydych yn defnyddio’r gwasanaeth atwrneiaeth arhosol digidol (yn y Saesneg).

Cofrestru atwrneiaeth arhosol

Ffurflenni a chanllawiau i gofrestru atwrneiaeth arhosol eiddo a materion ariannol neu atwrneiaeth arhosol iechyd a lles, os nad ydych yn defnyddio’r gwasanaeth atwrneiaeth arhosol digidol (yn y Saesneg).

Ffioedd atwrneiaeth arhosol

Ffurflen i gael help i dalu ffioedd atwrneiaeth arhosol oherwydd eich bod ar incwm isel neu’n cael rhai budd-daliadau ar sail prawf modd.

Ildio atwrneiaeth arhosol

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych wedi cael eich penodi’n atwrnai dan atwrneiaeth arhosol ond rydych bellach eisiau rhoi’r gorau i’r swyddogaeth hon.

Gwrthwynebu cofrestru atwrneiaeth arhosol

Defnyddiwch y ffurflenni hyn i wrthwynebu cofrestru atwrneiaeth arhosol.

Canllawiau atwrneiaeth arhosol: gweithredu fel atwrnai

Beth fydd yn digwydd pan na allaf wneud penderfyniadau drosof fy hun ddim mwy?

Cael gwybod sut i wneud atwrneiaeth arhosol, dogfen gyfreithiol sy’n caniatáu rhywun rydych yn ymddiried ynddynt i wneud penderfyniadau drosoch chi os na allwch chi wneud eich hun.

Cychwyn arni fel atwrnai: eiddo a materion ariannol

Beth i’w wneud yn gyntaf os ydych chi’n gweithredu ar ran rhywun yn unol ag atwrneiaeth arhosol ar gyfer penderfyniadau ariannol.

Cychwyn arni fel atwrnai: iechyd a lles

Beth i’w wneud yn gyntaf os ydych chi’n gweithredu ar ran rhywun yn unol ag atwrneiaeth arhosol ar gyfer penderfyniadau o ran iechyd a gofal.

Sut i fod yn atwrnai eiddo a materion ariannol

Canllaw manwl i bobl sy’n gwneud penderfyniadau ynghylch eiddo a materion ariannol o dan atwrneiaeth arhosol.

Sut i fod yn atwrnai iechyd a lles

Canllaw manwl i bobl sy’n gwneud penderfyniadau ynghylch iechyd a lles o dan atwrneiaeth arhosol.

Rhoi rhoddion

Cyngor ar y terfynau cyfreithiol o ran rhoi rhoddion fel atwrnai eiddo a materion ariannol.

Atwrnai neu ddirprwy sy’n gofalu am fuddsoddiadau rhywun

Darllenwch yr arweiniad hwn i gael rhagor o wybodaeth am wneud buddsoddiadau ar gyfer unigolion nad oes ganddynt alluedd meddyliol i wneud penderfyniadau.

Ffurflenni atwrneiaeth barhaus (EPA)

Cofrestru atwrneiaeth barhaus

Ffurflenni a chanllawiau i gofrestru atwrneiaeth barhaus os yw’r unigolyn a’i gwnaeth (y ‘rhoddwr’) wedi colli neu yn colli galluedd meddyliol.

Ffioedd atwrneiaeth barhaus

Ffurflen i gael help i dalu ffioedd atwrneiaeth barhaus oherwydd eich bod ar incwm isel neu’n cael rhai budd-daliadau ar sail prawf modd.

Ildio atwrneiaeth barhaus

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych wedi cael eich penodi’n atwrnai dan atwrneiaeth barhaus ond rydych bellach eisiau rhoi’r gorau i’r swyddogaeth hon.

Gwrthwynebu cofrestru atwrneiaeth barhaus

Defnyddiwch y ffurflenni hyn i wrthwynebu cofrestru atwrneiaeth barhaus.

Canllawiau atwrneiaeth barhaus: gweithredu fel atwrnai

Rhoi rhoddion

Cyngor ar y terfynau cyfreithiol o ran rhoi rhoddion fel atwrnai dan atwrneiaeth barhaus.

Atwrnai neu ddirprwy sy’n gofalu am fuddsoddiadau rhywun

Darllenwch yr arweiniad hwn i gael rhagor o wybodaeth am wneud buddsoddiadau ar gyfer unigolion nad oes ganddynt alluedd meddyliol i wneud penderfyniadau.

Ffurflenni Dirprwyon

Adroddiad blynyddol dirprwy

Ffurflenni a chanllawiau i gwblhau adroddiad blynyddol dirprwy.

Ffioedd dirprwyon

Ffurflen i gael help i dalu ffioedd dirprwyo oherwydd eich bod ar incwm isel neu’n cael rhai budd-daliadau ar sail prawf modd.

Canllawiau i ddirprwyon: Gweithredu fel dirprwy

Canllawiau i ddirprwyon: sut i gyflawni eich dyletswyddau

Cyfres o daflenni ar gyfer dirprwyon ynglŷn â sut i gyflawni’r rôl.

Safonau i ddirprwyon ac ymweliadau sicrwydd

Safonau ymddygiad dirprwyon proffesiynol a dirprwyon awdurdodau cyhoeddus, a chanllawiau ar ymweliadau goruchwyliol â dirprwyon.

Rhoi rhoddion

Cyngor ar y terfynau cyfreithiol o ran rhoi rhoddion fel dirprwy dros benderfyniadau ariannol.

Atwrnai neu ddirprwy sy’n gofalu am fuddsoddiadau rhywun

Darllenwch yr arweiniad hwn i gael rhagor o wybodaeth am wneud buddsoddiadau ar gyfer unigolion nad oes ganddynt alluedd meddyliol i wneud penderfyniadau.

Dirprwyon panel

Dirprwyon panel: rhestr o ddirprwyon cymeradwy gan y llys

Rhestr o ddirprwyon y mae Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus yn eu penodi i helpu gyda phenderfyniadau ariannol pan nad oes neb yn fodlon neu yn gallu gweithredu fel dirprwy dros rywun.

Cofrestrau dirprwyon ac atwrneiod

Canfod a oes gan rywun dwrnai neu ddirprwy cofrestredig

Ffurflen i ganfod a oes gan rywun atwrnai neu ddirprwy’n gweithredu ar eu rhan.

Cylchlythyrau i ddirprwyon

InTouch

InTouch yw cylchlythyr Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus ar gyfer dirprwyon, gyda diweddariadau i ddirprwyon am ein gwasanaethau, newyddion a thrafodaethau pynciol.

InTouch: Gwanwyn 2018

InTouch: Haf 2017

InTouch: Hydref 2016

InTouch: Gaeaf 2015

InTouch: Hydref 2015

Samplau o atwrneiaethau a gorchmynion llys

Atwrneiaeth arhosol: enghreifftiau dilys

Atwrneiaeth barhausl: enghraifft ddilys

Gorchymyn llys dirprwy: enghraifft ddilys

Samplau swyddogol o atwrneiaeth arhosol, atwrneiaeth barhaus a gorchymyn llys dirprwy, ynghyd ag eglurhad o’r hyn sy’n gwneud y dogfennau’n chai dilys.

Nodiadau ymarfer Gwarcheidwad Cyhoeddus

Cofrestrau a’r wybodaeth y gallwch ofyn amdani: nodyn ymarfer y Gwarcheidwad Cyhoeddus

Sut gallwch chi ofyn am gael chwilio cofrestrau’r Gwarcheidwad Cyhoeddus a gofyn am wybodaeth ychwanegol

Costau dirprwy proffesiynol

Canllawiau arfer da oddi wrth Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus a Swyddfa Gostau yr Uwchlysoedd

Cyfrifoldebau dirprwyaeth awdurdod cyhoeddus

Rôl a chyfrifoldebau awdurdod cyhoeddus wrth gael ei benodi’n ddirprwy gan y Llys Gwarchod.

Cytuno i weithredu fel atwrnai proffesiynol

Canllaw i weithwyr proffesiynol ac eraill sy’n nodi safbwynt y Gwarcheidwad Cyhoeddus ar faterion galluedd meddyliol megis taliadau gofal teuluol a chyfrifoldebau atwrneiod proffesiynol.

Dull gweithredu Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus mewn perthynas â chyfrifon cleientiaid cyfreithwyr

Canllawiau i ddirprwyon cyfreithwyr wrth reoli cyfrifon cleientiaid.

Hawlio costau teithio fell dirprwy professiynol neu’r awdurdod cyhoeddus

Canllaw ar gyfer dirprwyon yr awdurdod cyhoeddus a chyfeithwyr sy’n egluro dehongliad Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus o gyfarwyddyd ymarfer y Llys Gwarchod ynghylch costau sefydlog.

Rhoddion

Cyfarwyddiadau cyfreithiol ar gyfer dirprwyon ac atwrneiod proffesiynol ar y rheolau ynglŷn â rhoi rhoddion ar ran yr unigolyn maent yn gweithredu ar ei ran.

Sut mae’r OPG yn ymdrin â Bondiau Sicrwydd

Yr hyn y mae Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus yn ei ddisgwyl gan gwmnïau sy’n rhoi bondiau sicrwydd i ddirprwyon a gaiff eu penodi gan y llys.

Taliadau gofal teulu

Dull Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus o ymdrin â thaliadau gofal teulu, a elwir hefyd yn daliadau gofal am ddim.

Ymwelwyr y Llys Gwarchod a rhyddhau eu hadroddiadau

Canllaw o ran pwy yw ymwelwyr y Llys Gwarchod a phryd gellir rhyddhau eu hadroddiadau.

Gwybodaeth gorfforaethol am Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

Amdanom ni

Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud

Ein trefn lywodraethu

Disgrifiad o rôl prif fwrdd penderfyniadau a phwyllgorau Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus (OPG).

Fframwaith llywodraethu corfforaethol Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

Y trefniadau ar gyfer llywodraethu, atebolrwydd, cyllido, staffio a gweithrediad Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus (OPG).

Y drefn gwyno

Sut i gwyno neu roi adborth arall ynglŷn â’r OPG.

Defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol

Polisi’r OPG ar y cyfryngau cymdeithasol

Polisi Diogelu Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

Polisi Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus ar amddiffyn oedolion sydd mewn perygl o gael eu cam-drin neu gael eu hesgeuluso.

Siarter gwybodaeth bersonol

Y safonau y gallwch eu disgwyl pan fydd Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus yn gofyn am eich gwybodaeth bersonal chi, yn ei defnyddio neu’n ei rhannu.

Hysbysiad preifatrwydd Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus: atwrniaethau arhosol a pharhaus

Hysbysiad preifatrwydd Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus: ymchwil y cwsmer

Hysbysiad preifatrwydd Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus: goruchwylio dirprwyaeth

Hysbysiad preifatrwydd Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus: goruchwylio gwarcheidiaeth

Adroddiadau corfforaethol

Cyfrifon ac adroddiadau blynyddol Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus (OPG)

Mae’r adroddiadau a’r cyfrifon hyn yn dangos pwy sydd wedi talu am yr OPG a’r modd y gwariwyd yr arian hwnnw.

Cyfrifon ac adroddiad blynyddol OPG: 2016 i 2017

Cyfrifon ac adroddiad blynyddol OPG: 2015 i 2016

Cyfrifon ac adroddiad blynyddol OPG: 2014 i 2015

Adroddiad blynyddol OPG: 2013 i 2014

Cynlluniau busnes Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

Mae cynllun busnes Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus yn amlinellu blaenoriaethau’r asiantaeth.

Cynllun busnes Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus: 2019 i 2020

Cynllun busnes Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus: 2018 i 2019

Cynllun busnes Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus: 2017 i 2018

Cynllun busnes Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus: 2014 i 2015

Strategaeth ddigidol

Beth mae’r OPG yn ei wneud ac yn bwriadu ei wneud i ddarparu gwasanaethau yn ddigidol.

Strategaeth ddigidol Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

Strategaeth Ddiogelu 2019 i 2025

Dyma gyfle ichi ganfod mwy am rôl a phwrpas Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus (OPG) yng nghyswllt delio ag oedolion sydd mewn risg.

Strategaeth Ddiogelu 2019 i 2025: Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

Goruchwylio dirprwyon

Sut gall Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus oruchwylio a chefnogi dirprwyon a benodwyd gan y llys i wella’r ffordd mae’n amddiffyn pobl heb alluedd.

Adolygiad o oruchwyliaeth dirprwyon: adroddiad OPG i’r senedd

Published 26 October 2016
Last updated 4 September 2019 + show all updates
 1. Wedi ychwanegu dolen i hysbysiad preifatrwydd Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus am goruchwylio gwarcheidiaeth

 2. Wedi ychwanegu dolen i 'Cynllun busnes Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus: 2019 i 2020'

 3. Wedi ychwanegu dolen i hysbysiad preifatrwydd Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus am atwrniaethau arhosol a pharhaus, ymchwil y cwsmer a goruchwylio dirprwyaeth, ac arweiniad newydd i helpu atwrnai neu ddirprwy sy'n gofalu am fuddsoddiadau rhywun.

 4. Wedi ychwanegu dolen i Strategaeth Ddiogelu 2019 i 2025

 5. Wedi ychwanegu dolen i fframwaith llywodraethu corfforaethol Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus, cynllun busnes Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus: 2018 i 2019 a cofrestrau a'r wybodaeth y gallwch ofyn amdani: nodyn ymarfer y Gwarcheidwad Cyhoeddus

 6. Wedi ychwanegu dolen i costau dirprwy proffesiynol

 7. Wedi ychwanegu dolen i cynlluniau busnes Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus

 8. Wedi ychwanegu dolen i OPG InTouch: Gwanwyn 2018

 9. Wedi ychwanegu dolen i roddion

 10. Wedi ychwanegu dolen i bedwar canllaw arfer da

 11. Wedi ychwanegu dolen i Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus 2016 i 2017

 12. First published.