Guidance

Ffurflenni a chanllawiau ar gyfer atwrneiaeth a dirprwyon

Canllawiau, ffurflenni a phapurau polisi Cymraeg gan Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus.

Arweiniad ar y Ddeddf Galluedd Meddyliol

Cod Ymarfer y Ddeddf Galled Meddyliol

Mae’r cod yn darparu canllawiau ar gyfer dirprwyon ac atwrneiod sy’n gwneud penderfyniadau dan Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005. Mae’n cynnwys nifer o astudiaethau achos defnyddiol.

Ffurflenni atwrneiaeth arhosol (LPA)

Gwneud cais am atwrneiaeth arhosol

Ffurflenni a chanllawiau i wneud atwrneiaeth arhosol eiddo a materion ariannol neu atwrneiaeth arhosol iechyd a lles, os nad ydych yn defnyddio’r gwasanaeth atwrneiaeth arhosol digidol (yn y Saesneg).

Cofrestru atwrneiaeth arhosol

Ffurflenni a chanllawiau i gofrestru atwrneiaeth arhosol eiddo a materion ariannol neu atwrneiaeth arhosol iechyd a lles, os nad ydych yn defnyddio’r gwasanaeth atwrneiaeth arhosol digidol (yn y Saesneg).

Ffioedd atwrneiaeth arhosol

Ffurflen i gael help i dalu ffioedd atwrneiaeth arhosol oherwydd eich bod ar incwm isel neu’n cael rhai budd-daliadau ar sail prawf modd.

Ildio atwrneiaeth arhosol

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych wedi cael eich penodi’n atwrnai dan atwrneiaeth arhosol ond rydych bellach eisiau rhoi’r gorau i’r swyddogaeth hon.

Gwrthwynebu cofrestru atwrneiaeth arhosol

Defnyddiwch y ffurflenni hyn i wrthwynebu cofrestru atwrneiaeth arhosol.

Canllawiau atwrneiaeth arhosol: gweithredu fel atwrnai

Beth fydd yn digwydd pan na allaf wneud penderfyniadau drosof fy hun ddim mwy?

Cael gwybod sut i wneud atwrneiaeth arhosol, dogfen gyfreithiol sy’n caniatáu rhywun rydych yn ymddiried ynddynt i wneud penderfyniadau drosoch chi os na allwch chi wneud eich hun.

Cychwyn arni fel atwrnai: eiddo a materion ariannol

Beth i’w wneud yn gyntaf os ydych chi’n gweithredu ar ran rhywun yn unol ag atwrneiaeth arhosol ar gyfer penderfyniadau ariannol.

Cychwyn arni fel atwrnai: iechyd a lles

Beth i’w wneud yn gyntaf os ydych chi’n gweithredu ar ran rhywun yn unol ag atwrneiaeth arhosol ar gyfer penderfyniadau o ran iechyd a gofal.

Sut i fod yn atwrnai eiddo a materion ariannol

Canllaw manwl i bobl sy’n gwneud penderfyniadau ynghylch eiddo a materion ariannol o dan atwrneiaeth arhosol.

Sut i fod yn atwrnai iechyd a lles

Canllaw manwl i bobl sy’n gwneud penderfyniadau ynghylch iechyd a lles o dan atwrneiaeth arhosol.

Rhoi rhoddion

Cyngor ar y terfynau cyfreithiol o ran rhoi rhoddion fel atwrnai eiddo a materion ariannol.

Ffurflenni atwrneiaeth barhaus (EPA)

Cofrestru atwrneiaeth barhaus

Ffurflenni a chanllawiau i gofrestru atwrneiaeth barhaus os yw’r unigolyn a’i gwnaeth (y ‘rhoddwr’) wedi colli neu yn colli galluedd meddyliol.

Ffioedd atwrneiaeth barhaus

Ffurflen i gael help i dalu ffioedd atwrneiaeth barhaus oherwydd eich bod ar incwm isel neu’n cael rhai budd-daliadau ar sail prawf modd.

Ildio atwrneiaeth barhaus

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych wedi cael eich penodi’n atwrnai dan atwrneiaeth barhaus ond rydych bellach eisiau rhoi’r gorau i’r swyddogaeth hon.

Gwrthwynebu cofrestru atwrneiaeth barhaus

Defnyddiwch y ffurflenni hyn i wrthwynebu cofrestru atwrneiaeth barhaus.

Canllawiau atwrneiaeth barhaus: gweithredu fel atwrnai

Rhoi rhoddion

Cyngor ar y terfynau cyfreithiol o ran rhoi rhoddion fel atwrnai dan atwrneiaeth barhaus.

Ffurflenni Dirprwyon

Adroddiad blynyddol dirprwy

Ffurflenni a chanllawiau i gwblhau adroddiad blynyddol dirprwy.

Ffioedd dirprwyon

Ffurflen i gael help i dalu ffioedd dirprwyo oherwydd eich bod ar incwm isel neu’n cael rhai budd-daliadau ar sail prawf modd.

Canllawiau i ddirprwyon: Gweithredu fel dirprwy

Canllawiau i ddirprwyon: sut i gyflawni eich dyletswyddau

Cyfres o daflenni ar gyfer dirprwyon ynglŷn â sut i gyflawni’r rôl.

Safonau i ddirprwyon ac ymweliadau sicrwydd

Safonau ymddygiad dirprwyon proffesiynol a dirprwyon awdurdodau cyhoeddus, a chanllawiau ar ymweliadau goruchwyliol â dirprwyon.

Rhoi rhoddion

Cyngor ar y terfynau cyfreithiol o ran rhoi rhoddion fel dirprwy dros benderfyniadau ariannol.

Dirprwyon panel

Dirprwyon panel: rhestr o ddirprwyon cymeradwy gan y llys

Rhestr o ddirprwyon y mae Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus yn eu penodi i helpu gyda phenderfyniadau ariannol pan nad oes neb yn fodlon neu yn gallu gweithredu fel dirprwy dros rywun.

Cofrestrau dirprwyon ac atwrneiod

Chwilio drwy gofrestrau Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

Ffurflen i ganfod a oes gan rywun atwrnai neu ddirprwy’n gweithredu ar eu rhan.

Cylchlythyrau i ddirprwyon

InTouch

InTouch yw cylchlythyr Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus ar gyfer dirprwyon, gyda diweddariadau i ddirprwyon am ein gwasanaethau, newyddion a thrafodaethau pynciol.

InTouch: Gwanwyn 2018

InTouch: Haf 2017

InTouch: Hydref 2016

InTouch: Gaeaf 2015

InTouch: Hydref 2015

Samplau o atwrneiaethau a gorchmynion llys

Atwrneiaeth arhosol: enghreifftiau dilys

Atwrneiaeth barhausl: enghraifft ddilys

Gorchymyn llys dirprwy: enghraifft ddilys

Samplau swyddogol o atwrneiaeth arhosol, atwrneiaeth barhaus a gorchymyn llys dirprwy, ynghyd ag eglurhad o’r hyn sy’n gwneud y dogfennau’n chai dilys.

Nodiadau ymarfer Gwarcheidwad Cyhoeddus

Costau dirprwy proffesiynol

Canllawiau arfer da oddi wrth Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus a Swyddfa Gostau yr Uwchlysoedd

Cyfrifoldebau dirprwyaeth awdurdod cyhoeddus

Rôl a chyfrifoldebau awdurdod cyhoeddus wrth gael ei benodi’n ddirprwy gan y Llys Gwarchod.

Cytuno i weithredu fel atwrnai proffesiynol

Canllaw i weithwyr proffesiynol ac eraill sy’n nodi safbwynt y Gwarcheidwad Cyhoeddus ar faterion galluedd meddyliol megis taliadau gofal teuluol a chyfrifoldebau atwrneiod proffesiynol.

Dull gweithredu Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus mewn perthynas â chyfrifon cleientiaid cyfreithwyr

Canllawiau i ddirprwyon cyfreithwyr wrth reoli cyfrifon cleientiaid.

Hawlio costau teithio fell dirprwy professiynol neu’r awdurdod cyhoeddus

Canllaw ar gyfer dirprwyon yr awdurdod cyhoeddus a chyfeithwyr sy’n egluro dehongliad Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus o gyfarwyddyd ymarfer y Llys Gwarchod ynghylch costau sefydlog.

Rhoddion

Cyfarwyddiadau cyfreithiol ar gyfer dirprwyon ac atwrneiod proffesiynol ar y rheolau ynglŷn â rhoi rhoddion ar ran yr unigolyn maent yn gweithredu ar ei ran.

Sut mae’r OPG yn ymdrin â Bondiau Sicrwydd

Yr hyn y mae Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus yn ei ddisgwyl gan gwmnïau sy’n rhoi bondiau sicrwydd i ddirprwyon a gaiff eu penodi gan y llys.

Taliadau gofal teulu

Dull Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus o ymdrin â thaliadau gofal teulu, a elwir hefyd yn daliadau gofal am ddim.

Ymwelwyr y Llys Gwarchod a rhyddhau eu hadroddiadau

Canllaw o ran pwy yw ymwelwyr y Llys Gwarchod a phryd gellir rhyddhau eu hadroddiadau.

Gwybodaeth gorfforaethol am Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

Amdanom ni

Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud

Ein trefn lywodraethu

Disgrifiad o rôl prif fwrdd penderfyniadau a phwyllgorau Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus (OPG).

Y drefn gwyno

Sut i gwyno neu roi adborth arall ynglŷn â’r OPG.

Siarter gwybodaeth bersonol

Y safonau y gallwch eu disgwyl pan fydd Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus yn gofyn am eich gwybodaeth bersonal chi, yn ei defnyddio neu’n ei rhannu.

Defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol

Polisi’r OPG ar y cyfryngau cymdeithasol

Polisi Diogelu Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

Polisi Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus ar amddiffyn oedolion sydd mewn perygl o gael eu cam-drin neu gael eu hesgeuluso.

Adroddiadau corfforaethol

Cyfrifon ac adroddiadau blynyddol Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus (OPG)

Mae’r adroddiadau a’r cyfrifon hyn yn dangos pwy sydd wedi talu am yr OPG a’r modd y gwariwyd yr arian hwnnw.

Cyfrifon ac adroddiad blynyddol OPG: 2016 i 2017

Cyfrifon ac adroddiad blynyddol OPG: 2015 i 2016

Cyfrifon ac adroddiad blynyddol OPG: 2014 i 2015

Adroddiad blynyddol OPG: 2013 i 2014

Cynlluniau busnes Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

Mae cynllun busnes Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus yn amlinellu blaenoriaethau’r asiantaeth.

Cynllun busnes Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus: 2017 i 2018

Cynllun busnes Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus: 2014 i 2015

Strategaeth ddigidol

Beth mae’r OPG yn ei wneud ac yn bwriadu ei wneud i ddarparu gwasanaethau yn ddigidol.

Strategaeth ddigidol Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

Goruchwylio dirprwyon

Sut gall Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus oruchwylio a chefnogi dirprwyon a benodwyd gan y llys i wella’r ffordd mae’n amddiffyn pobl heb alluedd.

Adolygiad o oruchwyliaeth dirprwyon: adroddiad OPG i’r senedd

Published 26 October 2016
Last updated 24 May 2018 + show all updates
  1. Wedi ychwanegu dolen i costau dirprwy proffesiynol
  2. Wedi ychwanegu dolen i cynlluniau busnes Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus
  3. Wedi ychwanegu dolen i OPG InTouch: Gwanwyn 2018
  4. Wedi ychwanegu dolen i roddion
  5. Wedi ychwanegu dolen i bedwar canllaw arfer da
  6. Wedi ychwanegu dolen i Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus 2016 i 2017
  7. First published.