Ein trefn lywodraethu

Prif fwrdd a phwyllgorau gwneud penderfyniadau Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus.

Bwrdd Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

Mae’r bwrdd yn sicrhau ein bod yn cyflawni’r amcanion yng nghynllun busnes Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus. Mae’n cyfarfod unwaith y mis.

Aelodau bwrdd Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

Mae’r aelodau’n gwneud penderfyniadau fel grŵp, nid fel cynrychiolwyr i unrhyw faes busnes. Yr aelodau cyfredol yw:

 • Alan Eccles, Gwarcheidwad Cyhoeddus a phrif weithredwr (cadeirydd)
 • Sally Jones, pennaeth yr adran gyfreithiol
 • Julie Lindsay, prif swyddog gweithredol
 • Jan Sensier, dirprwy gyfarwyddwr strategaeth, datblygu polisïau, cynllunio ac adnoddau
 • Shrinivas Honap, cyfarwyddwr anweithredol
 • Alison Sansome, cyfarwyddwr anweithredol
 • Karin Woodley, cyfarwyddwr anweithredol
 • Elizabeth Gibby, dirprwy gyfarwyddwr, cyfiawnder teulu
 • Cynrychiolydd cyllid Weinyddiaeth Gyfiawnder

Cofnodion bwrdd Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

E-bostiwch opgexecsupportteam@publicguardian.gsi.gov.uk i gael copïau o’r cofnodion.

Pwyllgor rheoli gweithredol Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

Mae’r pwyllgor yn gwneud penderfyniadau ac yn cyflwyno adroddiadau arnynt. Mae’n cyfarfod unwaith y mis.

Aelodau bwrdd rheoli gweithredol Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

Yr aelodau cyfredol yw:

 • Alan Eccles, Gwarcheidwad Cyhoeddus a phrif weithredwr (Cadeirydd)
 • Sally Jones, pennaeth yr adran gyfreithiol
 • Julie Lindsay, prif swyddog gweithredol
 • Jan Sensier, dirprwy gyfarwyddwr strategaeth, datblygu polisïau, cynllunio ac adnoddau
 • Cynrychiolydd cyllid Weinyddiaeth Gyfiawnder
 • Helen Journeaux, pennaeth swyddfa’r prif weithredwr
 • Iain Dougall, pennaeth y gwasanaeth atwrneiaeth
 • Angela Johnson, pennaeth polisi ac ymarfer
 • Ria Baxendale, pennaeth gwasanaethau goruchwylio ac archwilio
 • Chris Jones, pennaeth perfformiad, cynllunio a datblygu busnes

Cofnodion bwrdd rheoli gweithredol Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

E-bostiwch opgexecsupportteam@publicguardian.gsi.gov.uk i gael copïau o’r cofnodion.

Pwyllgor sicrhau risg ac archwilio Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

Mae’r pwyllgor yn cynghori’r prif swyddog cyfrifo a’r bwrdd rheoli gweithredol ynglŷn â:

 • prosesau rheoli risg, rheoli a llywodraethu
 • y datganiad ar reolaeth fewnol
 • polisi cyfrifo a chyfrifon y Weinyddiaeth Cyfiawnder
 • archwiliadau sydd wedi’u trefnu
 • canlyniadau archwiliadau mewnol ac allanol
 • ymatebion y rheolwyr i faterion a godir yn ystod archwiliad
 • polisïau atal twyll, prosesau chwythu’r chwiban a manylion ar gyfer ymchwiliadau arbennig
 • pa mor dda yw Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus am fodloni rheolau llywodraethu corfforaethol y Cyfiawnder

Mae’r pwyllgor yn cyfarfod 4 gwaith y flwyddyn.

Aelodau pwyllgor sicrhau risg ac archwilio Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

Yr aelodau cyfredol yw:

 • Shrinivas Honap, cyfarwyddwr anweithredol (Cadeirydd)
 • Karin Woodley, cyfarwyddwr anweithredol
 • Anne Fletcher, aelod annibynnol
 • Alan Eccles, Gwarcheidwad Cyhoeddus a phrif weithredwr

Mae’r cofnodion ar gael oddi wrth y tîm cymorth gweithredol.

Cofnodion pwyllgor sicrhau risg ac archwilio Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

E-bostiwch opgexecsupportteam@publicguardian.gsi.gov.uk i gael copïau o’r cofnodion.