Ffurflen

Ffïoedd Dirprwy: dilead neu esemptiad

Gwneud cais i gael gostyngiad (dilead neu esemptiad) ar ffioedd dirprwy.

Dogfen

Cais i esemptio neu ostwng ffioedd dirprwyaethau (OPG120 ac OPG120A)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Cais i esemptio neu ostwng ffioedd dirprwyaethau (OPG120 ac OPG120A)").

Details

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych yn ddirprwy a benodwyd gan y Llys Gwarchod ac y mae arnoch angen help gyda chost y canlynol:

  • ffi asesu dirprwy, sef £100
  • ffi goruchwyliaeth gyffredinol, sef £320
  • ffi goruchwyliaeth leiaf, sef £35

Os yw’r unigolyn y penodwyd y dirprwy i’w helpu (y ‘cleient’) yn derbyn budd-daliadau penodol sy’n ddibynnol ar brawf modd, ni fydd rhaid ichi dalu dim (gelwir hyn yn ‘esemptiad’). Mae rhestr o’r budd-daliadau i’w cael ar y ffurflen.

Os yw incwm y cleient cyn treth yn llai na £12,000 y flwyddyn, dim ond hanner fydd rhaid ichi dalu (gelwir hyn yn ‘ddilead 50 y cant’). Ni allwch gael y math hwn o ostyngiad ar gyfer ffi goruchwyliaeth leiaf.

Mae’r ffurflen hefyd yn esbonio sut a pha bryd i dalu’r ffioedd.

I wneud cais am unrhyw ddogfen mewn fformat arall, megis Braille, recordiad sain neu brint bras, anfonwch e-bost i customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk. Dylech gynnwys eich cyfeiriad, rhif ffôn, a theitl y ddogfen y mae arnoch ei hangen.

Published 1 Hydref 2011
Last updated 17 Tachwedd 2016 + full page history
  1. Added translation
  2. An updated deputy fees form (OPG120) has been added to this page to reflect changes to the Office of the Public Guardian's deputy supervision levels.
  3. First published.