Form

Ffïoedd Dirprwy: dilead neu esemptiad

Gwneud cais i gael gostyngiad (dilead neu esemptiad) ar ffioedd dirprwy.

Dogfen

Manylyn

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych yn ddirprwy a benodwyd gan y Llys Gwarchod ac y mae arnoch angen help gyda chost y canlynol:

  • ffi asesu dirprwy, sef £100
  • ffi goruchwyliaeth gyffredinol, sef £320
  • ffi goruchwyliaeth leiaf, sef £35

Os yw’r unigolyn y penodwyd y dirprwy i’w helpu (y ‘cleient’) yn derbyn budd-daliadau penodol sy’n ddibynnol ar brawf modd, ni fydd rhaid ichi dalu dim (gelwir hyn yn ‘esemptiad’). Mae rhestr o’r budd-daliadau i’w cael ar y ffurflen.

Os yw incwm y cleient cyn treth yn llai na £12,000 y flwyddyn, dim ond hanner fydd rhaid ichi dalu (gelwir hyn yn ‘ddilead 50 y cant’). Ni allwch gael y math hwn o ostyngiad ar gyfer ffi goruchwyliaeth leiaf.

Mae’r ffurflen hefyd yn esbonio sut a pha bryd i dalu’r ffioedd.

I wneud cais am unrhyw ddogfen mewn fformat arall, megis Braille, recordiad sain neu brint bras, anfonwch e-bost i customerservices@publicguardian.gsi.gov.uk. Dylech gynnwys eich cyfeiriad, rhif ffôn, a theitl y ddogfen y mae arnoch ei hangen.

Gweld pob canllaw a ffurflenni Cymraeg Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus