Amdanom ni

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn gyfrifol am bolisi lles, pensiynau a chynhaliaeth plant. Fel yr adran wasanaeth cyhoeddus mwyaf y DU mae’n gweinyddu Pensiwn y Wladwriaeth ac ystod o fudd-daliadau oedran gweithio, anabledd a salwch i tua 20 miliwn o hawlwyr a chwsmeriaid.

Cyfrifoldebau

Rydym yn gyfrifol am:

 • deall a delio ag achosion tlodi yn hytrach na ei symptomau
 • annog pobl i weithio a gwneud i waith dalu
 • annog pobl anabl a’r rhai gydag iechyd gwael i weithio ac i fod yn annibynnol
 • darparu incwm gweddus i bobl o oed pensiwn a hyrwyddo cynilo ar gyfer ymddeol
 • darparu gwerth am arian a lleihau lefelau o dwyll a chamgymeriadau
 • lleihau marwolaethau sy’n gysylltiedig â gwaith ac anafiadau difrifol mewn gweithleoedd trwy’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch

Blaenoriaethau

Ein blaenoriaethau yw:

 • rhedeg system lles effeithiol sy’n galluogi pobl i gyflawni annibyniaeth ariannol drwy ddarparu cymorth ac arweiniad i gyflogaeth
 • cynyddu cynilo ar gyfer, a diogelwch, yn hwyrach mewn bywyd
 • creu system les deg a fforddiadwy sy’n gwella cyfleoedd bywyd plant
 • darparu gwasanaethau rhagorol i’n cwsmeriaid a hawlwyr
 • cyflwyno’n effeithlon: trawsnewid y ffordd rydym yn darparu ein gwasanaethau i leihau costau a chynyddu effeithlonrwydd

Darllenwch ein Cynllun Adrannol Sengl i gael gwybod mwy am sut rydym yn perfformio yn erbyn ein hamcanion.

Pwy ydym ni

Rydym yn darparu ein gwasanaethau mewn nifer o ffyrdd, er enghraifft trwy’r Ganolfan Byd Gwaith, y Gwasanaeth Pensiwn, y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant a sefydliadau partner.

Darllenwch am ein safonau gwasanaeth.

Budd-daliadau gofalwyr ac anabledd

Rydym yn delio â budd-daliadau gofalwyr ac anabledd, gan gynnwys:

Canolfan Byd Gwaith

Mae’r Ganolfan Byd Gwaith yn helpu pobl i symud o fudd-daliadau i mewn i waith ac yn helpu cyflogwyr i hysbysebu swyddi. Mae hefyd yn delio â budd-daliadau ar gyfer pobl sy’n ddi-waith neu’n methu gweithio oherwydd cyflwr iechyd neu anabledd.

Y Gwasanaeth Pensiwn

Mae’r Gwasanaeth Pensiwn yn darparu pensiynau, budd-daliadau a gwybodaeth ymddeol ar gyfer pensiynwyr cyfredol a phensiynwyr y dyfodol yn y DU a thramor. Mae hyn yn cynnwys:

Asiantaeth Cynnal Plant ar Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant

Mae cynhaliaeth plant yn gymorth ariannol sy’n helpu tuag at gostau byw bob dydd plentyn pan fydd y rhieni wedi gwahanu. Ar gyfer pobl na allant wneud cytundeb teuluol eu hunain, mae’r Asiantaeth Cynnal Plant a’r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant yn:

 • cyfrifo faint o gynhaliaeth a ddylai’r rhiant sy’n talu cynhaliaeth ei dalu i’r rhiant sy’n cael cynhaliaeth
 • casglu’r taliadau cynhaliaeth, os bydd angen

Opsiynau Cynhaliaeth Plant

Mae ein gwasanaeth Opsiynau Cynhaliaeth Plant yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth di-duedd i helpu’r ddau riant i wneud dewisiadau gwybodus am gynhaliaeth plant. Gall hefyd eu helpu i sefydlu eu trefniadau yn seiliedig ar deulu eu hunain.

Gwybodaeth gorfforaethol

Cael gweld ein gwybodaeth

Swyddi a chontractau

Darllenwch am y mathau o wybodaeth rydym yn eu cyhoeddi'n rheolaidd yn ein Cynllun cyhoeddi. Dysgwch am ein hymrwymiad i Cynllun iaith Gymraeg. Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn egluro sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol. Darllenwch ein polisi ar Defnydd o gyfryngau cymdeithasol