Mae sut rydych chi’n cysylltu â’r Ganolfan Byd Gwaith yn dibynnu ar yr help sydd ei angen arnoch chi – e.e. dod o hyd i swydd, newid apwyntiad, gwirio hawliad neu wneud hawliad newydd neu gwyno.

This page is also available in English.

Cysylltu â’ch Canolfan Waith leol (e.e. i ganslo neu newid apwyntiad)

Ffôn: 0345 604 4248
Ffôn testun: 0345 608 8551
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am - 6pm
Gwybodaeth am brisiau galwadau ffôn

Dod o hyd i’ch Canolfan Byd Gwaith agosaf.

Hawliadau newydd am fudd-daliadau yn unig

Ffôn: 0800 0121 888
Ffôn testun: 0800 023 4888
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm
Gwybodaeth am brisiau galwadau ffôn

Gallwch hefyd hawlio Lwfans Ceisio Gwaith ar-lein.

Defnyddiwch gyfrifiannell budd-daliadau i weld pa fudd-daliadau allech chi eu cael.

Hawliadau budd-daliadau a wnaed eisoes

Ffoniwch y rhif priodol ar gyfer eich budd-dal i wneud y canlynol:

  • Trafod hawliad rydych chi eisoes wedi’i wneud
  • Rhoi gwybod i’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) am newid yn eich amgylchiadau, e.e. rydych chi’n dechrau gweithio neu mae eich incwm yn newid

Bydd arnoch angen eich rhif Yswiriant Gwladol a’ch dyddiad geni pan fyddwch chi’n ffonio unrhyw rai o’r rhifau ffôn hyn.

Budd-dal Ffôn Ffôn testun Cymraeg
Lwfans Ceisio Gwaith,
Cymhorthdal Incwm,
Budd-dal Analluogrwydd
neu Lwfans Cyflogaeth
a Chymorth
0345 608 8545 0345 608 8551 0345 600 3018
Lwfans Mamolaeth 0345 608 8610 0345 608 8553 0345 608 8674
Profedigaeth 0345 608 8601 0345 608 8551 0345 608 8772
Cronfa Gymdeithasol 0345 603 6967 0345 608 8553 0345 608 8756
Credyd Cynhwysol 0345 600 0723 0345 600 0743 0345 600 3018

Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am - 6pm
Gwybodaeth am brisiau galwadau ffôn

Dod o hyd i swydd

Defnyddiwch y gwasanaeth Paru swyddi Ar-lein i ddod o hyd i swydd. Gallwch hefyd ffonio’r Ganolfan Byd Gwaith.

Gwasanaeth ffôn y Ganolfan Byd Gwaith
Ffôn: 0345 606 7890
Ffôn testun: 0345 605 5255
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm

Cael rhif Yswiriant Gwladol

Cael gwybod am brisiau galwadau ffôn.

Gallwch wneud cais am rif Yswiriant Gwladol neu gael gwybod beth yw eich rhif os ydych wedi’i golli.