Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) i oedolion

1. Trosolwg

Mae Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) yn fudd-dal di-dreth i bobl anabl sydd angen help gyda’u costau symudedd neu ofal.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Gallwch wneud cais am DLA os ydych o dan 16.

Gallwch ail hawlio DLA os ydych wedi gwneud cais amdano yn y 12 mis diwethaf a chawsoch eich geni ar neu cyn 8 Ebrill 1948. Byddwch yn cael ffurflen ail hawlio trwy’r post cyn bydd eich cais presennol yn dod i ben.

Os nad ydych yn gymwys

Os ydych yn 16 i 64 oed a ddim yn cael DLA ar hyn o bryd, efallai gallech wneud cais am Daliad Annibyniaeth Personol (PIP) yn lle.

Os ydych yn 65 oed neu drosodd ac heb gael DLA neu Daliad Anibyniaeth Personol (PIP) yn y flwyddyn diwethaf, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am Lwfans Gweini yn ei le.

Os cawsoch eich geni ar ôl 8 Ebrill 1948 ac rydych eisoes yn hawlio, byddwch yn parhau i gael DLA hyd nes i’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) ysgrifennu atoch i ddweud pryd bydd eich DLA yn dod i ben ac yn eich gwahodd i wneud cais am Daliad Annibyniaeth Personol (PIP).

Oni bai bod eich amgylchiadau’n newid, nid oes angen i chi wneud unrhyw beth hyd nes i chi glywed gan DWP am eich DLA.