Trosolwg

Efallai y byddwch yn gallu cael help gyda rhai o’r costau ychwanegol a achosir gan y salwch neu anabledd hirdymor.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Os ydych yn 16 i 64 oed gallech cael rhwng £22.65 a £145.35 yr wythnos drwy hawlio Taliad Annibyniaeth Personol (PIP).

Mae’r swm a gewch yn dibynnu ar sut mae’ch cyflwr yn effeithio arnoch chi, nid y cyflwr ei hun.

Cewch eich asesu gan weithiwr iechyd proffesiynol i weithio allan faint o help y gallwch ei gael. Bydd eich cyfradd yn cael ei adolygu’n gyson i sicrhau eich bod yn cael y cymorth cywir.

Gallai’ch gofalwr gael Lwfans Gofalwr os oes gennych anghenion gofal sylweddol.

Os ydych yn cael Lwfans Byw i’r Anabl

Mae Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) yn dod i ben ar gyfer pobl 16 i 64 oed.

Gallwch barhau i gael DLA os ydych o dan 16 oed neu os cawsoch eich geni ar neu cyn 8 Ebrill 1948 a bod eisoes gennych gais.

Byddwch yn parhau i gael DLA hyd nes bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn eich gwahodd i wneud cais am PIP. Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth nes bod DWP yn ysgrifennu atoch am eich DLA oni bai bod eich amgylchiadau’n newid.

Os ydych yn 65 oed neu’n hŷn, gallwch wneud cais am Lwfans Gweini.

Help gyda PIP

Gallwch gysylltu â sefydliad cefnogi lleol neu Gyngor ar Bopeth i gael help i ddeall PIP.