Ar gyfer beth mae PIP

Gall Taliad Annibyniaeth Personol helpu gyda chostau byw ychwanegol os oes gennych:

 • gyflwr iechyd corfforol neu feddyliol neu anabledd hir dymor

 • anhawster yn gwneud tasgau bob dydd penodol neu symud o gwmpas oherwydd eich cyflwr

Gallwch gael PIP hyd yn oed os ydych yn gweithio, gyda chynilion neu’n cael y rhan fwyaf o fudd-daliadau eraill.

Gallwch hefyd ddarllen am PIP yn Saesneg (English).

Sut mae PIP yn gweithio

Mae 2 ran i PIP:

 • elfen bywyd bob dydd – os ydych angen cymorth gyda thasgau bywyd bob dydd
 • elfen symudedd – os ydych angen cymorth gyda symud o gwmpas

Mae p’un a ydych yn cael un elfen neu ddwy a faint rydych yn ei gael yn dibynnu ar ba mor anodd yw tasgau bob dydd a symud o gwmpas.

Os ydych â llai na 6 mis i fyw, byddwch yn derbyn yr elfen bywyd bob dydd yn awtomatig. Bydd p’un a ydych yn cael yr elfen symudedd yn dibynnu ar eich anghenion. Darganfyddwch fwy am sut i wneud cais a faint fyddwch yn ei gael os oes gennych salwch terfynol.

Elfen Bywyd Bob dydd

Efallai y gallwch gael elfen bywyd bob dydd PIP os ydych angen cymorth gyda:

 • bwyta, yfed neu baratoi bwyd
 • ymolchi, ymdrochi a defnyddio’r toiled
 • gwisgo a dadwisgo
 • darllen a chyfathrebu
 • rheoli eich meddiginiaeth a thriniaethau
 • gwneud penderfyniadau am arian
 • cymdeithasu a bod o gwmpas pobl eraill

Elfen Symudedd

Efallai y gallwch gael elfen symudedd PIP os ydych angen cymorth gyda:

 • gweithio allan llwybr a’i ddilyn
 • symud o gwmpas yn gorfforol
 • gadael eich cartref

Nid oes rhaid i chi gael anabledd corfforol i gael yr elfen symudedd. Efallai y gallwch hefyd fod yn gymwys os ydych ag anhawster symud o gwmpas oherwydd cyflwr iechyd gwybyddol neu feddyliol, megis pryder.

Sut mae anhawster gyda thasgau yn cael ei asesu

Bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn asesu pa mor anodd y mae tasgau bob dydd a symudedd i chi eu cyflawni. Ar gyfer pob tasg byddant yn edrych ar:

 • os allwch ei gwneud yn ddiogel
 • pa mor hir y mae’n ei chymryd i chi
 • pa mor hir mae’ch cyflwr yn effeithio ar y gweithgaredd hwn
 • p’un a ydych angen cymorth i’w gwneud, gan berson neu ddefnyddio offer ychwanegol

Gallai eich gofalwr gael Lwfans Gofalwr os ydych ag anghenion gofal sylweddol.

Help gyda PIP

Os ydych angen cymorth i ddeall neu wneud cais am PIP gallwch:

Os cewch Lwfans Byw i’r Anabl (DLA)

Mae Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) yn cael ei ddisodli i’r rhan fwyaf o oedolion. Byddwch yn parhau i gael DLA os:

 • ydych o dan 16 oed
 • cawsoch eich geni ar neu cyn 8 Ebrill 1948

Os cawsoch eich geni ar ôl 8 Ebrill 1948, bydd DWP yn eich gwahodd i wneud cais am PIP. Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth nes bydd DWP yn ysgrifennu atoch am eich DLA oni bai fod eich amgylchiadau’n newid.