Trosolwg

Gall Taliad Annibyniaeth Personol (PIP) eich helpu gyda rhai o’r costau ychwanegol os oes gennych anabledd neu salwch hirdymor.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Gallech gael rhwng £23.60 a £151.40 yr wythnos os ydych yn 16 oed neu’n hŷn ac nad ydych wedi cyrraedd Oedran Pensiwn y Wladwriaeth.

Mae’r swm a gewch yn dibynnu ar sut mae eich cyflwr yn effeithio arnoch, nid y cyflwr ei hun.

Byddwch yn cael eich asesu gan weithiwr iechyd proffesiynol i weld pa lefel o gymorth y gallwch ei gael. Adolygir eich cyfradd yn rheolaidd i wneud yn siŵr eich bod yn cael y cymorth cywir.

Gallai eich gofalwr gael Lwfans Gofalwr os oes gennych anghenion gofal sylweddol.

Os cewch Lwfans Byw i’r Anabl

Mae Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) yn dod i ben ar gyfer pobl 16 i 64 oed.

Gallwch barhau i gael DLA os rydych o dan 16 oed neu os cawsoch eich geni ar neu cyn 8 Ebrill 1948 a bod gennych hawliad presennol.

Byddwch yn parhau i gael DLA hyd nes y bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn eich gwahodd i wneud cais am PIP. Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth nes bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn ysgrifennu atoch am eich DLA oni bai fod eich amgylchiadau’n newid.

Os ydych wedi cyrraedd Oedran Pensiwn y Wladwriaeth, gallwch wneud cais am Lwfans Gweini.

Help gyda PIP

Gallwch gysylltu â sefydliad cymorth lleol neu Cyngor ar Bopeth i gael help i ddeall PIP.