Sut a phryd caiff eich budd-daliadau eu talu

Mae budd-daliadau fel arfer yn cael eu talu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd.

Os yw’ch dyddiad talu ar benwythnos neu ŵyl y banc, byddwch fel arfer yn cael eich talu ar y diwrnod gwaith cyn hyn. Gall hyn fod yn wahanol ar gyfer credydau treth a budd-dal plant.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Pa mor aml y cewch eich talu

Budd-dal Pa mor aml y caiff ei dalu
Lwfans Gweini Fel arfer, bob 4 wythnos
Lwfans Gweini Yn wythnosol o flaen llaw neu bob 4 wythnos
Budd-dal Plant Fel arfer bob 4 wythnos - neu’n wythnosol os ydych yn rhiant unigol neu eich bod chi neu’ch partner yn cael budd-daliadau penodol.
Lwfans Byw i’r Anabl Fel arfer bob 4 wythnos
Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Fel arfer bob 2 wythnos
Cymhorthdal Incwm Fel arfer bob 2 wythnos
Lwfans Ceisio Gwaith Fel arfer bob 2 wythnos
Credyd Pensiwn Fel arfer bob 4 wythnos
Taliad Annibyniaeth Personol Fel arfer bob 4 wythnos
Pensiwn y Wladwriaeth Fel arfer bob 4 wythnos
Credydau Treth, fel Credydau Treth Gwaith Bob 4 wythnos neu’n wythnosol. Gwiriwch eich dyddiad talu os ydych yn cael eich talu bob 4 wythnos.
Credyd Cynhwysol Yn fisol

Sut y caiff eich budd-daliadau eu talu

Byddwn yn gofyn am eich manylion cyfrif banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd pan fyddwch yn gwneud cais. Dim ond os oes gennych broblemau gydag agor neu reoli cyfrif y gallech gael eich talu mewn ffordd arall.

Os na allwch agor neu reoli cyfrif banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd

Cysylltwch â’r swyddfa sy’n talu eich budd-dal i ddod o hyd i sut i’w gael wedi’i dalu.

Os ydych yn cael Credyd Cynhwysol, ffoniwch y Llinell gymorth Credyd Cynhwysol.

Lwfans Gwarcheidwad a Chredydau Treth

Gallwch gael yr arian wedi’i dalu i mewn i unrhyw gyfrif mewn enw rhywun arall, oni bai am gyfrif Cymdeithas Adeiladu Nationwide.

Budd-dal Plant

Gallwch gael yr arian wedi ei dalu i unrhyw gyfrif mewn enw rhywun arall, oni bai am gyfrif cashbuilder Cymdeithas Adeiladu Nationwide. (cod didoli 070030)

Talu budd-daliadau yn ôl

Gallwch ad-dalu budd-daliadau neu lwfansau a gewch ond nad ydych yn teimlo eich bod eu hangen.

Ysgrifennwch i’r adran sydd wedi talu’r budd-dal. Bydd eu cyfeiriad ar unrhyw lythyr rydych wedi’i dderbyn ganddynt.

Dylech gynnwys siec yn daladwy i’r adran, ynghyd â’ch rhif Yswiriant Gwladol a manylion y taliad, fel y dyddiad a’r swm.

Dim ond os ydych wedi cael eich gordalu y gallwch ad-dalu credydau treth neu Fudd-dal Plant.