Sut a phryd caiff eich budd-daliadau eu talu

Mae budd-daliadau fel arfer yn cael eu talu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd.

Os yw’ch dyddiad talu ar benwythnos neu ŵyl y banc, byddwch fel arfer yn cael eich talu ar y diwrnod gwaith cyn hyn. Gall hyn fod yn wahanol ar gyfer credydau treth a budd-dal plant.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Pa mor aml y cewch eich talu

Pa mor aml y caiff ei dalu
Lwfans Gweini Fel arfer, bob 4 wythnos
Lwfans Gofalwr Yn wythnosol o flaen llaw neu bob 4 wythnos
Budd-dal Plant Fel arfer bob 4 wythnos - neu’n wythnosol os ydych yn rhiant unigol neu eich bod chi neu’ch partner yn cael budd-daliadau penodol.
Lwfans Byw i’r Anabl Fel arfer bob 4 wythnos
Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Fel arfer bob 2 wythnos
Cymhorthdal Incwm Fel arfer bob 2 wythnos
Lwfans Ceisio Gwaith Fel arfer bob 2 wythnos
Credyd Pensiwn Fel arfer bob 4 wythnos
Taliad Annibyniaeth Personol Fel arfer bob 4 wythnos
Pensiwn y Wladwriaeth Fel arfer bob 4 wythnos
Credydau Treth, fel Credydau Treth Gwaith Bob 4 wythnos neu’n wythnosol. Gwiriwch eich dyddiad talu os ydych yn cael eich talu bob 4 wythnos.
Credyd Cynhwysol Yn fisol

Sut y caiff eich budd-daliadau eu talu

Byddwn yn gofyn am eich manylion cyfrif banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd pan fyddwch yn gwneud cais. Dim ond os oes gennych broblemau gydag agor neu reoli cyfrif y gallech gael eich talu mewn ffordd arall.

Os na allwch agor neu reoli cyfrif banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd

Cysylltwch â’r swyddfa sy’n talu eich budd-dal i ddarganfod sut i’w gael wedi’i dalu.

Os ydych yn cael Credyd Cynhwysol, ffoniwch y Llinell gymorth Credyd Cynhwysol.

Os yw eich budd-daliadau yn cael eu talu i gyfrif cerdyn Swyddfa’r Post

Mae taliadau budd-dal i gyfrifon cerdyn Swyddfa’r Post yn dod i ben.

Os ydych yn cael Budd-dal Plant, Lwfans Gwarcheidwad neu gredydau treth, cewch lythyr gan Gyllid a Thollau EM (HMRC) ynglŷn â hyn.

Os cewch unrhyw fudd-daliadau eraill, cewch lythyr gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP).

Os cewch lythyr gan DWP

Llenwch y ffurflen sydd wedi’i chynnwys gyda’ch llythyr neu ffoniwch DWP i drefnu i’r taliadau gael eu trosglwyddo i’ch cyfrif banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd.

Trosglwyddiadau cyfrif cerdyn Swyddfa’r Post
Ffôn: 0800 085 7133
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm
Darganfyddwch am gostau galwadau

Os nad ydych yn gwneud y trosglwyddiad hwn, bydd eich taliadau yn cael eu symud i’r Gwasanaeth Eithrio Taliadau.

Os cewch lythyr gan Gyllid a Thollau EM

Llenwch y ffurflen a ddaeth â’ch llythyr neu ffoniwch Gyllid a Thollau EM i drefnu i’r taliadau gael eu trosglwyddo i’ch cyfrif banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd.

Os nad ydych yn rhoi eich manylion cyfrif banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd i CThEM erbyn 5 Ebrill 2022, bydd eich taliadau yn stopio.

Os ydych yn cael Budd-dal Plant, ni allwch drosglwyddo’ch taliadau i:

• Cyfrif Cashbuilder Nationwide (cod didoli 070030) mewn enw rhywun arall
• Cyfrif Gwasanaeth Eithrio Taliadau

Os ydych yn cael Lwfans Gwarcheidwad neu gredydau treth, ni allwch drosglwyddo’ch taliadau i:

• Cyfrif Cymdeithas Adeiladu Nationwide mewn enw rhywun arall
• Cyfrif Gwasanaeth Eithrio Taliadau

CThEM – Budd-dal Plant a Lwfans Gwarcheidwad
Ffôn: 0300 200 3100
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm
Cysylltwch â chynghorydd ar we-sgwrs
Darganfyddwch am gostau galwadau

HMRC – credydau treth
Ffôn: 0345 300 3900
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm
Cysylltwch â chynghorydd ar-lein CThEM
Darganfyddwch am gostau galwadau

Talu budd-daliadau yn ôl

Gallwch ad-dalu budd-daliadau neu lwfansau a gewch os nad ydych yn teimlo eich bod eu hangen.

Ysgrifennwch at yr adran sydd wedi talu’r budd-dal. Bydd eu cyfeiriad ar unrhyw lythyr rydych wedi’i dderbyn ganddynt.

Dylech gynnwys siec yn daladwy i’r adran, ynghyd â:

• eich rhif Yswiriant Gwladol
• manylion y taliad, fel y dyddiad a’r swm.

Dim ond os ydych wedi cael eich gordalu y gallwch ad-dalu credydau treth neu Fudd-dal Plant.