Sut a phryd caiff eich budd-daliadau eu talu

Mae budd-daliadau fel arfer yn cael eu talu’n syth i mewn i’ch cyfrif banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Taliadau dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd

Ewch i sut rydych yn cael eich talu os ydych yn cael Credyd Cynhwysol.

Gellir gwneud taliadau o unrhyw fudd-dal arall yn gynnar os ydynt yn ddyledus rhwng 24 Rhagfyr 2018 a 2 Ionawr 2019.

Pan fydd eich taliad yn ddyledus Pan fyddwch yn cael eich talu
Dydd Llun 24 Rhagfyr 2018 Dydd Gwener 21 Rhagfyr 2018
Dydd Mawrth 25 Rhagfyr 2018 Dydd Gwener 21 Rhagfyr 2018
Dydd Mercher 26 Rhagfyr 2018 Dydd Gwener 21 Rhagfyr 2018
Dydd Iau 27 Rhagfyr 2018 Dydd Iau 27 Rhagfyr 2018
Dydd Gwener 28 Rhagfyr 2018 Dydd Gwener 28 Rhagfyr 2018
Dydd Sadwrn 29 Rhagfyr 2018 Dydd Gwener 28 Rhagfyr 2018
Dydd Sul 30 Rhagfyr 2018 Dydd Gwener 28 Rhagfyr 2018
Dydd Llun 31 Rhagfyr 2018 Dydd Llun 31 Rhagfyr 2018
Dydd Mawrth 1 Ionawr 2019 Dydd Llun 31 Rhagfyr 2018
Dydd Mercher 2 Ionawr 2019 (yr Alban yn unig) Dydd Llun 31 Rhagfyr 2018

Mae yna ddyddiadau talu gwahanol ar gyfer y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd os cewch Credydau Treth.

Dywedwch wrth y swyddfa sy’n talu’ch budd-dal os na chewch eich taliad ar y diwrnod y mae’n ddyledus.

Pa mor aml y cewch eich talu

Budd-dal Pa mor aml y caiff ei dalu
Lwfans Gweini Fel arfer, bob 4 wythnos
Pensiwn y Wladwriaeth Fel arfer, bob 4 wythnos
Lwfans Gofalwr Yn wythnosol o flaen llaw neu bob 4 wythnos
Budd-dal Plant Fel arfer bob 4 wythnos - neu’n wythnosol os ydych yn rhiant unigol neu eich bod chi neu’ch partner yn cael budd-daliadau penodol.
Lwfans Byw i’r Anabl Fel arfer, bob 4 wythnos
Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Fel arfer, bob 2 wythnos
Lwfans Ceisio Gwaith Fel arfer, bob 2 wythnos
Credyd Pensiwn Fel arfer, bob 4 wythnos
Taliad Annibyniaeth Personol Fel arfer, bob 4 wythnos
Credydau Treth, fel Credydau Treth Gwaith Bob 4 wythnos neu’n wythnosol. Gwiriwch eich dyddiad talu os ydych yn cael eich talu bob 4 wythnos.
Credyd Cynhwysol Yn fisol

Sut y caiff eich budd-daliadau eu talu

Byddwn yn gofyn am eich manylion cyfrif banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd pan fyddwch yn gwneud cais. Dim ond os oes gennych broblemau gydag agor neu reoli cyfrif y gallech gael eich talu mewn ffordd arall.

Os na allwch agor neu reoli cyfrif banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd

Cysylltwch â’r swyddfa sy’n talu eich budd-dal i ddod o hyd i sut i’w gael wedi’i talu. Os ydych yn cael Credyd Cynhwysol, cysylltwch â’ch anogwr gwaith.

Budd-dal Plant, Lwfans Gwarcheidwad a Chredydau Treth

Gallwch gael yr arian wedi ei dalu i mewn i unrhyw gyfrif mewn enw rhywun arall, oni bai am gyfrif Cymdeithas Adeiladu Nationwide.

Ad-dalu budd-daliadau

Gallwch ad-dalu budd-daliadau neu lwfansau a gewch ond yn teimlo nad ydych eu hangen.

Ysgrifennwch i’r adran sydd wedi talu’r budd-dal. Bydd eu cyfeiriad ar unrhyw lythyr rydych wedi’i dderbyn ganddynt.

Dylech gynnwys siec yn daladwy i’r adran, ynghyd â’ch rhif Yswiriant Gwladol a manylion y taliad, fel y dyddiad a’r swm.

Dim ond os ydych wedi cael eich gordalu y gallwch ad-dalu credydau treth neu Fudd-dal Plant.