Sut i wneud cais

Mae angen i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol ar-lein.

Mae’n rhaid i chi wneud cais fel cwpl os ydych chi a’ch partner yn byw gyda’ch gilydd. Nid oes angen i chi fod yn briod.

Efallai y byddwch hefyd angen ffonio llinell gymorth Credyd Cynhwysol i drefnu cyfweliad gydag anogwr gwaith. Dywedir wrthych os ydych angen gwneud hyn ar ôl i chi wneud cais.

Ni fyddwch yn cael Credyd Cynhwysol os na fyddwch yn mynychu’r apwyntiad.

Beth rydych ei angen i wneud cais

Byddwch angen:

 • manylion eich cyfrif banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd (ffoniwch linell gymorth Credyd Cynhwysol os nad oes gennych un)
 • cyfeiriad e-bost
 • eich rhif Yswiriant Gwladol
 • gwybodaeth am eich sefyllfa dai, er enghraifft faint o rent rydych yn ei dalu
 • manylion eich incwm, er enghraifft slipiau cyflog
 • manylion o gynilion ac unrhyw fuddsoddiadau, fel cyfranddaliadau neu eiddo rydych yn ei rentu allan
 • manylion o faint rydych yn ei dalu am ofal plant os ydych yn gwneud cais am help gyda chostau gofal plant

Os na fyddwch yn darparu’r wybodaeth gywir pan rydych yn gwneud cais, gallai effeithio pryd y byddwch yn cael eich talu neu faint fyddwch yn ei gael.

Byddwch hefyd angen dilysu pwy ydych chi ar-lein. Byddwch angen rhywfaint o dystiolaeth o bwy ydych chi ar gyfer hyn, er enghraifft eich:

 • trwydded yrru
 • pasbort
 • cerdyn debyd neu gredyd

Os na allwch ddilysu pwy ydych chi ar-lein

Gallwch fynd â 3 ffurf o brawf o bwy ydych chi i’ch cyfweliad cyntaf yn eich Canolfan Byd Gwaith.

Er enghraifft eich:

 • cerdyn preswylio parhaol
 • tystysgrif cofrestru neu naturioliad
 • dogfennau treth cyngor

Help gyda’ch cais

Cysylltwch â llinell gymorth Credyd Cynhwysol i gael help gyda gwneud eich cais ar-lein.

Llinell gymorth Credyd Cynhwysol
Ffôn: 0800 328 1744
Llinell Saesneg: 0800 328 5644
Ffôn testun: 0800 328 1344
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm
Darganfyddwch am gostau galwadau

Os oes gennych anabledd neu salwch sy’n effeithio eich gwaith

Efallai y byddwch angen Asesiad Gallu i Weithio i weld sut mae eich anabledd neu gyflwr iechyd yn effeithio’ch gallu i weithio.

Yn dibynnu ar ganlyniad eich asesiad efallai y byddwch yn gymwys am swm ychwanegol ar ben eich lwfans safonol.

Salwch terfynol

Os oes gennych salwch terfynol, efallai y gallwch gael arian ychwanegol ar gyfer Credyd Cynhwysol.

Os ydych yn gwneud cais newydd, gallwch ddatgan hyn yn ystod eich cais. Os ydych wedi gwneud cais yn barod, byddwch angen rhoi gwybod am hyn fel newid mewn amgylchiadau.

Os ydych wedi gwneud cais am Gredyd Cynhwysol o’r blaen

Fel arfer bydd angen i chi wneud cais newydd ar-lein trwy fewngofnodi i’ch cyfrif.

Os ydych yn anghytuno â phenderfyniad

Gallwch herio penderfyniad am eich cais. Mae hyn yn cael ei adnabod fel gofyn am ailystyriaeth orfodol.