Sut i wneud cais

Gwneud cais am Gredyd Cynhwysol ar-lein

Mae’n rhaid i chi wneud cais fel cwpl os ydych chi a’ch partner yn byw gyda’ch gilydd. Nid oes angen i chi fod yn briod.

Efallai y bydd y tîm Credyd Cynhwysol yn eich ffonio ar ôl i chi anfon eich cais os oes angen mwy o wybodaeth arnynt neu os na allwch wirio’ch hunaniaeth ar-lein.

Ni allwch hawlio Credyd Cynhwysol a chredydau treth ar yr un pryd. Os cewch gredydau treth, byddant yn dod i ben pan fyddwch chi neu’ch partner yn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol. Gwiriwch sut mae credydau treth a Chredyd Cynhwysol yn effeithio ar ei gilydd.

Beth rydych ei angen i wneud cais

Byddwch angen:

 • manylion eich cyfrif banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd (ffoniwch linell gymorth Credyd Cynhwysol os nad oes gennych un)
 • cyfeiriad e-bost
 • gwybodaeth am eich sefyllfa dai, er enghraifft faint o rent rydych yn ei dalu
 • manylion eich incwm, er enghraifft slipiau cyflog
 • manylion o gynilion ac unrhyw fuddsoddiadau, fel cyfranddaliadau neu eiddo rydych yn ei rentu allan
 • manylion o faint rydych yn ei dalu am ofal plant os ydych yn gwneud cais am help gyda chostau gofal plant

Os na fyddwch yn darparu’r wybodaeth gywir pan rydych yn gwneud cais, gallai effeithio pryd y byddwch yn cael eich talu neu faint fyddwch yn ei gael.

Byddwch hefyd angen dilysu pwy ydych chi ar-lein. Byddwch angen rhywfaint o dystiolaeth o bwy ydych chi ar gyfer hyn, er enghraifft eich:

 • trwydded yrru
 • pasbort
 • cerdyn debyd neu gredyd

Gwneud cais am Gredyd Cynhwysol ar-lein

Gwneud cais nawr

Os na allwch ddilysu pwy ydych chi ar-lein

Bydd y tîm Credyd Cynhwysol yn eich ffonio i’ch helpu i wirio’ch hunaniaeth.

Help gyda’ch cais

Os ydych angen help gyda’ch cais, gofynnwch yn syth – y cynharaf y byddwch yn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol, y cynharaf y cewch eich taliad cyntaf.

Mae 2 ffordd i gael help gyda’ch cais Credyd Cynhwysol.

Llinell gymorth Credyd Cynhwysol

Cysylltwch â llinell gymorth Credyd Cynhwysol os:

 • na allwch ddefnyddio gwasanaethau digidol o gwbl, gallai hyn fod oherwydd anabledd neu eich amgylchiadau
 • mae gennych gwestiwn am eich cais ac ni allwch gael mynediad i’ch cais ar-lein

Llinell gymorth Credyd Cynhwysol
Ffôn: 0800 328 1744
Llinell Saesneg: 0800 328 5644
Relay UK (os na allwch glywed neu siarad ar y ffôn): 18001 yna 0800 328 5644
Textphone: 0800 328 1344
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm
Darganfyddwch am gostau galwadau

Iaith Arwyddion Prydain (BSL) gwasanaeth cyfnewid video

Gallwch ddefnyddio use the BSL video relay service i wneud cais

Darganfyddwch beth sydd angen i chi ei wneud i ddefnyddio’r gwasanaeth.

Mae’r gwasanaeth ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 4pm.

Help i wneud cais

Gall Help i Wneud Cais eich cefnogi yn ystod camau cyntaf eich cais am Gredyd Cynhwysol, o wneud cais ar-lein, hyd at gefnogaeth gyda’ch cais cyn eich taliad llawn cyntaf.

Mae’n wasanaeth am ddim, annibynnol, cyfrinachol a di-duedd wedi’i ddarparu gan ymgynghorwyr wedi eu hyfforddi o Gyngor Ar Bopeth. Gallant helpu gyda phethau fel sut i gasglu tystiolaeth ar gyfer eich cais neu sut i baratoi ar gyfer eich apwyntiad Canolfan Gwaith cyntaf.

Cael Help i Wneud Cais:

Ar ôl i chi wneud cais

Bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn gwneud apwyntiad i siarad â chi, naill ai dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.

Os oes gennych anabledd neu salwch sy’n effeithio eich gwaith

Efallai y byddwch angen Asesiad Gallu i Weithio i weld sut mae eich anabledd neu gyflwr iechyd yn effeithio’ch gallu i weithio.

Yn dibynnu ar ganlyniad eich asesiad efallai y byddwch yn gymwys am swm ychwanegol ar ben eich lwfans safonol.

Salwch terfynol

Os oes gennych salwch terfynol, efallai y gallwch gael arian ychwanegol ar gyfer Credyd Cynhwysol.

Os ydych yn gwneud cais newydd, gallwch ddatgan hyn yn ystod eich cais. Os ydych wedi gwneud cais yn barod, byddwch angen rhoi gwybod am hyn fel newid mewn amgylchiadau.

Os ydych wedi gwneud cais am Gredyd Cynhwysol o’r blaen

Gallwch fewngofnodi ar eich cyfrif ar-lein i wneud cais newydd os ydych wedi hawlio Credyd Cynhwysol ar unrhyw adeg yn ystod y 6 mis diwethaf.

Os gwnaethoch roi’r gorau i hawlio mwy na 6 mis yn ôl, bydd angen i chi ail wneud cais am Gredyd Cynhwysol.

Os ydych yn anghytuno â phenderfyniad

Gallwch herio penderfyniad am eich cais. Mae hyn yn cael ei adnabod fel gofyn am ailystyriaeth orfodol.