Herio penderfyniad budd-dal (ailystyriaeth orfodol)

Skip to contents of guide

Cymhwyster

Os ydych yn anghytuno â phenderfyniad ynglŷn â budd-daliadau, credydau treth neu gynhaliaeth plant gallwch ofyn i ni edrych ar y penderfyniad eto - gelwir hyn yn ‘ailystyriaeth orfodol’.

Mae’r dudalen hon ar gael hefyd yn Saesneg (English).

Gallwch wneud hyn os yw unrhyw un o’r canlynol yn berthnasol:

 • rydych chi’n meddwl bod y swyddfa sy’n delio â’ch cais wedi gwneud camgymeriad neu wedi methu tystiolaeth bwysig
 • rydych yn anghytuno â’r rhesymau dros y penderfyniad
 • rydych am i ni edrych ar y penderfyniad eto

Ni ellir ailystyried rhai penderfyniadau - bydd yn dweud ar eich llythyr penderfyniad gwreiddiol.

Mae angen i chi ofyn am ailystyriaeth orfodol o fewn mis i ddyddiad y penderfyniad.

Budd-daliadau y mae hyn yn berthnasol iddynt

Gallwch ofyn am ailystyriaeth orfodol am fudd-daliadu yn cynnwys:

 • Lwfans Gweini
 • Lwfans Profedigaeth
 • Lwfans Gofalwr
 • Credyd Gofalwr
 • cynhaliaeth plant (a elwir weithiau yn gymorth plant’)
 • Cynllun Adfer Iawndal (yn cynnwys ceisiadau adfer NHS)
 • Cynllun Talu Mesotheliomia Ymledol
 • Lwfans Byw i’r Anabl (DLA)
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA)
 • Taliad Costau Angladd
 • Cymhorthdal Incwm
 • Budd-dal Anabledd Anafiadau Diwydiannol
 • Lwfans Ceisio Gwaith (JSA)
 • Lwfans Mamolaeth
 • Credyd Pensiwn
 • Taliad Annibyniaeth Personol (PIP)
 • Grant Mamolaeth Cychwyn Cadarn
 • Credyd Cynhwysol (yn cynnwys taliadau o flaen llaw)
 • Taliad Tanwydd Gaeaf