Beth allwch ei gael

Gallwch gael help i dalu am eich costau tai os ydych yn gymwys ar gyfer Credyd Cynhwysol. Gelwir hyn eich costau tai.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Gall eich costau tai eich helpu i dalu:

Unwaith y byddwch wedi dechrau hawlio, mae angen i chi rhoi gwybod am newid mewn amgylchiadau. Os na wnewch hyn, gall eich budd-daliadau stopio.

Os ydych mewn tai dros dro neu dai â chymorth

Ni allwch gael Credyd Cynhwysol i dalu am dai dros dro, tai mewn argyfwng, tai â chymorth na thai gwarchod. Gwnewch gais am Fudd-dal Tai drwy eich cyngor yn lle hynny.

Help arall gyda chostau tai

Gallwch wneud cais am help gydag anawsterau ariannol o’ch prif daliad Credyd Cynhwysol.

Efallai y byddwch hefyd yn gallu cael Gostyngiad Treth Cyngor.

Efallai y bydd eich budd-daliadau yn gostwng os byddwch yn cael mwy na’r symiau cap ar fudd-daliadau.

Os ydych yn dod yn ddigartref tra rydych yn cael Credyd Cynhywsol

Rhaid i chi roi gwybod am hyn yn eich cyfrif ar-lein. Gall eich anogwr gwaith roi seibiant i chi (gelwir hyn yn ‘hawddfraint’) o’ch cyfrifoldebau Ymrwymiad Hawlydd fel bod gennych amser i chwilio am lety. Gallwch barhau i hawlio Credyd Cynhwysol.

Os ydych yn byw yn yr Alban

Gallwch gael y costau tai naill ai wedi eu:

  • talu i chi
  • talu’n syth i’r landlord

Gallwch ddewis a yw’r taliad yn cael ei wneud unwaith neu ddwywaith y mis.

Os ydych yn gwneud cais newydd, cewch hysbysiad am hyn ar ôl eich taliad cyntaf.

Os ydych eisioes yn cael Credyd Cynhwysol ac nad ydych wedi cael hysbysiad, gallwch ofyn i’ch anogwr gwaith.

Dyddiadau talu yn yr Alban

Gallwch ddewis cael eich talu unwaith neu ddwywaith y mis.

Pan fyddwch yn cael eich talu ddwywaith y mis, bydd eich taliad cyntaf am fis llawn. Fe gewch hanner cyntaf o daliad eich ail fis, mis ar ôl hyn. Bydd yr ail hanner yn cael ei dalu 15 diwrnod yn ddiweddarach. Mae hyn yn golygu y bydd tua mis a hanner rhwng eich taliad cyntaf a’r swm llawn ar gyfer eich ail fis.

Ar ôl hyn, cewch eich talu ddwywaith y mis.

Enghraifft

Rydych yn cael eich taliad cyntaf ar 14 Rhagfyr. Mae’r taliad hwn am fis llawn.

Os ydych yn cael eich talu ddwywaith y mis, cewch hanner eich ail daliad ar 14 Ionawr a’r hanner arall ar 29 Ionawr.

Byddwch yn cael eich talu ar y 14eg a’r 29fed o bob mis ar ôl hynny.