Beth yw Credyd Cynhwysol

Mae Credyd Cynhwysol yn daliad i’ch helpu gyda’ch costau byw. Mae’n cael ei dalu’n fisol – neu ddwywaith y mis i rai pobl yn yr Alban.

Efallai y gallwch ei gael os ydych ar incwm isel, allan o waith neu ni allwch weithio.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon ewch I Credyd Cynhwysol yng Ngogledd Iwerddon.

Os ydych yn cael budd-daliadau’n barod

Bydd Credyd Cynhwysol yn disodli’r budd-daliadau canlynol:

  • Credyd Treth Plant
  • Budd-dal Tai
  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm (JSA)
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm (ESA)
  • Credyd Treth Gwaith

Os ydych yn cael unrhyw un o’r budd-daliadau hyn ar hyn o bryd, nid oes angen i chi wneud unrhyw beth oni bai:

  • bod gennych newid mewn amgylchiadau y mae’n rhaid i chi roi gwybod amdanynt
  • mae’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn cysylltu â chi ynglŷn â symud i Gredyd Cynhwysol

Os ydych yn cael Credydau Treth, byddant yn dod i ben pan fyddwch chi neu’ch partner yn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol. Gwiriwch sut mae Credydau Treth a Chredyd Cynhwysol yn effeithio ar ei gilydd.

Premiwm anabledd difrifol

Ni allwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol os naill ai:

  • rydych yn cael y premiwm anabledd difrifol, neu rydych yn gymwys iddo
  • rydych wedi cael neu yn gymwys i gael y premiwm anabledd difrifol yn y mis diwethaf ac rydych yn dal yn gymwys iddo

Os oes gennych newid mewn amgylchiadau sy’n effeithio’r premiwm anabledd difrifol neu eich budd-daliadau eraill, rhowch wybod amdano a dywedir wrthych beth i’w wneud nesaf.

Mewngofnodi

Mewngofnodwch i’ch cyfrif Credyd Cynhwysol os oes gennych un yn barod.