Beth yw Credyd Cynhwysol

Mae Credyd Cynhwysol yn daliad i’ch helpu gyda’ch costau byw. Mae’n cael ei dalu’n fisol – neu dwywaith y mis i rai pobl yn yr Alban.

Efallai y gallwch ei gael os ydych ar incwm isel neu allan o waith.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon ewch i Credyd Cynhwysol yng Ngogledd Iwerddon.

Os ydych yn cael budd-daliadau’n barod

Bydd Credyd Cynhwysol yn disodli’r budd-daliadau canlynol:

  • Credyd Treth Plant
  • Budd-dal Tai
  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm (JSA)
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm (ESA)
  • Credyd Treth Gwaith

Os ydych yn cael unrhyw un o’r budd-daliadau hyn ar hyn o bryd, ni allwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol ar yr un pryd.

Mae Credyd Cynhwysol yn cael ei gyflwyno mewn camau ar draws y DU. Nid oes angen i chi wneud dim hyd nes y byddwch yn clywed gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) ynglŷn â symud i Gredyd Cynhwysol, oni bai bod gennych newid mewn amgylchiadau.

Premiwm anabledd difrifol

Ni allwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol os naill ai:

  • rydych yn cael y premiwm anabledd difrifol

  • rydych wedi cael y premiwm anabledd difrifol o fewn y mis diwethaf ac rydych yn parhau i fod yn gymwys amdano

Os oes gennych newid mewn amgylchiadau sy’n effeithio’r premiwm anabledd difrifol neu eich budd-daliadau eraill, rhowch wybod amdano a dywedir wrthych beth i’w wneud nesaf.

Mewngofnodi

Mewngofnodwch i’ch cyfrif Credyd Cynhwysol os oes gennych un yn barod.