Cymhwyster

Efallai y gallwch gael Credyd Cynhwysol os:

 • rydych ar incwm isel neu allan o waith
 • rydych yn 18 neu drosodd (mae rhai eithriadau os ydych yn 16 i 17)
 • rydych o dan oedran cymhwyso ar gyfer Credyd Pensiwn y Wladwriaeth (neu mae eich partner yn)
 • mae gennych chi a’ch partner gynilion o £16,000 neu lai rhyngddoch chi
 • rydych yn byw yn y DU

Nid yw nifer y plant sydd gennych yn effeithio ar eich cymhwyster am Gredyd Cynhwysol, ond gall effeithio ar faint a gewch.

Defnyddiwch gyfrifiannell budd-daliadau i edrych pa fudd-daliadau y gallech eu cael os nad ydych yn gymwys am Gredyd Cynhwysol.

Os ydych yn byw gyda’ch partner

Bydd incwm a chynilion eich partner yn cael eu cymryd i ystyriaeth, hyd yn oed os nad ydynt yn gymwys am Gredyd Cynhwysol.

Os ydych yn 16 neu 17 oed

Gallwch wneud cais newydd am Gredyd Cynhwysol os yw unrhyw un o’r canlynol yn berthnasol:

 • mae gennych allu cyfyngedig i weithio neu mae gennych dystiolaeth feddygol ac rydych yn aros i gael Asesiad Gallu i Weithio
 • rydych yn gofalu am berson sy’n ddifrifol anabl
 • rydych yn gyfrifol am blentyn
 • rydych mewn cwpl gyda chyfrifoldeb am o leiaf un plentyn ac mae eich partner yn gymwys am Gredyd Cynhwysol
 • rydych yn feichiog ac mae 11 wythnos neu lai i fynd cyn yr wythnos rydych yn disgwyl geni’r babi
 • rydych wedi cael plentyn yn yr 15 wythnos diwethaf
 • nid oes gennych gefnogaeth rhiant, er enghraifft rydych wedi gwahanu oddi wrth eich rhieni ac nid ydych o dan ofal yr awdurdod lleol

Os ydych mewn hyfforddiant neu’n astudio’n llawn amser

Gallwch wneud cais newydd am Gredyd Cynhwysol os yw unrhyw un o’r canlynol yn berthnasol:

 • rydych yn byw gyda’ch partner ac maent yn gymwys am Gredyd Cynhwysol
 • rydych yn gyfrifol am blentyn, naill ai fel person sengl neu fel cwpl
 • rydych yn anabl ac mae gennych hawl i Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) neu Daliad Annibyniaeth Personol (PIP) ac mae gennych allu cyfyngedig i weithio
 • rydych mewn ‘addysg sydd ddim yn addysg uwch’ (er enghraifft yn astudio ar gyfer Lefel A neu Ddiploma Cenedlaethol BTEC), rydych yn 21 oed neu iau ac nid oes gennych gefnogaeth rhieni

Os ydych yn gwpl ac mae un ohonoch yn oedran Pensiwn y Wladwriaeth

Gallwch chi a’ch partner hawlio Credyd Cynhwysol fel cwpl os yw un ohonoch o dan oedran Pensiwn y Wladwriaeth ac yn gymwys ar gyfer Credyd Cynhwysol.

Pan fydd y ddau ohonoch yn cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth bydd eich cais am Gredyd Cynhwysol yn dod i ben.

Efallai y gallwch wneud cais am Gredyd Pensiwn neu fudd-daliadau eraill fel cwpl pan fydd eich Credyd Cynhwysol yn dod i ben. Gofynnwch i’ch anogwr gwaith y Ganolfan Byd Gwaith am beth arall y gallech fod yn gymwys i’w gael.