Eich rhif Yswiriant Gwladol

Mae gennych rif Yswiriant Gwladol er mwyn sicrhau bod eich cyfraniadau Yswiriant Gwladol a threth yn cael eu cofnodi yn erbyn eich enw chi yn unig.

Mae’n cynnwys llythrennau a rhifau ac nid yw’n newid.

Gallwch ddod o hyd i’ch rhif Yswiriant Gwladol ar eich:

  • Slip cyflog
  • P60
  • ffurflen dreth

Gallwch wneud cais am rif Yswiriant Gwladol os nad oes un gennych neu gallwch ddod o hyd i’ch rhif Yswiriant Gwladol os ydych wedi’i golli.

Pwy sy’n defnyddio eich rhif Yswiriant Gwladol

Bydd angen i’r sefydliadau hyn wybod beth yw eich rhif:

  • Cyllid a Thollau EM
  • eich cyflogwr
  • yr Adran Gwaith a Phensiynau (sy’n cynnwys y Ganolfan Byd Gwaith a’r Gwasanaeth Pensiwn, Anabledd a Gofalwyr), os ydych yn hawlio Budd-daliadau’r Wladwriaeth, neu’r Department for Social Development yng Ngogledd Iwerddon
  • eich cyngor lleol, os ydych yn hawlio Budd-dal Tai, neu’r Northern Ireland Housing Executive yng Ngogledd Iwerddon
  • Swyddogion Cofrestru Etholiadol (er mwyn gwirio pwy ydych pan rydych yn cofrestru i bleidleisio)
  • y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr, os ydych yn gwneud cais am fenthyciad myfyriwr
  • darparwr eich Cyfrif Cynilo Unigol (ISA), os ydych yn agor un

Er mwyn atal twyll, cadwch eich rhif Yswiriant Gwladol yn ddiogel. Peidiwch â’i rannu ag unrhyw un nad ydynt ei angen.