Faint rydych chi’n talu

Mae swm yr Yswiriant Gwladol yr ydych yn ei dalu yn dibynnu ar statws eich cyflogaeth a faint rydych yn ei ennill.

Gallwch weld cyfraddau ar gyfer y deng mlynedd diwethaf.

Os ydych yn gyflogedig

Rydych yn talu Cyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 1. Y cyfraddau ar gyfer y rhan fwyaf o bobl ar gyfer y flwyddyn dreth 2018-19 yw:

Eich cyflog Cyfradd Yswiriant Gwladol Dosbarth 1
£162 i £892 yr wythnos (£702 i £3,863 y mis) 12%
Dros £892 yr wythnos (£3,863 y mis) 2%

Byddwch yn talu llai os:

Mae cyflogwyr yn talu cyfradd wahanol o Yswiriant Gwladol yn dibynnu ar lythrennau categori eu cyflogeion.

Sut i dalu

Rydych yn talu Yswiriant Gwladol gyda’ch treth. Bydd eich cyflogwr yn ei ddidynnu o’ch cyflog cyn i chi gael eich talu. Bydd eich slip cyflog yn dangos eich cyfraniadau.

Os ydych yn gyfarwyddwr cwmni cyfyngedig, mae’n bosib y byddwch hefyd yn gyflogai i’ch hunan ac yn talu Yswiriant Gwladol Dosbarth 1 drwy eich cyflogres.

Os ydych yn hunangyflogedig

Rydych yn talu Yswiriant Gwladol Dosbarth 2 a Dosbarth 4, yn dibynnu ar eich elw. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn talu’r ddau drwy Hunanasesiad.

Mae yna reolau arbennig ar gyfer pobl gyda swyddi penodol (e.e. arholwyr neu bobl sy’n rhedeg busnesau sy’n ymwneud â thir neu eiddo) nad ydynt yn talu Yswiriant Gwladol Dosbarth 2 drwy Hunanasesiad.

Os ydych yn gyflogedig ac yn hunangyflogedig

Mae’n bosib eich bod yn gyflogai ond eich bod hefyd yn gwneud gwaith hunangyflogedig. Yn yr achos hwn, bydd eich cyflogwr yn didynnu eich Yswiriant Gwladol Dosbarth 1 o’ch cyflog, a bydd yn rhaid i chi dalu taliadau Dosbarth 2 a Dosbarth 4 ar gyfer eich gwaith hunangyflogedig.

Bydd faint rydych yn talu yn dibynnu ar eich incwm cyfunol o’ch holl swyddi. Bydd Cyllid a Thollau EM (CThEM) yn rhoi gwybod i chi faint o Yswiriant Gwladol sy’n ddyledus ar ôl i chi gyflwyno’ch ffurflen dreth Hunanasesiad.

Cyfarwyddwyr, landlordiaid a physgotwyr cyfran

Mae yna reolau gwahanol ynghylch Yswiriant Gwladol ar gyfer: - cyfarwyddwyr cwmni - landlordiaid yn rhedeg busnes eiddo - pysgotwyr cyfran, e.e. rydych yn gweithio ar gwch pysgota Prydeinig ond nid o dan gytundeb gwaith

Gallwch wirio’ch cofnod Yswiriant Gwladol a gwneud cais am ad-daliad os credwch eich bod wedi’ch gordalu.