Trosolwg

Mae Hunanasesiad yn system y mae Cyllid a Thollau EM yn ei defnyddio i gasglu Treth Incwm.

Fel arfer, didynnir treth yn awtomatig o gyflogau, pensiynau a chynilion. Mae’n rhaid i bobl a busnesau ag incwm arall roi gwybod amdano mewn Ffurflen Dreth.

Os oes angen i chi anfon un, rydych yn ei llenwi ar ôl diwedd y flwyddyn dreth (5 Ebrill) y mae’n gymwys ar ei chyfer.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Anfon eich Ffurflen Dreth

Mewngofnodwch a chyflwynwch eich Ffurflen Dreth ar-lein, neu anfonwch ffurflen bapur.

Dyddiadau cau

Anfonwch eich Ffurflen Dreth erbyn y dyddiad cau (31 Ionawr os ydych yn cyflwyno ar-lein).

Os na wnaethoch anfon Ffurflen Dreth ar-lein y llynedd, dylech ganiatáu amser ychwanegol (hyd at 20 diwrnod gwaith) gan y bydd angen i chi gofrestru yn gyntaf.

Llenwi’ch Ffurflen Dreth

Mae angen i chi gadw cofnodion (er enghraifft cyfriflenni banc neu dderbynebau) fel eich bod yn gallu llenwi’ch Ffurflen Dreth yn gywir. Gallwch gael help i lenwi’ch Ffurflen Dreth.

Talu’ch bil

Bydd CThEM yn cyfrifo’r hyn sydd arnoch yn seiliedig ar yr hyn yr ydych yn hysbysu yn ei gylch.

Dylech dalu’ch bil Hunanasesiad erbyn 31 Ionawr (neu 30 Rhagfyr os ydych eisiau i CThEM gasglu’r dreth yn awtomatig o’ch cyflog neu’ch pensiwn).

Bydd faint o dreth a dalwch yn dibynnu ar yr haen Treth Incwm yr ydych ynddo. Mae cyfradd wahanol ar gyfer Treth Enillion Cyfalaf os oes angen i chi ei thalu, er enghraifft os ydych yn gwerthu cyfranddaliadau neu ail gartref.