Trosolwg

Mae Hunanasesiad yn system y mae Cyllid a Thollau EM (CThEM) yn ei defnyddio i gasglu Treth Incwm.

Fel arfer, didynnir treth yn awtomatig o gyflogau, pensiynau a chynilion. Mae’n rhaid i bobl a busnesau ag incwm arall roi gwybod amdano mewn Ffurflen Dreth.

Os oes angen i chi anfon un, rydych yn ei llenwi ar ôl diwedd y flwyddyn dreth (5 Ebrill) y mae’n gymwys ar ei chyfer.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Anfon eich Ffurflen Dreth

Cyflwynwch eich Ffurflen Dreth ar-lein, neu anfonwch ffurflen bapur.

Os yw coronafeirws (COVID-19) wedi effeithio ar eich busnes, mae’n bosibl y gallwch hawlio grant drwy’r Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth.

Dyddiadau cau

Anfonwch eich Ffurflen Dreth erbyn y dyddiad cau.

Os na wnaethoch anfon Ffurflen Dreth ar-lein y llynedd, dylech ganiatáu amser ychwanegol (hyd at 20 diwrnod gwaith) gan y bydd angen i chi gofrestru yn gyntaf. Mae ffyrdd gwahanol o gofrestru os yw un o’r canlynol yn wir amdanoch:

Llenwi’ch Ffurflen Dreth

Mae angen i chi gadw cofnodion (er enghraifft cyfriflenni banc neu dderbynebau) fel eich bod yn gallu llenwi’ch Ffurflen Dreth yn gywir.

Gallwch gael help i lenwi’ch Ffurflen Dreth.

Talu’ch bil

Bydd CThEM yn cyfrifo’r hyn sydd arnoch yn seiliedig ar yr hyn yr ydych yn hysbysu yn ei gylch.

Talwch eich bil Hunanasesiad erbyn 31 Ionawr.

Bydd faint o dreth a dalwch yn dibynnu ar yr haen Treth Incwm yr ydych ynddo. Mae cyfradd wahanol ar gyfer Treth Enillion Cyfalaf os oes angen i chi ei thalu, er enghraifft os ydych yn gwerthu cyfranddaliadau neu ail gartref.