Trosolwg

Fel arfer, mae’r dyddiadau cau ar gyfer talu’ch bil treth fel a ganlyn:

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Talu’ch bil treth

Talu Hunanasesiad nawr

Gallwch wneud taliadau wythnosol neu fisol tuag at eich bil, os yw’n well gennych.

Gallwch gael help os na allwch dalu’ch bil treth mewn pryd.

Gallwch hefyd dalu’ch bil Hunanasesiad drwy ap CThEM.

Dulliau o dalu

Sicrhewch eich bod yn talu Cyllid a Thollau EM (CThEM) erbyn y dyddiad cau. Bydd llog yn cael ei godi arnoch, ac efallai y bydd angen i chi dalu cosb os yw’ch taliad yn hwyr.

Mae’r amser y mae angen i chi ei ganiatáu yn dibynnu ar eich dull o dalu.

Ni allwch dalu yn Swyddfa’r Post mwyach.

Ar yr un diwrnod neu’r diwrnod nesaf

Mae’n rhaid i chi gael slip talu oddi wrth CThEM er mwyn talu mewn banc neu gymdeithas adeiladu.

3 diwrnod gwaith

5 diwrnod gwaith

Os yw’r dyddiad cau ar benwythnos neu ŵyl banc, sicrhewch fod eich taliad yn cyrraedd CThEM ar y diwrnod gwaith olaf cyn y dyddiad hwnnw (oni bai eich bod yn talu drwy gyfrwng Taliadau Cyflymach neu â cherdyn debyd neu gerdyn credyd).

Problemau â gwasanaethau talu

Gall gwasanaethau talu ar-lein fod yn araf yn ystod adegau prysur. Edrychwch i weld a oes problemau ar hyn o bryd, neu adegau pan na fyddant ar gael.