Os na allwch dalu’ch bil treth mewn pryd

Skip to contents of guide

Beth i’w wneud

Cysylltwch â Chyllid a Thollau EM (CThEM) cyn gynted â phosibl os ydych wedi methu’ch taliad. Mae’r ffordd yr ydych yn cysylltu â CThEM yn dibynnu ar yr hyn y mae angen i chi ei dalu.

Bydd yn rhaid i chi dalu llog os talwch yn hwyr. Gallwch osgoi cosbau drwy drefnu cynllun talu gyda CThEM cyn bod y dreth yn ddyledus – neu erbyn 1 Ebrill ar gyfer Hunanasesiad.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Os na allwch dalu oherwydd coronafeirws (COVID-19)

Oherwydd coronafeirws, efallai y gallwch ohirio rhai taliadau treth heb dalu cosb. Gallwch wneud y canlynol:

Cysylltwch â Gwasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM os oes unrhyw filiau treth eraill na allwch eu talu oherwydd coronafeirws.

Os ydych yn hunangyflogedig

Os ydych wedi colli incwm oherwydd coronafeirws, efallai y gallwch hawlio grant drwy’r Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth yn sgil coronafeirws (COVID-19).

Os na allwch dalu’ch bil treth Hunanasesiad am resymau eraill

Os oes arnoch lai na £10,000, efallai y gallwch sefydlu Trefniant Amser i Dalu ar-lein. Mae hyn yn eich galluogi i dalu’ch bil treth Hunanasesiad fesul rhandaliad.

Ffoniwch Wasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM os ydych wedi methu’ch dyddiad talu neu os na allwch ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein. Does dim rhaid i chi gysylltu â CThEM os ydych wedi trefnu cynllun talu ar-lein.

Gwasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM
Ffôn: 0300 200 1900
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 4pm
Rhagor o wybodaeth am gostau galwadau

Os oes trethi eraill na allwch eu talu

Efallai y gallwch sefydlu Trefniant Amser i Dalu gyda CThEM os oes unrhyw drethi eraill na allwch eu talu’n llawn. Mae hyn yn eich galluogi i dalu’r hyn sydd arnoch fesul rhandaliad.

Mae sut yr ydych yn gwneud hyn yn dibynnu a ydych wedi cael gorchymyn am daliad.

Os ydych wedi cael gorchymyn am daliad, megis bil treth neu lythyr yn eich bygwth â chamau cyfreithiol, ffoniwch y swyddfa CThEM a anfonodd y llythyr atoch.

Os nad ydych wedi cael bil na llythyr, ffoniwch Wasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM.

Gwasanaeth Cwsmeriaid Cymraeg CThEM
Ffôn: 0300 200 1900
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 4pm
Rhagor o wybodaeth am gostau galwadau

Gall partneriaid enwebedig mewn partneriaethau busnes drafod Trefniant Amser i Dalu â CThEM ar ran y bartneriaeth neu’r partneriaid unigol.