Ffurflenni Treth Hunanasesiad

Ffurflenni Treth ar gyfer rhywun sydd wedi marw

Mae’n rhaid i chi roi gwybod i Gyllid a Thollau EM (CThEM) cyn gynted â phosibl bod rhywun wedi marw, os ydych yn delio â materion treth y person hwnnw.

Bydd CThEM yn rhoi gwybod i chi os oes angen i chi lenwi Ffurflen Dreth Hunanasesiad ar ran yr ymadawedig.

Cysylltu â CThEM

Os ydych yn defnyddio’r gwasanaeth Dweud Wrthym Unwaith, ni fydd yn rhaid i chi gysylltu â CThEM.

Os nad ydych yn defnyddio’r gwasanaeth Dweud Wrthym Unwaith, cysylltwch â CThEM.

Rhowch wybod i CThEM am y canlynol:

 • dyddiad y farwolaeth
 • enw a chyfeiriad y person i gysylltu ag ef

Yn ogystal, bydd angen i chi roi un o’r canlynol iddo ynghylch yr ymadawedig:

 • rhif Yswiriant Gwladol
 • UTR (Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr) - gallwch ddod o hyd i hwn ar lythyrau neu slipiau talu gan CThEM
 • cyfeiriad llawn
 • enw a chyfeiriad y cyflogwr neu’r darparwr pensiwn diwethaf

Llenwi’r Ffurflen Dreth Hunanasesiad

Bydd y cofnodion fydd eu hangen arnoch ar gyfer Ffurflen Dreth yr ymadawedig yn dibynnu ar ei amgylchiadau. Fel arfer, bydd angen manylion cyfrifon banc a chynilion yr ymadawedig arnoch – mae’r canlynol yn enghreifftiau:

 • cyfriflenni banc
 • paslyfrau cymdeithas adeiladu
 • talebau difidend
 • bondiau neu dystysgrifau Cynilion Cenedlaethol

Os oedd yr ymadawedig yn gyflogedig neu’n cael pensiwn, fel arfer bydd angen y canlynol arnoch:

 • slipiau talu gwaith neu bensiwn
 • manylion unrhyw dreuliau a dalwyd gan y cyflogwr
 • cadarnhad ynghylch unrhyw Bensiwn y Wladwriaeth

Os oedd yr ymadawedig yn rhedeg ei fusnes ei hun, neu’n gosod eiddo, bydd angen ei gofnodion busnes arnoch.

Cysylltwch â llinell gymorth CThEM yn dilyn profedigaeth os oes angen help arnoch i lenwi Ffurflen Dreth ar gyfer rhywun sydd wedi marw, neu os na allwch ddod o hyd i’w gofnodion.

Cyflwyno Ffurflen Dreth

Cysylltwch â CThEM er mwyn cofrestru ar gyfer cyflwyno Ffurflen Dreth ar-lein.

Gallwch hefyd ei hanfon drwy’r post.

Mae’r dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno yn wahanol, gan ddibynnu ar sut yr ydych yn dewis cyflwyno’r Ffurflen Dreth.

Gallwch gyflogi gweithiwr proffesiynol (fel cyfrifydd) i’ch helpu i gyflwyno Ffurflen Dreth ar ran yr ymadawedig.

Rhoi gwybod i CThEM am y ‘cyfnod gweinyddu’

Os ydych yn ysgutor neu’n weinyddwr ystâd, mae’n bosibl y bydd hefyd angen i chi anfon gwybodaeth i CThEM ar gyfer y ‘cyfnod gweinyddu’. Hwn yw’r amser rhwng y dyddiad ar ôl y farwolaeth a’r dyddiad pan gaiff yr ystâd ei setlo (‘dosbarthu’).

Mae’r hyn sydd angen i chi ei anfon yn dibynnu ar faint yr ystâd, a’r arian a ddaeth ohoni yn ystod y cyfnod gweinyddu.

Pan fo’n rhaid i chi anfon Ffurflen Dreth ar gyfer y ‘cyfnod gweinyddu’

Llenwch yr adran ymddiriedolaeth ac ystâd ar y Ffurflen Dreth Hunanasesiad, os yw unrhyw un o’r canlynol yn gymwys:

 • roedd cyfanswm y Dreth Incwm a’r Dreth Enillion Cyfalaf a oedd yn ddyledus ar gyfer y cyfnod gweinyddu’n fwy na £10,000
 • mewn unrhyw flwyddyn dreth a ddaeth i ben cyn 6 Ebrill 2016, daeth mwy na £250,000 yn sgil gwerthu asedion yr ystâd gan weinyddwyr neu ysgutorion
 • yn y flwyddyn dreth bresennol, daeth mwy na £500,000 yn sgil gwerthu asedion yr ystâd gan weinyddwyr neu ysgutorion
 • roedd yr ystâd werth mwy na £2.5 million ar ddyddiad y farwolaeth

Mae’r Ffurflen Dreth hon ar gyfer yr ystâd - mae hi ar wahân i’r Ffurflen Dreth y gwnaethoch ei hanfon ar ran yr ymadawedig.

Anfon y Ffurflen Dreth

I anfon Ffurflen Dreth ystâd, bydd yn rhaid i chi gofrestru’r ystâd ar-lein yn gyntaf.

Mae’n rhaid i chi gofrestru erbyn 5 Hydref y flwyddyn dreth rydych yn anfon y Ffurflen Dreth ar ei chyfer.

Gallwch gofrestru hyd at 5 Ionawr 2018 os yw rhwymedigaeth gyntaf eich ystâd yn ystod blwyddyn dreth 2016 i 2017.

Bydd angen y canlynol arnoch:

 • cyfrif Porth y Llywodraeth ar gyfer ‘sefydliad’ - bydd angen i chi greu cyfrif newydd ar gyfer pob ystâd y bydd angen i chi ei gofrestru
 • rhif Yswiriant Gwladol (ni fydd cyfeirnod dros dro’n gweithio)

Cewch Gyfeirnod Unigryw y Trethdalwr (UTR) drwy’r post cyn pen 15 diwrnod gwaith (21 os ydych dramor) - bydd ei angen arnoch i anfon Ffurflen Dreth.

Ar ôl i chi gael eich UTR, gallwch naill ai:

 • llenwi ffurflen bapur SA900 a’i phostio i CThEM erbyn 31 Hydref ar ôl y flwyddyn dreth y mae’n gymwys ar ei chyfer
 • prynu meddalwedd i’w hanfon drwy ddull electronig erbyn 31 Ionawr (3 mis yn ddiweddarach)

Ar ôl i chi anfon eich Ffurflen Dreth, bydd CThEM yn rhoi gwybod i chi faint sydd ar yr ystâd. Bydd angen i chi dalu’r bil Hunanasesiad erbyn y dyddiad cau.

Os nad oes angen i chi anfon Ffurflen Dreth

Gallwch wneud ‘trefniadau anffurfiol’ yn lle hynny. I wneud hynny, ysgrifennwch at CThEM a rhowch wybod iddo beth yw’r canlynol:

 • y Dreth Incwm a’r Dreth Enillion Cyfalaf a oedd yn ddyledus ar gyfer y cyfnod gweinyddu
 • enw, cyfeiriad, rhif Yswiriant Gwladol, a Chyfeirnod Unigryw y Trethdalwr (UTR) yr ymadawedig
 • eich enw a’ch manylion cyswllt

Anfonwch yr wybodaeth hon i’r Ganolfan Cyswllt Cymraeg.