Trosolwg

Treth y talwch ar eich incwm yw Treth Incwm. Nid yw’n rhaid i chi dalu treth ar bob math o incwm.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Rydych yn talu treth ar bethau fel:

  • arian a enillir gennych o gyflogaeth
  • elw a wneir gennych os ydych yn hunangyflogedig - gan gynnwys o wasanaethau yr ydych yn eu gwerthu drwy wefennau neu apiau
  • rhai budd-daliadau’r wladwriaeth
  • rhai grantiau, gan gynnwys y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth, y Gronfa Grantiau i Fusnesau Bach, y Gronfa Grantiau Manwerthu, Lletygarwch a Hamdden, y Cynllun Cadw Swyddi yn sgil Coronafeirws a’r cynllun Taliadau Cymorth Profi ac Olrhain yn Lloegr (neu’r Cynllun Cymorth Hunanynysu yn yr Alban a’r Cynllun Cymorth Hunanynysu yng Nghymru)
  • y rhan fwyaf o bensiynau, gan gynnwys pensiynau’r Wladwriaeth, pensiynau cwmni, pensiynau personol a blwydd-daliadau ymddeol
  • incwm rhent (oni bai eich bod yn landlord sy’n byw yn y cartref ac yn cael llai na’r terfyn ar gyfer rhentu ystafell)
  • buddiannau a gewch yn sgil eich swydd
  • incwm o ymddiriedolaeth
  • llog ar gynilion sydd dros eich lwfans cynilion

Nid ydych yn talu treth ar bethau fel:

Os ydych ond yn gwerthu eitemau neu’n rhoi eiddo ar osod yn achlysurol (er enghraifft drwy wefannau arwerthiant neu apiau rhentu tymor byr), gwiriwch a oes angen i chi roi gwybod i CThEM am yr incwm hwn.

Lwfansau a rhyddhad Treth Incwm

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn y DU yn cael Lwfans Personol, ar ffurf incwm sy’n rhydd o dreth. Dyma swm yr incwm y gallwch ei dderbyn cyn bod yn rhaid i chi dalu treth.

Yn ogystal, gellir gostwng swm y dreth a delir gennych, drwy gyfrwng rhyddhad treth, os ydych yn gymwys i’w dderbyn.