Trosolwg

Treth y talwch ar eich incwm yw Treth Incwm. Nid yw’n rhaid i chi dalu treth ar bob math o incwm.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Rydych yn talu treth ar bethau fel:

 • arian a enillir gennych o gyflogaeth
 • elw a wneir gennych os ydych yn hunangyflogedig
 • rhai budd-daliadau’r wladwriaeth
 • y rhan fwyaf o bensiynau, gan gynnwys pensiynau’r wladwriaeth, pensiynau cwmni, pensiynau personol a blwydd-daliadau ymddeol
 • llog ar gynilion a bondiau pensiynwyr
 • incwm rhent (oni bai eich bod yn landlord sy’n byw yn y cartref a’n cael £7,500 neu lai)
 • buddiannau a gewch yn sgil eich swydd
 • incwm o ymddiriedolaeth
 • difidendau o gyfranddaliadau mewn cwmni

Nid ydych yn talu treth ar bethau fel:

 • incwm o gyfrifon sy’n rhydd o dreth, fel Cyfrifon Cynilo Unigolyn (ISAs) a Thystysgrifau Cynilion Cenedlaethol
 • rhai budd-daliadau’r wladwriaeth
 • gwobrau bondiau premiwm neu’r Loteri Genedlaethol
 • y £7,500 cyntaf o’r rhent a gewch gan letywr yn eich cartref

Lwfansau a rhyddhad Treth Incwm

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn y DU yn cael Lwfans Personol, ar ffurf incwm sy’n rhydd o dreth. Dyma swm yr incwm y gallwch ei dderbyn cyn bod yn rhaid i chi dalu treth.

Yn ogystal, gellir gostwng swm y dreth a delir gennych, drwy gyfrwng rhyddhad treth, os ydych yn gymwys i’w dderbyn.