Codau treth

Skip to contents of guide

Gwirio a yw’ch cod treth yn gywir

Mae’ch cyflogwr neu’ch darparwr pensiwn yn defnyddio’ch cod treth i gyfrifo faint o Dreth Incwm i’w chymryd o’ch cyflog neu’ch pensiwn.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Bydd Cyllid a Thollau EM (CThEM) yn rhoi gwybod iddynt pa god i’w ddefnyddio i gasglu’r dreth gywir.

Gallwch wirio’ch Treth Incwm ar-lein i weld:

  • beth yw’ch cod treth
  • a yw’ch cod treth wedi newid
  • sut y caiff eich cod treth ei gyfrifo
  • faint o dreth rydych yn debygol o’i thalu

Gallwch hefyd roi gwybod i CThEM am newid sy’n effeithio ar eich cod treth.

Beth mae’ch cod treth yn ei olygu

Fel arfer, bydd eich cod treth yn dechrau gyda rhif ac yn gorffen gyda llythyren.

1257L yw’r cod treth a ddefnyddir ar hyn o bryd ar gyfer y rhan fwyaf o bobl sydd ag un swydd neu bensiwn.

Sut y caiff y rhifau eu cyfrifo

Mae’r rhifau yn eich cod treth yn rhoi gwybod i’ch cyflogwr neu’ch darparwr pensiwn faint o incwm rhydd o dreth rydych yn ei gael yn ystod y flwyddyn dreth honno.

  1. Mae CThEM yn cyfrifo’ch Lwfans Personol sy’n rhydd o dreth.

  2. Cyfrifir cyfanswm incwm nad ydych wedi talu treth arno (megis llog heb ei drethu neu enillion rhan amser) a gwerth unrhyw fuddiannau o’ch swydd (megis car cwmni).

  3. Caiff yr incwm nad ydych wedi talu treth arno ei ddidynnu o’ch Lwfans Personol. Yr hyn sy’n weddill yw’r incwm rhydd o dreth a ganiateir i chi yn ystod blwyddyn dreth.

  4. Caiff y digid olaf yn swm yr incwm rhydd o dreth ei ddileu.

Beth mae’r llythrennau yn eu golygu

Mae’r llythrennau yn eich cod treth yn cyfeirio at eich sefyllfa a sut y mae’n effeithio ar eich Lwfans Personol.

Llythrennau Beth maent yn eu golygu
L Mae gennych hawl i’r Lwfans Personol rhydd o dreth safonol
M Lwfans Priodasol: rydych wedi cael trosglwyddiad o 10% o Lwfans Personol eich partner
N Lwfans Priodasol: rydych wedi trosglwyddo 10% o’ch Lwfans Personol i’ch partner
T Mae’ch cod treth yn cynnwys cyfrifiadau eraill i gyfrifo’ch Lwfans Personol
0T Defnyddiwyd eich Lwfans Personol i gyd, neu rydych wedi dechrau swydd newydd ac nid oes gan eich cyflogwr y manylion sydd eu hangen arno i roi cod treth i chi
BR Caiff eich holl incwm o’r swydd hon neu’r pensiwn hwn ei drethu ar y gyfradd sylfaenol (a ddefnyddir fel rheol os oes gennych fwy nag un swydd neu bensiwn)
D0 Caiff eich holl incwm o’r swydd hon neu’r pensiwn hwn ei drethu ar y gyfradd uwch (a ddefnyddir fel rheol os oes gennych fwy nag un swydd neu bensiwn)
D1 Caiff eich holl incwm o’r swydd hon neu’r pensiwn hwn ei drethu ar y gyfradd ychwanegol (a ddefnyddir fel rheol os oes gennych fwy nag un swydd neu bensiwn)
NT Nid ydych yn talu unrhyw dreth ar yr incwm hwn
S Caiff eich incwm neu’ch pensiwn ei drethu gan ddefnyddio’r cyfraddau yn yr Alban
S0T Defnyddiwyd eich Lwfans Personol i gyd, neu rydych wedi dechrau swydd newydd ac nid oes gan eich cyflogwr y manylion sydd eu hangen arno i roi cod treth i chi
SBR Caiff eich holl incwm o’r swydd hon neu’r pensiwn hwn ei drethu ar y gyfradd sylfaenol yn yr Alban (a ddefnyddir fel rheol os oes gennych fwy nag un swydd neu bensiwn)
SD0 Caiff eich holl incwm o’r swydd hon neu’r pensiwn hwn ei drethu ar y gyfradd ganolradd yn yr Alban (a ddefnyddir fel rheol os oes gennych fwy nag un swydd neu bensiwn)
SD1 Caiff eich holl incwm o’r swydd hon neu’r pensiwn hwn ei drethu ar y gyfradd uwch yn yr Alban (a ddefnyddir fel rheol os oes gennych fwy nag un swydd neu bensiwn)
SD2 Caiff eich holl incwm o’r swydd hon neu’r pensiwn hwn ei drethu ar y gyfradd uchaf yn yr Alban (a ddefnyddir fel rheol os oes gennych fwy nag un swydd neu bensiwn)
C Caiff eich incwm neu’ch pensiwn ei drethu gan ddefnyddio’r cyfraddau yng Nghymru
C0T Defnyddiwyd eich Lwfans Personol i gyd, neu rydych wedi dechrau swydd newydd ac nid oes gan eich cyflogwr y manylion sydd eu hangen arno i roi cod treth i chi
CBR Caiff eich holl incwm o’r swydd hon neu’r pensiwn hwn ei drethu ar y gyfradd sylfaenol yng Nghymru (a ddefnyddir fel rheol os oes gennych fwy nag un swydd neu bensiwn)
CD0 Caiff eich holl incwm o’r swydd hon neu’r pensiwn hwn ei drethu ar y gyfradd uwch yng Nghymru (a ddefnyddir fel rheol os oes gennych fwy nag un swydd neu bensiwn)
CD1 Caiff eich holl incwm o’r swydd hon neu’r pensiwn hwn ei drethu ar y gyfradd ychwanegol yng Nghymru (a ddefnyddir fel rheol os oes gennych fwy nag un swydd neu bensiwn)

Os oes ‘W1’ neu ‘M1’ neu ‘X’ ar ddiwedd eich cod treth

Codau treth dros dro yw’r rhain.

Os oes ‘K’ ar ddechrau eich cod treth

Mae codau treth sydd â ‘K’ ar y dechrau yn golygu bod gennych incwm nad yw’n cael ei drethu mewn modd arall a bod yr incwm hwnnw’n werth mwy na’ch lwfans rhydd o dreth.

Ar gyfer y rhan fwyaf o bobl, mae hyn yn digwydd os ydych yn:

Mae’ch cyflogwr neu’ch darparwr pensiwn yn cymryd y dreth sy’n ddyledus ar yr incwm nad yw wedi’i drethu o’ch cyflog neu’ch pensiwn – hyd yn oed os oes sefydliad arall yn talu’r incwm heb ei drethu i chi.

Ni all cyflogwyr na darparwyr pensiwn gymryd mwy na hanner eich cyflog neu bensiwn cyn treth wrth ddefnyddio cod treth K.