Mae’r gwasanaeth hwn yn cwmpasu’r flwyddyn dreth bresennol (6 Ebrill 2019 i 5 Ebrill 2020). Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i wneud y canlynol:

  • gwirio’ch cod treth a’ch Lwfans Personol
  • gweld a yw’ch cod treth wedi newid 
  • rhoi gwybod i Gyllid a Thollau EM (CThEM) am newidiadau sy’n effeithio ar eich cod treth
  • diweddaru manylion eich cyflogwr neu ddarparwr eich pensiwn
  • gweld amcangyfrif o’r dreth y byddwch yn ei thalu yn ystod y flwyddyn dreth gyfan
  • gwirio a newid yr amcangyfrifon o’r incwm y byddwch yn ei gael o’ch swyddi, o’ch pensiynau neu o log ar gynilion eich cyfrifon banc a chymdeithasau adeiladu

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Dechrau nawr

Cyn i chi ddechrau

Pan na chewch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn

Ni chewch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn os ydych yn talu Treth Incwm drwy Hunanasesiad yn unig.

Mae gwahanol ddulliau o wneud y canlynol: