Sut rydych yn talu Treth Incwm

Talu Wrth Ennill (TWE)

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn talu Treth Incwm drwy TWE. Hon yw’r system a ddefnyddir gan eich cyflogwr neu’ch darparwr pensiwn er mwyn didynnu Treth Incwm a chyfraniadau Yswiriant Gwladol cyn eu bod yn talu eich cyflogau neu’ch pensiwn. Mae eich cod treth yn rhoi gwybod i’ch cyflogwr faint i’w ddidynnu.

Gall eich cod treth ddwyn budd-daliadau’r wladwriaeth i ystyriaeth, felly os oes arnoch dreth ar y rheiny (e.e. Pensiwn y Wladwriaeth), fel arfer, caiff ei didynnu’n awtomatig o’ch incwm arall.

Ffurflenni treth Hunanasesiad

Os yw eich materion ariannol yn fwy cymhleth (e.e. os ydych yn hunangyflogedig neu fod gennych incwm uchel), mae’n bosib bydd yn rhaid i chi dalu Treth Incwm ac Yswiriant Gwladol drwy’r drefn Hunanasesiad. Bydd yn rhaid i chi lenwi ffurflen dreth bob blwyddyn.

Treth Incwm ar gynilion a llog ar fuddsoddiadau

Fel arfer, caiff Treth Incwm ei chymryd o log ar gynilion a buddsoddiadau yn awtomatig.

Incwm na chaiff ei drethu’n awtomatig

Mae’n rhaid i chi lenwi ffurflen dreth os yw’ch incwm sydd heb ei drethu’n fwy na £2,500, neu os nad ydych yn talu treth drwy gyfrwng eich cyflog neu’ch pensiwn. Os yw’n llai na £2,500, mae’n rhaid i chi gysylltu â‘r Ganolfan Gyswllt Cymraeg.