Sut rydych yn talu Treth Incwm

Talu Wrth Ennill (TWE)

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn talu Treth Incwm drwy TWE. Hon yw’r system a ddefnyddir gan eich cyflogwr neu’ch darparwr pensiwn er mwyn didynnu Treth Incwm a chyfraniadau Yswiriant Gwladol cyn eu bod yn talu eich cyflogau neu’ch pensiwn. Mae eich cod treth yn rhoi gwybod i’ch cyflogwr faint i’w ddidynnu.

Treth ar fudd-daliadau’r Wladwriaeth

Gall eich cod treth ddwyn budd-daliadau’r wladwriaeth i ystyriaeth, felly os oes arnoch dreth ar y rheiny (e.e. Pensiwn y Wladwriaeth), fel arfer, caiff ei didynnu’n awtomatig o’ch incwm arall.

Os mai Pensiwn y Wladwriaeth yw’ch unig incwm, bydd Cyllid a Thollau EM (CThEM) yn ysgrifennu atoch os oes arnoch Dreth Incwm. Efallai y bydd angen i chi lenwi Ffurflen Dreth Hunanasesiad.

Ffurflenni treth Hunanasesiad

Os yw eich materion ariannol yn fwy cymhleth (e.e. os ydych yn hunangyflogedig neu fod gennych incwm uchel), mae’n bosib bydd yn rhaid i chi dalu Treth Incwm ac Yswiriant Gwladol drwy’r drefn Hunanasesiad. Bydd yn rhaid i chi lenwi ffurflen dreth bob blwyddyn.

Hefyd, mae’n rhaid i chi lenwi Ffurflen Dreth os gwnaethoch ennill mwy na naill ai:

  • £1,000 o ganlyniad i hunangyflogaeth
  • £2,500 o incwm arall heb ei drethu, er enghraifft o ganlyniad i gildyrnau neu roi eiddo ar osod

Cysylltwch â’r Ganolfan Cyswllt Cymraeg os oedd eich incwm o ganlyniad i roi eiddo ar osod rhwng £1,000 a £2,500.