Beth fyddwch yn ei gael

Caiff Taliad Annibyniaeth Personol (PIP) ei dalu bob 4 wythnos fel arfer. Mae’n ddi-dreth a gallwch ei gael p’un a ydych mewn neu allan o waith.

Bydd angen asesiad arnoch i weithio allan y lefel o gymorth y byddwch yn ei gael. Bydd eich cyfradd yn cael ei adolygu’n gyson i sicrhau eich bod yn cael y cymorth cywir.

Mae angen i chi ddweud wrth DWP ar unwaith os oes newid yn eich amgylchiadau personol neu sut y mae eich cyflwr yn effeithio arnoch chi.

Mae PIP yn cynnwys 2 ran. P’un a ydych yn cael un neu ddau o’r rhain a’r hyn y byddwch yn ei gael yn dibynnu ar ba mor ddifrifol mae’ch cyflwr yn effeithio arnoch chi.

Y rhan bywyd bob dydd

Y gyfradd wythnosol ar gyfer y rhan bywyd bob dydd o PIP yw naill ai £57.30 neu £85.60.

Y rhan symudedd

Y gyfradd wythnosol ar gyfer y rhan symudedd o PIP yw naill ai £22.65 neu £59.75.

Salwch terfynol

Byddwch yn cael y rhan bywyd bob dydd uwch os nad oes disgwyl i chi fyw am fwy na 6 mis. Mae cyfradd y rhan symudedd yn dibynnu ar eich anghenion.

Sut y cewch eich talu

Mae pob budd-dal, pensiwn a lwfans yn cael eu talu i mewn i gyfrif, er enghraifft eich cyfrif banc.

Help arall

Efallai y byddwch chi neu’ch gofalwr hefyd yn gymwys i gael cymorth ariannol eraill, er enghraifft Lwfans Gofalwr, neu help gyda chostau tai neu gludiant.

Os ydych yn gweithio ac yn cael PIP, efallai y byddwch hefyd yn gallu cael elfen anabledd o Gredyd Treth Gwaith (hyd at £3,090 y flwyddyn, neu hyd at £4,420 os yw’ch anabledd yn ddifrifol). I gael gwybod Cysylltwch â’r llinell gymorth credydau treth.