Taliad Annibyniaeth Personol (PIP)

Cymhwyster

Mae’n rhaid i chi fod yn 16 i 64 oed ac yn dioddef o gyflwr iechyd neu anabledd lle rydych:

 • wedi cael anawsterau gyda bywyd bob dydd neu symud o gwmpas (neu’r ddau) am 3 mis
 • yn disgwyl i’r anawsterau hyn i barhau am o leiaf 9 mis (oni bai eich bod yn derfynol wael gyda llai na 6 mis i fyw)

Mae’n rhaid i chi fod wedi byw yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban am o leiaf 2 o’r 3 blynedd diwethaf, a bod yn un o’r gwledydd hyn pan fyddwch yn gwneud cais. Os ydych wedi dychwelyd yn ddiweddar o fyw mewn gwlad arall yr AEE, efallai y byddwch yn gallu cael PIP yng nghynt.

Mae’r broses yn wahanol yng Ngogledd Iwerddon.

Gallwch gael PIP p’un a ydych yn gweithio ai peidio.

Mae yna reolau ychwanegol os ydych yn byw dramor, neu os nad ydych yn ddinesydd Prydeinig.

Byw dramor

Efallai y byddwch yn parhau i gael PIP os ydych:

 • yn byw yng ngwlad arall yr UE neu’r AEE neu’r Swistir - gallwch ond cael help gydag anghenion byw bob dydd
 • yn aelod neu’n aelod teulu o’r Lluoedd Arfog

Os nad ydych yn ddinesydd Prydeinig

Mae’n rhaid i chi:

 • fel arfer byw yn, neu’n dangos eich bod yn bwriadu setlo yn y DU, Gweriniaeth Iwerddon, Ynys Manaw neu Ynysoedd y Sianel

 • peidio â bod yn ddarostyngedig i reolau mewnfudo (oni bai eich bod yn fewnfudwr noddedig)

Efallai y byddwch yn dal i allu cael PIP os ydych yn ffoadur neu os oes gennych statws amddiffyniad dyngarol.

Anawsterau bywyd bob dydd

Efallai y byddwch yn cael y rhan bywyd bob dydd o PIP os oes angen help am fwy na hanner yr amser gyda phethau fel:

 • paratoi neu fwyta bwyd
 • ymolchi, cael bath a defnyddio’r toiled
 • gwisgo a dadwisgo
 • darllen a chyfathrebu
 • rheoli eich meddyginiaeth neu driniaethau
 • gwneud penderfyniadau am arian
 • ymgysylltu â phobl eraill

Anawsterau symudedd

Efallai y byddwch yn cael y rhan symudedd o PIP os bydd angen help arnoch i fynd allan neu symud o gwmpas.

Sut rydych yn cael eich asesu

Cewch eich asesu gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol annibynnol i helpu DWP weithio allan y lefel o gymorth sydd ei angen arnoch.