Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais newydd am Daliad Annibyniaeth Personol (PIP) trwy ffonio’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP).

Gall rhywun arall ffonio ar eich rhan, ond bydd angen i chi fod gyda nhw pan fyddant yn galw. Mae yna hefyd ffyrdd eraill o wneud cais os ydych yn cael hi’n anodd i ddefnyddio ffôn.

Mae’r broses yn wahanol yng Ngogledd Iwerddon.

Gwneud cais dros y ffôn neu ffôn testun

Cyn i chi ffonio, bydd angen:

 • eich manylion cyswllt, er enghraifft rhif ffôn
 • eich dyddiad geni
 • eich rhif Yswiriant Gwladol - mae’r rhif ar lythyrau am dreth, pensiynau a budd-daliadau
 • rhif cyfrif eich banc neu gymdeithas adeiladu a’r cod didoli
 • enw, rhif ffôn a chyfeiriad eich meddyg neu’ch gweithiwr iechyd
 • dyddiadau a chyfeiriadau ar gyfer unrhyw gyfnod rydych wedi treulio dramor, mewn cartref gofal neu ysbyty

Yna, gallwch ffonio’r llinell ceisiadau PIP.

DWP - Ceisiadau PIP
Ffôn: 0800 917 2222
Ffôn testun: 0800 917 7777
NGT text relay (os na allwch glywed neu siarad ar y ffôn): 18001 yna 0800 917 2222
Galw o dramor: +44 191 218 7766
Dydd Llun i ddydd Gwener o 8am i 6pm
Darganfyddwch am gostau galwadau

Beth sy’n digwydd nesaf

 1. Byddwch yn cael ffurflen ‘Sut mae eich anabledd yn effeithio arnoch’. Ffoniwch y llinell ymholiadau PIP os oes ei angen arnoch mewn fformat arall fel braille, print bras neu CD sain.

 2. Llenwch y ffurflen gan ddefnyddio’r nodiadau sy’n dod gydag ef i helpu chi. Gallwch hefyd ddarllen cymorth Cyngor ar Bopeth ar sut i lenwi’r ffurflen.

 3. Dychwelwch y ffurflen i DWP - mae’r cyfeiriad ar y ffurflen.

 4. Er mwyn asesu lefel y cymorth sydd ei angen arnoch, bydd gweithiwr iechyd proffesiynol annibynnol naill ai yn eich gwahodd i gyfarfod neu ofyn i’ch gweithiwr gofal cymdeithasol neu weithiwr iechyd am wybodaeth.

 5. Os wahoddir chi i gyfarfod, gofynnir cwestiynau i chi am eich gallu i gyflawni gweithgareddau a sut mae eich cyflwr yn effeithio ar eich bywyd bob dydd. Gall y cyfarfod fod yn naill ai yn eich cartref neu mewn canolfan asesu, a bydd yn cymryd tua awr. Gallwch ddarllen cymorth Cyngor ar Bopeth am baratoi ar gyfer asesiad.

 6. Byddwch yn derbyn llythyr sy’n dweud wrthych p’un a byddwch yn cael PIP. Os byddwch, cewch gwybod faint a gewch a’r dyddiad y caiff ei adolygu fel y byddwch yn parhau i gael y cymorth cywir. Gallwch apelio os ydych yn anghytuno â’r penderfyniad neu’r swm rydych wedi ei ddyfarnu.

Ni allwch wneud cais gan ddefnyddio unrhyw ffurflenni Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) a allai fod gennych.

Ffyrdd eraill o wneud cais

Os ydych yn ei chael hi’n anodd defnyddio’r ffôn, gallwch wneud cais drwy’r post neu drwy ddefnyddio gwasanaeth cyfnewid testun neu gyfnewid fideo.

Anfonwch wybodaeth drwy’r post

Gallwch gael ffurflen i anfon gwybodaeth drwy’r post (er y gall hyn ohirio penderfyniad ar eich cais). Ysgrifennwch lythyr i ofyn am y ffurflen.

Personal Independence Payment New Claims
Post Handling Site B
Wolverhampton
WV99 1AH

Cyfnewid fideo

Os ydych yn fyddar ac yn defnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL) efallai y gallwch ddefnyddio gwasanaeth cyfnewid fideo:

Mae’r gwasanaeth ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8am i 6pm.

Os ydych chi’n derfynol wael

Gallwch gael PIP yn gyflymach os nad oes disgwyl i chi fyw am fwy na 6 mis.

Ffoniwch DWP i ddechrau eich cais PIP. Gofynnwch i feddyg neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall am ffurflen DS1500. Byddant naill ai’n ei llenwi a’i rhoi i chi neu ei hanfon yn uniongyrchol at DWP.

Ni fydd angen i chi lenwi’r ffurflen ‘Sut mae eich anabledd yn effeithio arnoch’ neu fynd i ymgynghoriad wyneb-yn-wyneb.

Gwasanaeth ‘Video relay’ os ydych yn derfynol wael

Os ydych yn fyddar ac yn defnyddio Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL) efallai y byddwch yn gallu defnyddio gwasanaeth ‘video relay’:

Mae’r gwasanaeth ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm.