Trefn gwyno

Sut i gwyno am y gwasanaeth a gewch gan yr Adran Gwaith a Phensiynau neu gan sefydliad sy'n darparu ei gwasanaethau.

Mae’r drefn gwyno yn berthnasol i:

 • Canolfan Byd Gwaith
 • Y Gwasanaeth Pensiwn
 • Gwasanaeth Anabledd a Gofalwyr
 • Rheoli Dyled yr Adran Gwaith a Phensiynau

Mae Cwynion Cynhaliaeth Plant yn dilyn gweithdrefn wahanol.

Gallwch gysylltu â ni am unrhyw agwedd or gwasanaeth rydych wedi’i gael, gan gynnwys:

 • camgymeriadau a wnaed
 • oedi afresymol
 • sut rydych chi wedi cael eich trin
 • ddim yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf

Os ydych yn anghytuno â phenderfyniad a wnaethom, darllenwch Mae cwynion ac apeliadau yn wahanol isod.

Sut i gwyno

Os ydych yn credu ein bod wedi gwneud rhywbeth o’i le, gadewch y swyddfa rydych wedi bod yn delio â hwy wybod cyn gynted ag y bo modd. Byddwn yn gwneud ein gorau i wneud pethau’n iawn.

Gallwch gysylltu â ni dros y ffôn, wyneb yn wyneb neu’n ysgrifenedig. Pan fyddwch yn cysylltu â ni, dywedwch wrthym:

 • eich rhif Yswiriant Gwladol - oni bai eich bod yn gyflogwr
 • eich enw llawn, cyfeiriad a rhifau cyswllt
 • beth ddigwyddodd, pryd y digwyddodd a sut mae’n effeithio arnoch
 • yr hyn rydych am ei weld yn digwydd i unioni pethau

Gallwch hefyd wneud cwyn ar-lein am Lwfans Ceisio Gwaith a Chredyd Cynhwysol.

Pwy i gysylltu â

Defnyddiwch y manylion cyswllt ar frig unrhyw lythyrau rydym wedi anfon atoch neu defnyddiwch y manylion Pwy i gysylltu â isod.

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, ewch i wefan y Department for Communities am fwy o wybodaeth.

Beth sy’n digwydd nesaf

Os byddwn wedi gwneud camgymeriad, byddwn yn ei gywiro cyn gynted â phosibl ac yn ymddiheuro ar unwaith. Os ydych chi wedi profi triniaeth anheg neu wedi dioddef yn ariannol, efallai y byddwn yn ystyried gwneud taliad arbennig i chi.

Os nad ydych yn fodlon ar ein hymateb cychwynnol, neu mae angen i ni ymchwilio ymhellach, gallwch ofyn i’ch cwyn fynd i Reolwr Datrys Cwyn.

Byddant yn cysylltu â chi, fel arfer dros y ffôn, i siarad am eich cwyn a chytuno sut i ymchwilio iddo. Byddant yn cysylltu â chi eto o fewn 15 diwrnod gwaith i ddweud y canlyniad wrthych neu pryd y gallwch ddisgwyl ymateb, os bydd yn cymryd mwy o amser.

Os nad yw’r Rheolwr Datrys Cwyn yn datrys eich cwyn

Os nad yw’r Rheolwr Datrys Cwyn yn datrys eich cwyn, byddwn yn gofyn i chi os ydych am i’ch cwyn fynd i uwch reolwr. Os byddwch yn cytuno, bydd yr uwch reolwr yn gofyn am adolygiad mewnol annibynnol o’ch cwyn. Byddant yn cysylltu â chi eto o fewn 15 diwrnod gwaith i ddweud y canlyniad wrthych neu pryd y gallwch ddisgwyl ymateb, os bydd yn cymryd mwy o amser.

Os nad ydych yn fodlon

Os ydych wedi bod drwy ein holl gamau cwynion, ac wedi derbyn ein ymateb terfynol ac yn dal yn anfodlon, gallwch ofyn i’r Archwilydd Achosion Annibynnol i edrych ar eich cwyn. Mae’n rhaid i chi gysylltu â hwy o fewn 6 mis o gael ein hymateb terfynol ac anfon copi ohono iddynt.

Ni all yr Archwilydd Achosion Annibynnol edrych ar faterion cyfreithiol na pholisiau’r llywodraeth. Ni fyddant yn edrych ar benderfyniadau budd-dal neu gynhaliaeth, er enghraifft, oherwydd gallwch apelio yn erbyn y rhain.

Os ydynt yn derbyn eich cwyn, byddant yn edrych ar yr hyn a ddigwyddodd a beth a wnaethom am y peth. Os ydynt yn credu y dylem fod wedi gwneud mwy, byddant yn gofyn i ni unioni pethau. Byddant yn gweithredu fel canolwr diduedd ac ni fyddwch yn gorfod talu am eu gwasanaeth.

Os na fyddwch yn cytuno gyda’r ymateb gan yr Archwilydd Achosion Annibynnol, gallwch ofyn i’ch AS (neu unrhyw AS arall) i anfon eich cwyn at yr Ombwdsmon Seneddol a Gwasanaeth Iechyd.

Safonau gwasanaeth

Darllenwch ein siarter cwsmer.

Mae cwynion, ailystyriaethau gorfodol ac apeliadau yn wahanol

Ni allwn drin cwyn fel her i benderfyniad budd-dal (cais am ‘ailystyriaeth orfodol’) neu apêl yn erbyn penderfyniad budd-dal, penderfyniad gordaliad, asesiad cynhaliaeth plant neu sancsiwn.

Darllenwch sut i ofyn am ailystyriaeth orfodol penderfyniad budd-daliadau.

Ni allwch apelio i’r Tribiwnlys Nawdd Cymdeithasol a Chynhaliaeth Plant am benderfyniad budd-daliadau hyd nes i chi gael ymateb i’ch cais am ailystyriaeth orfodol. Gelwir hyn yn ‘hysbysiad ailystyriaeth orfodol’. Gallwch apelio i’r tribiwnlys os ydych o’r farn bod y penderfyniad yn yr hysbysiad ailystyriaeth orfodol yn anghywir.

Cwyno am sefydliad sy’n darparu gwasanaeth ar gyfer yr Adran Gwaith a Phensiynau

Mae sefydliadau eraill weithiau’n darparu gwasanaethau i’r Adran Gwaith a Phensiynau, er enghraifft darparwyr Rhaglen Waith. Os nad ydych yn fodlon ar y gwasanaeth a gawsoch gan sefydliad fel hwn, gallwch gwyno wrthynt yn gyntaf a rhoi cyfle iddynt unioni’r mater. Os nad ydych yn cytuno â’u hymateb, mae’n rhaid iddynt ddweud wrthych sut y gallwch fynd â’ch cwyn ymhellach.

Os ydych yn dal yn anfodlon gyda’u hymateb terfynol i’ch cwyn, gallwch ofyn i’r Archwilydd Achosion Annibynnol i ymchwilio.

Pwy i gysylltu â

Defnyddiwch y manylion cyswllt ar frig unrhyw lythyrau rydym wedi anfon i chi neu’r manylion isod.

Mae ein gwasanaethau ar gael o ddydd Llun i Gwener, 8am i 6pm, oni nodir yn wahanol.

Cael gwybod am gostau galwadau.

Canolfan Byd Gwaith Ffôn Ffôn testun Saesneg
Dod o hyd i’ch swyddfa Canolfan Byd Gwaith agosaf 0800 169 0207 0800 169 0314 0800 169 0190
Y Gwasanaeth Pensiwn Ffôn Ffôn testun Saesneg
Dod o hyd i’ch Canolfan Pensiwn Lleol.

Os ydych dramor, cysylltwch â’r Ganolfan Pensiynau Ryngwladol
0800 731 0453 0800 731 0456 0800 731 0469
Budd-dal Ffôn Ffôn testun Saesneg
Lwfans Ceisio Gwaith,
Cymhorthdal Incwm,
Budd-dal Analluogrwydd,
Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
0800 328 1744 0800 169 0314 0800 169 0310
Lwfans Mamolaeth 0800 169 0296 0800 169 0286 0800 169 0283
Profedigaeth 0800 731 0453 0800 169 0314 0800 731 0139
Y Gronfa Gymdeithasol 0800 169 0240 0800 169 0286 0800 169 0140
Lwfans Byw i’r Anabl ar gyfer pobl o dan 65 oed 0800 731 0453 0800 121 4523 0800 121 4600
Taliad Annibyniaeth Personol 0800 121 4433 0800 121 4493 0800 121 4433
Credyd Cynhwysol 0800 328 1744 0800 328 1344 0800 328 9344
Pensiwn y Wladwriaeth

Os ydych chi dramor, cysylltwch â’r Ganolfan Pensiynau Ryngwladol
0800 731 0453 0800 731 0456 0800 731 0469
Lwfans Gofalwr

Dydd Llun i ddydd Iau 8.30am i 5pm a dydd Gwener, 8.30 i 4.30pm
  0800 731 0317 0800 731 0297
Lwfans Gweini
Lwfans Byw i’r Anabl ar gyfer pobl 65 oed neu drosodd
  0800 731 0317 0800 731 0122
Taliadau Niwed drwy Frechiad     01772 899 944
Rheoli Dyled Ffôn Ffôn testun Saesneg
Gwasanaethau Rheoli Dyled   0800 916 0651 0800 916 0647

Cwynion Mynediad at Waith

Rhif ffôn: 0800 121 7479
Ffôn testun: 0800 121 7579

Cwynion Cynhaliaeth plant

Cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant neu’r Asiantaeth Cynnal Plant.

Cwynion am yr adran

Os oes gennych gŵyn am yr Adran Gwaith a Phensiynau ei hun, ysgrifennwch at:

DWP Complaints
Post Handling Site B
Wolverhampton
WV99 2GY