Trosolwg

Gallwch apelio yn erbyn penderfyniad ynglŷn â eich hawl i fudd-daliadau, er enghraifft Taliad Annibyniaeth Personol (PIP), Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA) a Chredyd Cynhwysol.

Y Tribiwnlys Nawdd Cymdeithasol a Chynnal Plant sy’n penderfynu ar apeliadau. Mae’r tribiwnlys yn ddiduedd ac yn annibynnol ar y llywodraeth. Bydd y tribiwnlys yn gwrando ar y ddwy ochr cyn gwneud penderfyniad.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Sut i apelio

Cyn y gallwch apelio i’r tribiwnlys mae’n rhaid i chi ofyn i ni edrych eto ar y penderfyniad am eich budd-daliadau – gelwir hyn yn ‘ailystyriaeth orfodol.

Os nad oes angen i chi wneud hyn, bydd eich llythyr penderfyniad yn dweud y gallwch apelio ar unwaith. Bydd y llythyr yn esbonio pam nad oes angen ailystyriaeth orfodol arnoch - cynhwyswch hyn pan fyddwch yn cyflwyno’ch apêl.

Apelio i’r tribiwnlys o fewn mis ar ôl cael eich penderfyniad ailystyriaeth orfodol. Os byddwch yn dechrau eich apêl ar ôl mis bydd yn rhaid i chi egluro pam na wnaethoch chi hynny ynghynt. Efallai na dderbynnir eich apêl.

Ar ôl i chi gyflwyno’ch apêl, gallwch ddarparu tystiolaeth i’r tribiwnlys. Penderfynir ar eich apêl mewn gwrandawiad tribiwnlys.

Penderfyniadau budd-dal y gallwch apelio

Gallwch apelio yn erbyn penderfyniad ynglŷn â:

 • 30 awr o gynllun gofal plant am ddim
 • Lwfans Gweini
 • Cynllun Taliad Cymorth Profedigaeth
 • Benthyciadau Trefnu
 • Lwfans Gofalwr
 • Budd-dal Plant
 • Taliad Tywydd Oer
 • Uned Adfer Iawndal
 • Grŵp Cyflogaeth Wedi’i Eithrio
 • Lwfans Gwaith i’r Anabl
 • Lwfans Byw i’r Anabl
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 • Taliad Costau Angladd
 • Grant Iechyd mewn Beichiogrwydd
 • Diogelwch Cyfrifoldebau Cartref
 • Budd-dal Tai
 • Budd-dal Analluogrwydd
 • Cymhorthdal Incwm
 • Budd-dal Marwolaeth Diwydiannol
 • Budd-dal Anabledd Anafiadau Diwydiannol
 • Lwfans Ceisio Gwaith
 • Lwfans Mamolaeth
 • Credyd Pensiwn
 • Taliad Annibyniaeth Personol
 • Pensiwn y Wladwriaeth
 • Lwfans Anabledd Difrifol
 • Grant Mamolaeth Cychwyn Cadarn
 • Credydau Treth
 • Cynllun gofal plant di-dreth
 • Credyd Cynhwysol
 • Lwfans Rhiant Gweddw
 • Taliad Tanwydd Gaeaf

Gwiriwch unrhyw lythyrau rydych wedi’u cael am eich budd-dal os nad ydych yn gwybod yr union enw.