Ein defnydd o egni

Rydym yn cyhoeddi gwybodaeth am faint o ynni mae ein pencadlys yn ei ddefnyddio i wneud ein gweithrediadau a gwariant yn fwy tryloyw.

Defnydd o ynni

Rydym yn cyhoeddi data defnydd o ynni ar gyfer ein pencadlys – Caxton House. Mae’n adeilad modern, wedi’i aerdymheru yn Tothill Street, London, SW1H 9NA.

Rydym yn cyhoeddi ein data defnydd o ynni mewn ffurf y gellir ei ailddefnyddio.

Enillodd yr Adran Gwaith a Phensiynau Gystadleuaeth Llywodraeth Gwyrddach Rhif 10 gyda gostyngiad o 22% mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr yn Caxton House rhwng mis Medi a mis Hydref 2010.

Er mwyn cymharu data ynni ar gyfer adrannau’r llywodraeth, ewch i meicrosafle monitro ynni.

Adroddiadau cynaladwyedd blynyddol

Mae gan ein adroddiadau cynaladwyedd blynyddol fwy o wybodaeth am ein defnydd o ynni ac adnoddau eraill.

Lleihau carbon

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn cael ei achredu gyda Safon yr Ymddiriedolaeth Garbon ar gyfer ei holl weithrediadau. Rydym hefyd wedi gweithio gyda’r Ymddiriedolaeth Garbon i greu cynllun rheoli carbon sy’n egluro sut y byddwn yn lleihau allyriadau o 25% arall ar lefelau 2009 i 2010 erbyn 2014 i 2015.

Cysylltu â ni

Rydym yn hapus i ymateb i unrhyw gwestiynau sydd gennych am ein data ynni a gwaith lleihau carbon. Anfonwch e-bost i sustainable.climate@dwp.gsi.gov.uk