Beth yw cynhaliaeth plant

Mae cynhaliaeth plant yn cwmpasu sut bydd costau byw eich plentyn yn cael eu talu pan na fydd un o’r rhieni’n byw gyda’r plentyn. Mae’n cael ei wneud pan fyddwch wedi gwahanu oddi wrth y rhiant arall neu os nad ydych erioed wedi bod mewn perthynas.

Mae hwn yn drefniant ariannol rhyngoch chi a rhiant arall eich plentyn. Gwneud trefniadau i weld eich plentyn yn digwydd ar wahân.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Mae’n rhaid i chi gael trefniant cynhaliaeth plant os yw’ch plentyn o dan 16 oed (neu o dan 20 oed os ydynt mewn addysg llawn amser).

Mae’r ddau riant yn gyfrifol am gostau magu eu plant, hyd yn oed os nad ydynt yn eu gweld.

Opsiynau ar gyfer trefnu cynhaliaeth plant

Gallwch drefnu cynhaliaeth plant:

Gall y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant:

Os nad ydych am i riant arall eich plentyn gysylltu â chi neu eich plentyn

Gallwch ddefnyddio’r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant i drefnu cynhaliaeth plant os nad ydych am i riant arall eich plentyn wybod eich lleoliad neu wybodaeth bersonol - er enghraifft, os ydych wedi dioddef o gam-drin domestig neu reolaeth gymhellol.

Sut mae’n effeithio ar fudd-daliadau

Ni fydd taliadau cynhaliaeth plant yn effeithio ar unrhyw fudd-daliadau rydych chi a’ch plant yn eu cael, gan gynnwys Credyd Cynhwysol. Ni fydd yn rhaid i chi dalu unrhyw dreth arnynt.