Ystadegau yn DWP

Rydym yn cyhoeddi ystadegau am fudd-daliadau, pensiynau, rhaglenni gwaith, dosbarthiad incwm a phynciau eraill yr ydym yn gyfrifol amdanynt.

Ystadegau a gyhoeddwyd ac sydd ar y gweill

Ystadegau Swyddogol a Chenedlaethol

Rydym yn cyhoeddi ystadegau Swyddogol a Chenedlaethol yn rheolaidd. Maent yn darparu gwybodaeth gywir a ddiduedd am fudd-daliadau DWP a phynciau perthnasol.

Defnyddio termau chwilio a ffilteri i ddod o hyd i ystadegau wedi eu cyhoeddi a manylion ystadegau sydd ar y gweill yn ein calendr rhyddhau ystadegau.

Ystadegau ad-hoc

Rydym hefyd yn cyhoeddi ystadegau ad-hoc. Maent yn cael eu cyhoeddi mewn ymateb i gwestiynau penodol ac nid ydynt yn rhan o’n cyhoeddiadau Ystadegau Swyddogol a Chenedlaethol rheolaidd.

Edrychwch ar ein hystadegau ad-hoc a gyhoeddwyd a manylion am ystadegau ad-hoc sydd ar y ffordd.

Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth sy’n berthnasol i ystadegau

Rydym hefyd yn cyhoeddi ein hymatebion i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth sy’n berthnasol i ystadegau DWP.

Offer dadansoddi data

Archwiliwch ddata DWP yn fwy trwyadl trwy ddefnyddio ein hoffer dadansoddi data.

Stat-Xplore

Mae Stat-Xplore yn declyn ar-lein sy’n eich galluogi i greu a lawrlwytho tablau ystadegau y gellir eu haddasu, a gweld y canlyniadau mewn siartiau rhyngweithiol. Ar hyn o bryd cewch ystadegau am:

  • Budd-dal Tai (HB)
  • Penderfyniadau sancsiynau ar gyfer Lwfans Ceisio Gwaith (JSA) a Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA)
  • Dyraniadau rhif Yswiriant Gwladol i wladolion tramor sy’n oedolion
  • Taliad Annibyniaeth Personol (PIP)
  • Cap ar fudd-daliadau
  • Credyd Cynhwysol (UC)

Teclyn Tabliad

Ym mis Tachwedd 2016 roedd cyhoeddiad y Teclyn Tabliad yn gyhoeddiad olaf y Teclyn, felly y wybodaeth diweddaraf sydd ar gael o fewn y Teclyn yw hyd at fis Mai 2016. Bydd y Teclyn ar gael o hyd gyda’r wybodaeth hanesyddol hwn hyd at fis Mawrth 2017 , ond ni fydd bellach yn cael ei ddiweddaru. Bydd y data ar gael ar Stat-Xplore, NOMIS neu tablau un clic yn lle.

Bydd cyhoeddiad cyntaf y crynodeb chwarterol o ystadegau yn parhau i gael ei ddiweddaru.

Hysbyswyd defnyddwyr o’r newidiadau hyn trwy hysbysiad ystadegol ac holiadur ym mis Mehefin 2016. Cewch weld ymateb i’r holiadur hwn a’r cynlluniau am y dyfodol yma.

Ystadegau DWP a chysylltiadau trwy thema

Porwch ein cyhoeddiadau ystadegau rheolaidd trwy bwnc isod.

Plant, teuluoedd a cholled

Budd-dal Profedigaeth – Rhan o’n crynodeb ystadegau Chwarterol am fudd-daliadau a sancsiynau DWP.
Cyswllt: tanimola.obasaju@dwp.gsi.gov.uk, 0207 245 3835

Cynhaliaeth plant – cytundebau teuluol – Amcangyfrifon o’r nifer o gytundebau teuluol cynhaliaeth plant effeithiol.
Cyswllt: cm.analysis.research@dwp.gsi.gov.uk

Cynllun Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant 2012 – Ystadegau am achosion a phroseswyd o dan y cynllun cynhaliaeth plant statudol 2012.
Cyswllt: cm.analysis.research@dwp.gsi.gov.uk

Ystadegau’r Asiantaeth Cynnal Plant (CSA) – Ystadegau am gynlluniau statudol cynhaliaeth plant yr CSA a chau achosion yr CSA.
Cyswllt: cm.analysis.research@dwp.gsi.gov.uk

Plant sydd mewn cartrefi budd-daliadau allan o waith – Nifer o blant sy’n byw yng nghartrefi ble mae rhiant neu warcheidwad yn hawlio budd-daliadau allan o waith.
Cyswllt: tanimola.obasaju@dwp.gsi.gov.uk, 0207 245 3835 Cefnogaeth gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) i deuluoedd â phroblemau niferus (wedi darfod) – Ystadegau am y rhaglen cefnogaeth ESF i deuluoedd â phroblemau niferus. Daeth y gyfres hon i ben ym mis Hydref 2015.

Credyd Mewn Gwaith (wedi darfod) – Pobl sy’n hawlio Credyd Mewn Gwaith, ysgogiad ariannol sydd ar gael i rieni unigol sy’n symud i mewn i waith. Daeth y gyfres hon i ben ym mis Mai 2014.

Cyfundrefn Cymhorthdal Incwm i rieni unigol – Ystadegau am gyfweliadau sy’n canolbwyntio ar waith a sancsiynau i rieni unigol sy’n cael Cymhorthdal Incwm.
Cyswllt: sharon.moore5@dwp.gsi.gov.uk, 0114 294 8480

Rhieni unigol sy’n cael Lwfans Ceisio Gwaith (JSA) – Nifer y rhieni unigol sy’n cael JSA.
Cyswllt: tanimola.obasaju@dwp.gsi.gov.uk, 0207 245 3835

Lwfans Mamolaeth – Nifer o fenywod sy’n hawlio Lwfans Mamolaeth.
Cyswllt: tanimola.obasaju@dwp.gsi.gov.uk, 0207 245 3835

Fframwaith canlyniadau Cyfiawnder Cymdeithasol: dangosydd sefydlogrwydd teuluol – Canlyniadau dangosydd sefydlogrwydd teuluol.
Cyswllt: francesco.arzilli@dwp.gsi.gov.uk, 07824 475183

Budd-dal Gwraig Weddw – Rhan o’n crynodeb ystadegau Chwarterol am fudd-daliadau a sancsiynau DWP.
Cyswllt: tanimola.obasaju@dwp.gsi.gov.uk, 0207 245 3835

Rhaglen Teuluoedd Cythryblus – Ystadegau am fudd-daliadau a gwaith i unigolion a chartrefu ar y rhaglen.
Cyswllt: alexis.marlborough@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 8316

Yn ôl i’r rhestr themâu

Cynlluniau cefnogaeth gwaith

Derbynyddion Mynediad at Waith – Nifer y bobl anabl sy’n cael help ac yn parhau i elwa o Fynediad at Waith.
Cyswllt: hatti.archer@dwp.gsi.gov.uk, 0114 294 8831

Cefnogaeth gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) i deuluoedd â phroblemau niferus (wedi darfod) – Ystadegau am y rhaglen cefnogaeth ESF i deuluoedd â phroblemau niferus. Daeth y gyfres hon i ben ym mis Hydref 2015.

Addysg bellach i hawlwyr budd-daliadau – Ystadegau am addysg bellach i hawlwyr budd-daliadau.
Cyswllt: stefania.porcu1@dwp.gsi.gov.uk, 020 7449 5779

Help i Waith – Nifer y bobl sy’n ymuno â’r cynllun Help i Waith a dechrau ar Leoliad Gwaith Cymunedol.
Cyswllt: william.olivier@dwp.gsi.gov.uk, 020 7449 5630

Cyfundrefn Cymhorthdal Incwm i rieni unigol – Ystadegau am gyfweliadau sy’n canolbwyntio ar waith a sancsiynau ar gyfer rhieni unigol sy’n cael Cymhorthdal Incwm.
Cyswllt: sharon.moore5@dwp.gsi.gov.uk, 0114 294 8480

JSA: Y Cynnig Chwe Mis (wedi darfod) – Niferoedd sy’n cymryd Y Cynnig Chwe Mis, cymhorthdal recriwtio i chwilwyr gwaith a ddaeth i ben ym Mawrth 2011.

JSA: Gwarant Pobl Ifanc (YPG) – Ystadegau am y Warant Pobl Ifanc (YPG), roedd yn cynnig hyd at 24 wythnos o hyfforddiant llawn amser i bobl ifanc di-waith. Daeth y gyfres hon i ben ym mis Ebrill 2011.

Lwfans Menter Newydd (NEA) – Ystadegau am y Lwfans Menter Newydd (NEA) gan gynnwys y nifer o ddechreuadau gyda mentor busnes a’r nifer o ddechreuadau busnes.
Cyswllt: samantha.poole@dwp.gsi.gov.uk, 0114 282 5435

Llwybrau at Waith ag arweinir gan Ddarparwyr – Nifer o ddechreuadau i’r rhaglen (wedi darfod) ac o ganlyniad, ddechreuadau swydd. Daeth y gyfres hon i ben ym mis Hydref 2011.
Cyswllt: hatti.archer@dwp.gsi.gov.uk, 0114 294 8831

Rhaglen Cyn Gwaith, Lwfans Menter Newydd â Chontract Pobl Ifanc – Ystadegau am Raglenni Cyn Gwaith gorfodol.
Cyswllt: samantha.poole@dwp.gsi.gov.uk, 0114 282 5435

Rhaglen Teuluoedd Cythryblus – Ystadegau am fudd-daliadau a gwaith ar gyfer unigolion a chartrefi sy’n cymryd rhan yn y rhaglen.
Cyswllt: alexis.marlborough@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 8316

Dewis Gwaith: nifer o ddechreuwyr a chyfeiriadau – Nifer a chyfeiriwyd i’r rhaglen Dewis Gwaith, dechreuwyr a chyfranogwyr sy’n dod o hyd i swydd. Cyswllt: hatti.archer@dwp.gsi.gov.uk, 0114 294 8831

Rhaglen Waith – Ystadegau o’r pobl sy’n ymuno â’r Rhaglen Waith, cyfranogwyr sy’n cyflawni cyfnodau penodedig yn y gwaith a chyfranogwyr sy’n cwblhau’r rhaglen.
Cyswllt: william.olivier@dwp.gsi.gov.uk, 020 7449 5630

Cynnig i Bobl Ifanc a’r Contract i Bobl Ifanc – Ystadegau ar brofiad gwaith, academïau yn seiliedig ar sectorau gwaith ac Ysgogiadau Cyflog Contract i Bobl Ifanc.
Cyswllt: samantha.poole@dwp.gsi.gov.uk, 0114 282 5435

Peilot Cronfa Arloesi Diweithdra Ieuenctid – Ystadegau ar y rhaglen beilot gan gynnwys nifer y cyfranogwyr cychwynnol, canlyniadau cadarnhaol a darganfyddiadau gwerthusiadau.
Cyswllt: francesco.arzilli@dwp.gsi.gov.uk, 07824 475183

Yn ôl i’r rhestr themâu

Gwybodaeth cydraddoldeb

Gwybodaeth cydraddoldeb – Ystadegau cydraddoldeb staff DWP a’u hawlwyr
Cyswllt: health.wellbeingandinclusion@dwp.gsi.gov.uk

Yn ôl i’r rhestr themâu

Iechyd, anabledd a gofal

Lwfans Gweini – Rhan o’n crynodeb ystadegau Chwarterol o fudd-daliadau a sancsiynau DWP.
Cyswllt: tanimola.obasaju@dwp.gsi.gov.uk, 0207 245 3835

Lwfans Gofalwr – Rhan o’n crynodeb ystadegau Chwarterol o fudd-daliadau DWP a sancsiynau.
Cyswllt: tanimola.obasaju@dwp.gsi.gov.uk, 0207 245 3835

Cynllun Taliadau Mesothelioma Gwasgaredig – Yn cynnwys ystadegau ar nifer y ceisiadau, cyfraddau llwyddiant a thaliadau.
Cyswllt: max.haines@dwp.gsi.gov.uk, 020 7449 5650

Lwfans Byw i’r Anabl – Rhan o’n crynodeb ystadegau Chwarterol o fudd-daliadau a sancsiynau DWP.
Cyswllt: tanimola.obasaju@dwp.gsi.gov.uk, 0207 245 3835

Crynodeb Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA) – Rhan o’n crynodeb ystadegau Chwarterol o fudd-daliadau a sancsiynau DWP. Cyswllt: tanimola.obasaju@dwp.gsi.gov.uk, 0207 245 3835

ESA: ailasesiadau budd-dal analluogrwydd (wedi darfod) – Ystadegau ar ailasesiad hawlwyr budd-dal analluogrwydd ar gyfer ESA. Daeth y gyfres hon i ben ym mis Tachwedd 2012.

ESA: canlyniadau’r Asesiadau Gallu i Weithio – Canlyniadau’r Asesiadau Gallu i Weithio ar gyfer ceisiadau newydd ESA a cheisiadau budd-dal analluogrwydd sydd wedi eu trosi i ESA.
Cyswllt: lee.mcgargill1@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 2893 Sancsiynau ESA – Nifer y sancsiynau a osodwyd ar bobl sy’n cael ESA.
Cyswllt: tracy.hills@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 8223

Budd-dal Analluogrwydd – Rhan o’n crynodeb ystadegau Chwarterol o fudd-daliadau a sancsiynau DWP.
Cyswllt: tanimola.obasaju@dwp.gsi.gov.uk, 0207 245 3835

Budd-dal Anabledd Anafiadau Diwydiannol – Rhan o’n crynodeb ystadegau Chwarterol o fudd-daliadau a sancsiynau DWP.
Cyswllt: tanimola.obasaju@dwp.gsi.gov.uk, 0207 245 3835

Arolwg Cyfleoedd Bywyd – Data am sut y mae pobl anabl a’r rhai sydd heb anabledd yng nghydgyfranogi o fewn cymdeithas. Daeth y gyfres hon i ben ym mis Medi 2015.
Cyswllt: riaz.ali@dwp.gsi.gov.uk, 020 7449 5046

Arolwg Barnau a Ffordd o Fyw: ‘Fulfilling Potential’ canlyniadau a mesuryddion
Dangosyddion sy’n mesur data yn y fframwaith ‘Fulfilling Potential’ .
Cyswllt: rosalyn.xavier@dwp.gsi.gov.uk, 020 7449 5566

Taliad Annibyniaeth Personol – Yn cynnwys nifer y ceisiadau sy’n cael eu talu, ceisiadau newydd, penderfyniadau a dyfarniadau a wnaed.
Cyswllt: russ.bentley@dwp.gsi.gov.uk, 0114 209 8263

Lwfans Anabledd Difrifol – Rhan o’n crynodeb ystadegau Chwarterol o fudd-daliadau a sancsiynau DWP.
Cyswllt: tanimola.obasaju@dwp.gsi.gov.uk, 0207 245 3835 Yn ôl i’r rhestr themâu

Cartrefi a gwresogi

Taliadau Tywydd Oer – Amcangyfrif nifer y Taliadau Tywydd Oer â’r cyfansymiau a delir.
Cyswllt: alexis.marlborough@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 8316

Taliadau Tai Dewisol – Ystadegau ar ddefnydd awdurdodau lleol o’r gronfa Taliadau Tai Dewisol.
Contact: andrew.stocks@dwp.gsi.gov.uk, 0114 294 8829

Budd-dal Tai (HB) a Budd-dal Treth Cyngor – Yn cynnwys y niferoedd sy’n cael HB a’r swm a delir. Darperir data Budd-dal Treth Cyngor hyd at 2013.
Cyswllt: keith.boote@dwp.gsi.gov.uk, 020 7245 3742

Llwyth achosion HB – Nifer o hawlwyr HB.
Cyswllt: keith.boote@dwp.gsi.gov.uk, 020 7245 3742

Gostyngiadau hawl i HB – Ystadegau am leihad hawl i HB ag adnabyddir gan awdurdodau lleol fel cyfran o’r lleihad a ddisgwylir.
Cyswllt: hbfe.performance@dwp.gsi.gov.uk

Data llif HB – Nifer o geisiadau HB sy’n dechrau a gorffen.
Cyswllt: keith.boote@dwp.gsi.gov.uk, 020 7245 3742

Casglu taliadau a thwyll HB – Niferoedd twyll HB a data am fudd-daliadau a gordalwyd ar gamgymeriad.
Cyswllt: ali.spahiu@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 8948

Cyflymder prosesu HB – Mesuriad o’r amser ar gyfartaledd yn mae’n ei gymryd i brosesu cais newydd neu i gyflawni newid mewn amgylchiadau ar gyfer hawliwr presennol.
Cyswllt: ali.spahiu@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 8948

Taliad Tanwydd Gaeaf – Yn cynnwys data am y person sy’n cael y taliad a’r cartref, a thaliadau yng ngwledydd yr Ardal Economic Ewropeaidd (EEA) a’r Swistir.
Cyswllt: judith.correia@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 2939

Yn ôl i’r rhestr themâu

Incwm a safonau byw

Plant mewn cartrefi sy’n cael budd-daliadau di-waith – Nifer y plant sy’n byw mewn cartrefi ble mae rhiant neu warchodwr wedi hawlio budd-daliadau di-waith.
Cyswllt: judith.correia@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 2939

Arolwg Adnoddau Teuluol – Ffeithiau a ffigurau am incwm ac amgylchiadau byw cartrefi a theuluoedd yn y DU.
Cyswllt: team.frs@dwp.gsi.gov.uk

Cartrefi sydd ar incwm islaw’r incwm cyfartalog (HBAI) – Nifer â’r chanran o bobl yn y DU sy’n byw mewn cartrefi sydd islaw’r incwm cyfartalog.
Cyswllt: team.hbai@dwp.gsi.gov.uk

Deinameg incwm (ar y gweill) – Data ar newidiadau mewn incwm yn y DU, gan gynnwys mesur ar ba raddfa mae pobl yn profi incwm isel yn gyson. Cyswllt: teamincome.dynamics@dwp.gsi.gov.uk

Budd-daliadau sy’n gysylltiedig ag incwm: amcangyfrifon o’r niferoedd sy’n manteisio – Amcangyfrifon o nifer sy’n manteisio ar y prif fudd-daliadau sy’n gysylltiedig ag incwm ym Mhrydain Fawr.
Cyswllt: irb.takeup@dwp.gsi.gov.uk, 020 7449 5359

Cymhorthdal Incwm – Rhan o’n crynodeb ystadegau Chwarterol o fudd-daliadau a sancsiynau DWP.
Cyswllt: tanimola.obasaju@dwp.gsi.gov.uk, 0207 245 3835

Credyd Pensiwn – Rhan o’n crynodeb ystadegau Chwarterol o fudd-daliadau a sancsiynau DWP.
Cyswllt: tanimola.obasaju@dwp.gsi.gov.uk, 0207 245 3835

Cyfres Incymau Pensiynwyr – Ystadegau blynyddol ar incwm pensiynwyr.
Cyswllt: pensioners-incomes@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 8950

Yn ôl i’r rhestr themâu

Pensiynau a phobl hŷn

Lwfans Gweini – Rhan o’n crynodeb ystadegau Chwarterol o fudd-daliadau a sancsiynau DWP.
Cyswllt: tanimola.obasaju@dwp.gsi.gov.uk, 0207 245 3835

Taliadau Tywydd Oer – Amcangyfrif o’r nifer o Daliadau Tywydd Oer a’r cyfansymiau a dalwyd.
Cyswllt: alexis.marlborough@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 8316

Data ystadegau cymdogaeth: ward ac ardal gynnyrch ehangach/parth data – Data am hawlwyr budd-daliadau DWP o fewn ardaloedd daearyddol bach.
Cyswllt: judith.correia@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 2939

Llyfryn gwybodaeth ystadegol gweithwyr hŷn (wedi darfod) – Sefyllfa pobl 50 oed a hŷn yn y farchnad Lafur hyd at fis Mehefin 2013. Daeth y gyfres hon i ben ym mis Gorffennaf 2015.

Credyd Pensiwn – Rhan o’n crynodeb ystadegau Chwarterol o fudd-daliadau a sancsiynau DWP.
Cyswllt: tanimola.obasaju@dwp.gsi.gov.uk, 0207 245 3835

Darpariaeth pensiwn (wedi darfod) – Ystadegau ar bobl sy’n gymwys i gael Pensiwn y Wladwriaeth a phobl gyda rhyw fath o ddarpariaeth pensiwn ail haen. Daeth y gyfres hon i ben ym mis Ebrill 2013.
Cyswllt: judith.correia@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 2939

Cyfres Incymau Pensiynwyr – Ystadegau blynyddol ar incwm pensiynwyr. Cyswllt: pensioners-incomes@dwp.gsi.gov.uk, 020 7449 7464

Pensiwn y Wladwriaeth – Rhan o’n crynodeb ystadegau Chwarterol o fudd-daliadau a sancsiynau DWP.
Cyswllt: tanimola.obasaju@dwp.gsi.gov.uk, 0207 245 3835

Taliad Tanwydd Gaeaf – Yn cynnwys data am yr hawlydd a’r cartref, a thaliadau mewn gwledydd yr Ardal Economic Ewropeaidd (EEA) a’r Swistir. Cyswllt: judith.correia@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 2939

Cyfranogiad pensiwn yn y gweithle a thueddiadau cynilo – Cyfranogiad pensiwn yn y gweithle a thueddiadau cynilo, ac amcangyfrifon o’r effaith o gofrestru awtomatig ynddynt yn y dyfodol. Cyswllt:workplacepensions.reformsevaluation@dwp.gsi.gov.uk

Yn ôl i’r rhestr themâu

Gwariant, twyll a chamgymeriadau

Crynodeb o ystadegau – Ystadegau ar fudd-daliadau, cyfraniadau Yswiriant Gwladol a mynegeion prisiau ac enillion ym Mhrydain Fawr.
Cyswllt: tanimola.obasaju@dwp.gsi.gov.uk, 0207 245 3835

Cap ar fudd-daliadau – Ystadegau ar gartrefi yr effeithir arnynt gan y cap ar fudd-daliadau.
Cyswllt: helen.dodsworth@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 6138

Twyll a gwallau yn y system budd-daliadau – Amcangyfrifon o lefelau dwyll a gwallau yn y system budd-daliadau ym Mhrydain Fawr.
Cyswllt: caxtonhouse.femaenquiries@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 2438

Yn ôl i’r rhestr themâu

Gwaith a diweithdra

Data ardaloedd cynnyrch y Cyfrifiad ar hawlwyr budd-daliadau di-waith – Niferoedd pobl fesul ardal sy’n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, Cymhorthdal Incwm a budd-daliadau eraill sy’n gysylltiedig ag incwm. Mae’r cyfres hon wedi cael ei ohurio ac felly mae’r wybodaeth diweddaraf o fis Awst 2015.
Cyswllt: judith.correia@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 2939

Hyd y budd-daliadau oedran gweithio – Hyd yr amser y mae hawlwyr yn cael budd-daliadau oedran gweithio.
Cyswllt: gabriel.kite@dwp.gsi.gov.uk, 0114 240 8504

Crynodeb Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA) – Rhan o’n crynodeb ystadegau Chwarterol o fudd-daliadau a sancsiynau DWP.
Cyswllt: tanimola.obasaju@dwp.gsi.gov.uk, 0207 245 3835

ESA: ailasesiadau budd-daliadau analluogrwydd (wedi darfod) - Ystadegau am ailasesiadau hawlwyr budd-daliadau analluogrwydd ar gyfer ESA. Daeth y gyfres hon i ben ym mis Tachwedd 2012.

ESA: canlyniadau’r Asesiadau Gallu i Weithio – Canlyniadau’r Asesiadau Gallu i Weithio ar gyfer ceisiadau newydd i ESA a chesisiadau budd-daliadau analluogrwydd sydd wedi eu trosi i ESA.
Cyswllt: lee.mcgargill@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 2893 Sancsiynau ESA - Nifer y sancsiynau a osodwyd ar hawlwyr ESA.
Cyswllt: tracy.hills@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 8223

Credyd Mewn Gwaith (wedi darfod) – Pobl sy’n hawlio Credyd Mewn Gwaith, ysgogiad ariannol sydd ar gael i rieni unigol sy’n symud i mewn i waith. Daeth y gyfres hon i ben ym mis Mai 2014.

Lwfans Ceisio Gwaith (JSA) – Rhan o’n crynodeb ystadegau Chwarterol o fudd-daliadau a sancsiynau DWP.
Cyswllt: tanimola.obasaju@dwp.gsi.gov.uk, 0207 245 3835

Sancsiynau JSA – Nifer o sancsiynau y gosodwyd ar bobl sy’n cael Lwfans Ceisio Gwaith.
Cyswllt: tracy.hills@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 8223

JSA: Y Cynnig Chwe Mis – Ystadegau chwarterol sy’n manylu faint o bobl sydd wedi cymryd y Cynnig Chwe Mis, cymhorthdal recriwtio a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2011. Daeth y gyfres hon i ben ym mis Hydref 2011.

JSA: Gwarant Person Ifanc (YPG) – Ystadegau chwarterol ar y Warant Person Ifanc (YPG), roedd yn cynnig hyd at 24 wythnos o hyfforddiant llawn amser i bobl ifanc di-waith. Daeth y gyfres hon i ben ym mis Ebrill 2011.

JSA: rhieni unigol sy’n dderbynyddion – Cyfrifiad misol o rieni unigol sy’n cael JSA.
Cyswllt: judith.correia@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 2939

Statws y farchnad lafur yn ôl grŵp ethnig – Ystadegau ar statws y farchnad lafur yn ôl grŵp ethnig.
Cyswllt: gabriel.kite@dwp.gsi.gov.uk, 0114 240 8504

Arwyddion Cenedlaethol – Cyfraddau gweithio a ‘budd-daliadau allan o waith’ a hawliwyd yn ôl yr ardal. Daeth y gyfres hon i ben ym mis Mai 2013.

Data ystadegau cymdogaeth: ward ac ardal gynnyrch ehangach/parth data – Data am hawlwyr budd-daliadau DWP o fewn ardaloedd daearyddol bach.

Dyraniad rhifau Yswiriant Gwladol i wladolion tramor sy’n oedolion – Dyraniadau rhifau Yswiriant Gwladol yn ôl cenedligrwydd ar y pwynt o gofrestru rhifau Yswiriant Gwladol o hawlwyr budd-daliadau DWP.
Cyswllt: russ.bentley@dwp.gsi.gov.uk, 0114 209 8236

Credyd Cynhwysol – Nifer o achosion Credyd Cynhwysol byw, dechreuadau a cheisiadau a wnaed.
Cysylltiadau: mark.burley1@dwp.gsi.gov.uk, 0114 209 8214 a patricia.stone1@dwp.gsi.gov.uk, 0207 829 3544

Yn ôl i’r rhestr themâu

Cysylltiadau: ymholiadau cyffredinol

Rhestrir uchod y cysylltiadau ar gyfer ystadegau penodol DWP.

Ymholiadau cyffredinol Cyswllt
Ymholiadau ystadegau cyffredinol igs.foi@dwp.gsi.gov.uk
0191 216 8596
Rhagolygu, tueddiadau a rhagamcanu expenditure.tables@dwp.gsi.gov.uk
Teclynau dadansoddi a datblygiad model tim.knight@dwp.gsi.gov.uk

Polisïau a gweithdrefnau ar gyfer ystadegau DWP

Rydym wedi cyhoeddi ein polisïau a gweithdrefnau ar gyfer ystadegau DWP er budd tryloywder ac i gydymffurfio â chod ymarfer Awdurdod Ystadegau’r DU.

Mynediad i gael gweld ystadegau cyn eu rhyddhau

Rydym wedi cyhoeddi trefniadau DWP ar gyfer mynediad i gael gweld ystadegau cyn eu rhyddhau er budd bod yn agored a thryloyw. Mae hyn yn darparu manylion o’r teitlau swydd sydd gan bawb sydd â mynediad at ystadegau cyn eu rhyddhau a’r sefydliadau y maent yn eu perthyn iddynt.

Yn ôl i’r brig