Ystadegau yn DWP

Rydym yn cyhoeddi ystadegau am fudd-daliadau, pensiynau, rhaglenni gwaith, dosbarthiad incwm a phynciau eraill yr ydym yn gyfrifol amdanynt.

Ystadegau a gyhoeddwyd ac sydd ar y gweill

Oedi gyda ystadegau’r Cynlluniau Cyflogaeth

Oherwydd mater gyda’r data, mae oedi i gyhoeddiad nesaf yr ystadegau hyn, oedd i’w rhyddhau ar 28 Chwefror 2018. Mae gwaith i ymchwilio i a datrys y mater hwn wedi dechrau a byddwn yn cyhoeddi diweddariadau pellach a dyddiad cyhoeddi diwygiedig yn y calendr rhyddhau ystadegau mor fuan â phosib.

Ystadegau Swyddogol a Chenedlaethol

Rydym yn cyhoeddi ystadegau Swyddogol a Chenedlaethol yn rheolaidd. Maent yn darparu gwybodaeth gywir a ddiduedd am fudd-daliadau DWP a phynciau perthnasol.

Defnyddio termau chwilio a ffilteri i ddod o hyd i ystadegau wedi eu cyhoeddi a manylion ystadegau sydd ar y gweill yn ein calendr rhyddhau ystadegau.

Ystadegau ad-hoc

Rydym hefyd yn cyhoeddi ystadegau ad-hoc. Maent yn cael eu cyhoeddi mewn ymateb i gwestiynau penodol ac nid ydynt yn rhan o’n cyhoeddiadau Ystadegau Swyddogol a Chenedlaethol rheolaidd.

Edrychwch ar ein hystadegau ad-hoc a gyhoeddwyd a manylion am ystadegau ad-hoc sydd ar y ffordd.

Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth sy’n berthnasol i ystadegau

Rydym hefyd yn cyhoeddi ein hymatebion i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth sy’n berthnasol i ystadegau DWP.

Offer dadansoddi data

Archwiliwch ddata DWP yn fwy trwyadl trwy ddefnyddio ein hoffer dadansoddi data.

Delweddau data

Gallwch archwilio ac addasu ystadegau DWP drwy ddefnyddio’r delweddau data rhyngweithiol canlynol:

Dylech nodi efallai na fydd y delweddau hyn yn gydnaws â rhai porwyr gwe hŷn

Stat-Xplore

Mae Stat-Xplore yn declyn ar-lein sy’n eich galluogi i greu a lawrlwytho tablau ystadegau y gellir eu haddasu, a gweld y canlyniadau mewn siartiau rhyngweithiol. Ar hyn o bryd cewch ystadegau am:

 • Lwfans Gweini (AA)
 • Cap ar fudd-daliadau
 • Budd-daliadau Profedigaeth
 • Lwfans Gofalwr
 • Lwfans Byw i’r Anabl (DLA)
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA)
 • Twyll a gwallau yn y system budd-daliadau
 • Budd-dal Tai (HB)
 • Dyraniadau rhif Yswiriant Gwladol i oedolion sy’n wladolion tramor
 • Credyd Pensiwn
 • Taliad Annibyniaeth Personol (PIP)
 • Penderfyniadau sancsiwn ar gyfer Lwfans Ceisio Gwaith (JSA), Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA), Cymhorthdal Incwm (IS) a Chredyd Cynhwysol (UC)
 • Pensiwn y Wladwriaeth
 • Credyd Cynhwysol
 • Budd-dal Gwraig Weddw
 • Y Rhaglen Waith

Ystadegau a chysylltiadau DWP yn ôl thema

Porwch ein cyhoeddiadau ystadegau rheolaidd trwy themau isod.

Plant, teuluoedd a cholled

Budd-dal Profedigaeth – Rhan o’n crynodeb ystadegau chwarterol.
Cyswllt: alan.gibson@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 2804

Cynhaliaeth plant – cytundebau teuluol – Amcangyfrifon o’r nifer o gytundebau teuluol cynhaliaeth plant effeithiol.
Cyswllt: cm.analysis.research@dwp.gsi.gov.uk

Ystadegau’r Gwasanaeth Cynnal Plant – Ystadegau am achosion a phroseswyd o dan y cynllun cynhaliaeth plant statudol 2012.
Cyswllt: cm.analysis.research@dwp.gsi.gov.uk

Ystadegau’r Asiantaeth Cynnal Plant (CSA) – Ystadegau am gynlluniau statudol cynhaliaeth plant yr CSA a chau achosion yr CSA.
Cyswllt: cm.analysis.research@dwp.gsi.gov.uk

Plant sydd mewn cartrefi budd-daliadau allan o waith – Nifer o blant sy’n byw yng nghartrefi ble mae rhiant neu warcheidwad yn hawlio budd-daliadau allan o waith.
Cyswllt: wyn.chung@dwp.gsi.gov.uk, 020 7523 5991 Cefnogaeth gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) i deuluoedd â phroblemau niferus (wedi darfod) – Ystadegau am y rhaglen cefnogaeth ESF i deuluoedd â phroblemau niferus. Daeth y gyfres hon i ben ym mis Hydref 2015.

Credyd Mewn Gwaith (wedi darfod) – Pobl sy’n hawlio Credyd Mewn Gwaith, ysgogiad ariannol sydd ar gael i rieni unigol sy’n symud i mewn i waith. Daeth y gyfres hon i ben ym mis Mai 2014.

Cyfundrefn Cymhorthdal Incwm i rieni unigol – Ystadegau am gyfweliadau sy’n canolbwyntio ar waith a sancsiynau i rieni unigol sy’n cael Cymhorthdal Incwm.
Cyswllt: sharon.moore5@dwp.gsi.gov.uk, 0114 294 8480

Rhieni unigol sy’n cael Lwfans Ceisio Gwaith (JSA) – Nifer y rhieni unigol sy’n cael JSA.
Cyswllt: alan.gibson@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 2804

Lwfans Mamolaeth – Nifer o fenywod sy’n hawlio Lwfans Mamolaeth.
Cyswllt: alan.gibson@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 2804

Fframwaith canlyniadau Cyfiawnder Cymdeithasol: dangosydd sefydlogrwydd teuluol – Canlyniadau dangosydd sefydlogrwydd teuluol.
Cyswllt: francesco.arzilli@dwp.gsi.gov.uk, 07824 475183

Budd-dal Gwraig Weddw – Rhan o’n crynodeb ystadegau chwarterol.
Cyswllt: alan.gibson@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 2804

Rhaglen Teuluoedd Cythryblus – Ystadegau am fudd-daliadau a gwaith i unigolion a chartrefu ar y rhaglen.
Cyswllt: alexis.marlborough@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 8316

Yn ôl i’r rhestr themâu

Cynlluniau cefnogaeth gwaith

Derbynyddion Mynediad at Waith – Nifer y bobl anabl sy’n cael help ac yn parhau i elwa o Fynediad at Waith.
Cyswllt: access.toworkstatistics@dwp.gsi.gov.uk

Cefnogaeth gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) i deuluoedd â phroblemau niferus (wedi darfod) – Ystadegau am y rhaglen cefnogaeth ESF i deuluoedd â phroblemau niferus. Daeth y gyfres hon i ben ym mis Hydref 2015.

Addysg bellach i hawlwyr budd-daliadau – Ystadegau am addysg bellach i hawlwyr budd-daliadau.
Cyswllt: muhammad.jan@dwp.gsi.gov.uk, 0114 209 7489

Help i Waith – Nifer y bobl sy’n ymuno â’r cynllun Help i Waith a dechrau ar Leoliad Gwaith Cymunedol. Daeth y gyfres hon i ben ym mis Mawrth 2018.

Cyfundrefn Cymhorthdal Incwm i rieni unigol – Ystadegau am gyfweliadau sy’n canolbwyntio ar waith a sancsiynau ar gyfer rhieni unigol sy’n cael Cymhorthdal Incwm.
Cyswllt: sharon.moore5@dwp.gsi.gov.uk, 0114 294 8480

JSA: Y Cynnig Chwe Mis (wedi darfod) – Niferoedd sy’n cymryd Y Cynnig Chwe Mis, cymhorthdal recriwtio i chwilwyr gwaith a ddaeth i ben ym Mawrth 2011.

JSA: Gwarant Pobl Ifanc (YPG) – Ystadegau am y Warant Pobl Ifanc (YPG), roedd yn cynnig hyd at 24 wythnos o hyfforddiant llawn amser i bobl ifanc di-waith. Daeth y gyfres hon i ben ym mis Ebrill 2011.

Lwfans Menter Newydd (NEA) – Ystadegau am y Lwfans Menter Newydd (NEA) gan gynnwys y nifer o ddechreuadau gyda mentor busnes a’r nifer o ddechreuadau busnes.
Cyswllt: sharon.moore5@dwp.gsi.gov.uk, 0114 294 8480

Llwybrau at Waith ag arweinir gan Ddarparwyr – Nifer o ddechreuadau i’r rhaglen (wedi darfod) ac o ganlyniad, ddechreuadau swydd. Daeth y gyfres hon i ben ym mis Hydref 2011.
Cyswllt: hatti.archer@dwp.gsi.gov.uk, 0114 294 8831

Rhaglen Cyn Gwaith, Lwfans Menter Newydd â Chontract Pobl Ifanc – Ystadegau am Raglenni Cyn Gwaith gorfodol.
Cyswllt: sharon.moore5@dwp.gsi.gov.uk, 0114 294 8480

Rhaglen Teuluoedd Cythryblus – Ystadegau am fudd-daliadau a gwaith ar gyfer unigolion a chartrefi sy’n cymryd rhan yn y rhaglen.
Cyswllt: alexis.marlborough@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 8316

Dewis Gwaith: nifer o ddechreuwyr a chyfeiriadau – Nifer a chyfeiriwyd i’r rhaglen Dewis Gwaith, dechreuwyr a chyfranogwyr sy’n dod o hyd i swydd. Cyswllt: hatti.archer@dwp.gsi.gov.uk, 0114 294 8831

Rhaglen Waith – Ystadegau o’r pobl sy’n ymuno â’r Rhaglen Waith, cyfranogwyr sy’n cyflawni cyfnodau penodedig yn y gwaith a chyfranogwyr sy’n cwblhau’r rhaglen.
Cyswllt: connor.byrne@dwp.gsi.gov.uk, 020 3267 5006

Cynnig i Bobl Ifanc a’r Contract i Bobl Ifanc – Ystadegau ar brofiad gwaith, academïau yn seiliedig ar sectorau gwaith ac Ysgogiadau Cyflog Contract i Bobl Ifanc.
Cyswllt: sharon.moore5@dwp.gsi.gov.uk, 0114 294 8480

Peilot Cronfa Arloesi Diweithdra Ieuenctid – Ystadegau ar y rhaglen beilot gan gynnwys nifer y cyfranogwyr cychwynnol, canlyniadau cadarnhaol a darganfyddiadau gwerthusiadau.
Cyswllt: francesco.arzilli@dwp.gsi.gov.uk, 07824 475183

Yn ôl i’r rhestr themâu

Gwybodaeth cydraddoldeb

Gwybodaeth cydraddoldeb – Ystadegau cydraddoldeb staff DWP a’u hawlwyr
Cyswllt: health.wellbeingandinclusion@dwp.gsi.gov.uk

Yn ôl i’r rhestr themâu

Iechyd, anabledd a gofal

Lwfans Gweini – Rhan o’n crynodeb ystadegau chwarterol.
Cyswllt: alan.gibson@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 2804

Lwfans Gofalwr – Rhan o’n crynodeb ystadegau Chwarterol o fudd-daliadau DWP a sancsiynau.
Cyswllt: alan.gibson@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 2804

Cynllun Taliadau Mesothelioma Gwasgaredig – Yn cynnwys ystadegau ar nifer y ceisiadau, cyfraddau llwyddiant a thaliadau.
Cyswllt: julius.urbutis1@dwp.gsi.gov.uk, 0207 449 7917

Lwfans Byw i’r Anabl – Rhan o’n crynodeb ystadegau chwarterol.
Cyswllt: alan.gibson@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 2804

Crynodeb Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA) – Rhan o’n crynodeb ystadegau chwarterol. Cyswllt: alan.gibson@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 2804

ESA: ailasesiadau budd-dal analluogrwydd (wedi darfod) – Ystadegau ar ailasesiad hawlwyr budd-dal analluogrwydd ar gyfer ESA. Daeth y gyfres hon i ben ym mis Tachwedd 2012.

ESA: canlyniadau’r Asesiadau Gallu i Weithio – Canlyniadau’r Asesiadau Gallu i Weithio ar gyfer ceisiadau newydd ESA a cheisiadau budd-dal analluogrwydd sydd wedi eu trosi i ESA.
Cyswllt: lottie.devaney1@dwp.gsi.gov.uk, 0191 404 8280

Sancsiynau ESA – Nifer y sancsiynau a osodwyd ar bobl sy’n cael ESA.
Cyswllt: tracy.hills@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 8223

Budd-dal Analluogrwydd – Rhan o’n crynodeb ystadegau chwarterol.
Cyswllt: alan.gibson@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 2804

Budd-dal Anabledd Anafiadau Diwydiannol – Rhan o’n crynodeb ystadegau chwarterol.
Cyswllt: alan.gibson@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 2804

Arolwg Cyfleoedd Bywyd – Data am sut y mae pobl anabl a’r rhai sydd heb anabledd yng nghydgyfranogi o fewn cymdeithas. Daeth y gyfres hon i ben ym mis Medi 2015.
Cyswllt: riaz.ali@dwp.gsi.gov.uk, 020 7449 5046

Arolwg Barnau a Ffordd o Fyw: ‘Fulfilling Potential’ canlyniadau a mesuryddion
Dangosyddion sy’n mesur data yn y fframwaith ‘Fulfilling Potential’ canlyniadau a mesuryddion strategaeth anabledd.
Cyswllt: rosalyn.xavier@dwp.gsi.gov.uk, 020 7449 5566

Taliad Annibyniaeth Personol – Yn cynnwys nifer y ceisiadau sy’n cael eu talu, ceisiadau newydd, penderfyniadau a dyfarniadau a wnaed.
Cyswllt: russ.bentley@dwp.gsi.gov.uk, 0114 209 8263

Lwfans Anabledd Difrifol – Rhan o’n crynodeb ystadegau chwarterol.
Cyswllt: alan.gibson@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 2804

Sancsiynau Credyd Cynhwysol – Y nifer o sancsiynau a osodwyd ar bobl sy’n derbyn Credyd Cynhwysol.
Cyswllt: tracy.hills@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 8223

Yn ôl i’r rhestr themâu

Cartrefi a gwresogi

Taliadau Tywydd Oer – Amcangyfrif nifer y Taliadau Tywydd Oer â’r cyfansymiau a delir.
Cyswllt: alexis.marlborough@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 8316

Taliadau Tai Dewisol – Ystadegau ar ddefnydd awdurdodau lleol o’r gronfa Taliadau Tai Dewisol.
Contact: andrew.stocks@dwp.gsi.gov.uk, 0114 294 8829

Budd-dal Tai (HB) a Budd-dal Treth Cyngor – Yn cynnwys y niferoedd sy’n cael HB a’r swm a delir. Darperir data Budd-dal Treth Cyngor hyd at 2013.
Cyswllt: alan.gibson@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 2804

Llwyth achosion HB – Nifer o hawlwyr HB.
Cyswllt: alan.gibson@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 2804

Gostyngiadau hawl i HB – Ystadegau am leihad hawl i HB ag adnabyddir gan awdurdodau lleol fel cyfran o’r lleihad a ddisgwylir.
Cyswllt: hbfe.performance@dwp.gsi.gov.uk

Llif data HB – Nifer o geisiadau HB sy’n dechrau a gorffen.
Cyswllt: alan.gibson@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 2804

Adferiadau dyled HB – Data ar Fudd-dal Tai a or-dalwyd yn anghywir (yn flaenorol adferiadau a twyll HB)
Cyswllt: ali.spahiu@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 8948

Cyflymder prosesu HB – Mesuriad o’r amser ar gyfartaledd yn mae’n ei gymryd i brosesu cais newydd neu i gyflawni newid mewn amgylchiadau ar gyfer hawliwr presennol.
Cyswllt: ali.spahiu@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 8948

Taliad Tanwydd Gaeaf – Yn cynnwys data am y person sy’n cael y taliad a’r cartref, a thaliadau yng ngwledydd yr Ardal Economic Ewropeaidd (EEA) a’r Swistir.
Cyswllt: jenny.kay1@dwp.gsi.gov.uk, 0114 209 8126

Yn ôl i’r rhestr themâu

Incwm a safonau byw

Plant mewn cartrefi sy’n cael budd-daliadau di-waith – Nifer y plant sy’n byw mewn cartrefi ble mae rhiant neu warchodwr wedi hawlio budd-daliadau di-waith.
Cyswllt: wyn.chung@dwp.gsi.gov.uk, 020 7523 5991

Arolwg Adnoddau Teuluol – Ffeithiau a ffigurau am incwm ac amgylchiadau byw cartrefi a theuluoedd yn y DU.
Cyswllt: team.frs@dwp.gsi.gov.uk

Cartrefi sydd ar incwm islaw’r incwm cyfartalog (HBAI) – Nifer â’r chanran o bobl yn y DU sy’n byw mewn cartrefi sydd islaw’r incwm cyfartalog.
Cyswllt: team.hbai@dwp.gsi.gov.uk

Deinameg incwm – Data ar newidiadau mewn incwm yn y DU, gan gynnwys mesur ar ba raddfa mae pobl yn profi incwm isel yn gyson. Cyswllt: teamincome.dynamics@dwp.gsi.gov.uk

Budd-daliadau sy’n gysylltiedig ag incwm: amcangyfrifon o’r niferoedd sy’n manteisio – Amcangyfrifon o nifer sy’n manteisio ar y prif fudd-daliadau sy’n gysylltiedig ag incwm ym Mhrydain Fawr.
Cyswllt: irb.takeup@dwp.gsi.gov.uk, 020 7449 5359

Cymhorthdal Incwm – Rhan o’n crynodeb ystadegau chwarterol.
Cyswllt: alan.gibson@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 2804

Sancsiynau Cymhorthdal Incwm – Nifer y sancsiynau a osodwyd ar bobl sy’n derbyn Cymhorthdal Incwm.
Cyswllt: tracy.hills@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 8223

Credyd Pensiwn – Rhan o’n crynodeb ystadegau chwarterol.
Cyswllt: alan.gibson@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 2804

Cyfres Incymau Pensiynwyr – Ystadegau blynyddol ar incwm pensiynwyr.
Cyswllt: pensioners-incomes@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 8950

Yn ôl i’r rhestr themâu

Pensiynau a phobl hŷn

Lwfans Gweini – Rhan o’n crynodeb ystadegau chwarterol.
Cyswllt: alan.gibson@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 2804

Taliadau Tywydd Oer – Amcangyfrif o’r nifer o Daliadau Tywydd Oer a’r cyfansymiau a dalwyd.
Cyswllt: alexis.marlborough@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 8316

Data ystadegau cymdogaeth: ward ac ardal gynnyrch ehangach/parth data – Data am hawlwyr budd-daliadau DWP o fewn ardaloedd daearyddol bach.
Cyswllt: judith.correia@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 2939

Llyfryn gwybodaeth ystadegol gweithwyr hŷn (wedi darfod) – Sefyllfa pobl 50 oed a hŷn yn y farchnad Lafur hyd at fis Mehefin 2013. Daeth y gyfres hon i ben ym mis Gorffennaf 2015.

Credyd Pensiwn – Rhan o’n crynodeb ystadegau chwarterol.
Cyswllt: alan.gibson@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 2804

Darpariaeth pensiwn (wedi darfod) – Ystadegau ar bobl sy’n gymwys i gael Pensiwn y Wladwriaeth a phobl gyda rhyw fath o ddarpariaeth pensiwn ail haen. Daeth y gyfres hon i ben ym mis Ebrill 2013.
Cyswllt: judith.correia@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 2939

Cyfres Incymau Pensiynwyr – Ystadegau blynyddol ar incwm pensiynwyr. Cyswllt: pensioners-incomes@dwp.gsi.gov.uk, 020 7449 7464

Pensiwn y Wladwriaeth – Rhan o’n crynodeb ystadegau chwarterol.
Cyswllt: alan.gibson@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 2804

Taliad Tanwydd Gaeaf – Yn cynnwys data am yr hawlydd a’r cartref, a thaliadau mewn gwledydd yr Ardal Economic Ewropeaidd (EEA) a’r Swistir. Cyswllt: jenny.kay1@dwp.gsi.gov.uk, 0114 209 8126

Cyfranogiad pensiwn gweithle a thueddiadau cynilo – Cyfranogiad pensiwn gweithle a thueddiadau cynilo, ac amcangyfrifon o’r effaith o gofrestru awtomatig ynddynt yn y dyfodol. Cyswllt:workplacepensions.reformsevaluation@dwp.gsi.gov.uk

Yn ôl i’r rhestr themâu

Gwariant, twyll a chamgymeriadau

Crynodeb o ystadegau – Ystadegau ar fudd-daliadau, cyfraniadau Yswiriant Gwladol a mynegeion prisiau ac enillion ym Mhrydain Fawr.
Cyswllt: judith.correia@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 2939

Cap ar fudd-daliadau – Ystadegau ar gartrefi yr effeithir arnynt gan y cap ar fudd-daliadau.
Cyswllt: helen.shackleton@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 6138

Twyll a gwallau yn y system budd-daliadau – Amcangyfrifon o lefelau twyll a gwallau yn y system budd-daliadau ym Mhrydain Fawr.
Cyswllt: caxtonhouse.femaenquiries@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 2438

Yn ôl i’r rhestr themâu

Gwaith a diweithdra

Data ardaloedd cynnyrch y Cyfrifiad ar hawlwyr budd-daliadau di-waith – Niferoedd pobl fesul ardal sy’n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, Cymhorthdal Incwm a budd-daliadau eraill sy’n gysylltiedig ag incwm. Mae’r cyfres hon wedi cael ei ohurio ac felly mae’r wybodaeth diweddaraf o fis Awst 2015.
Cyswllt: judith.correia@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 2939

Hyd y budd-daliadau oedran gweithio – Hyd yr amser y mae hawlwyr yn cael budd-daliadau oedran gweithio.
Cyswllt: gabriel.kite@dwp.gsi.gov.uk, 0114 240 8504

Crynodeb Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA) – Rhan o’n crynodeb ystadegau chwarterol.
Cyswllt: alan.gibson@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 2804

ESA: ailasesiadau budd-daliadau analluogrwydd (wedi darfod) - Ystadegau am ailasesiadau hawlwyr budd-daliadau analluogrwydd ar gyfer ESA. Daeth y gyfres hon i ben ym mis Tachwedd 2012.

ESA: canlyniadau’r Asesiadau Gallu i Weithio – Canlyniadau’r Asesiadau Gallu i Weithio ar gyfer ceisiadau newydd i ESA a chesisiadau budd-daliadau analluogrwydd sydd wedi eu trosi i ESA.
Cyswllt: lottie.devaney1@dwp.gsi.gov.uk, 0191 404 8280

Sancsiynau ESA - Nifer y sancsiynau a osodwyd ar hawlwyr ESA.
Cyswllt: tracy.hills@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 8223

Credyd Mewn Gwaith (wedi darfod) – Pobl sy’n hawlio Credyd Mewn Gwaith, ysgogiad ariannol sydd ar gael i rieni unigol sy’n symud i mewn i waith. Daeth y gyfres hon i ben ym mis Mai 2014.

Lwfans Ceisio Gwaith (JSA) – Rhan o’n crynodeb ystadegau chwarterol.
Cyswllt: alan.gibson@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 2804

Sancsiynau JSA – Nifer o sancsiynau y gosodwyd ar bobl sy’n cael Lwfans Ceisio Gwaith.
Cyswllt: tracy.hills@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 8223

JSA: Y Cynnig Chwe Mis – Ystadegau chwarterol sy’n manylu faint o bobl sydd wedi cymryd y Cynnig Chwe Mis, cymhorthdal recriwtio a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2011. Daeth y gyfres hon i ben ym mis Hydref 2011.

JSA: Gwarant Person Ifanc (YPG) – Ystadegau chwarterol ar y Warant Person Ifanc (YPG), roedd yn cynnig hyd at 24 wythnos o hyfforddiant llawn amser i bobl ifanc di-waith. Daeth y gyfres hon i ben ym mis Ebrill 2011.

JSA: rhieni unigol sy’n dderbynyddion – Cyfrifiad misol o rieni unigol sy’n cael JSA.
Cyswllt: alan.gibson@dwp.gsi.gov.uk, 0191 216 2804

Statws y farchnad lafur yn ôl grŵp ethnig – Ystadegau ar statws y farchnad lafur yn ôl grŵp ethnig.
Cyswllt: gabriel.kite@dwp.gsi.gov.uk, 0114 240 8504

Dangosyddion Cenedlaethol – Cyfraddau gweithio a ‘budd-daliadau allan o waith’ a hawliwyd yn ôl yr ardal. Daeth y gyfres hon i ben ym mis Mai 2013.

Data ystadegau cymdogaeth: ward ac ardal gynnyrch ehangach/parth data – Data am hawlwyr budd-daliadau DWP o fewn ardaloedd daearyddol bach.

Dyraniad rhifau Yswiriant Gwladol i wladolion tramor sy’n oedolion – Dyraniadau rhifau Yswiriant Gwladol yn ôl cenedligrwydd ar y pwynt o gofrestru rhifau Yswiriant Gwladol o hawlwyr budd-daliadau DWP.
Cyswllt: russ.bentley@dwp.gsi.gov.uk, 0114 209 8236

Credyd Cynhwysol – Nifer o achosion Credyd Cynhwysol byw, dechreuadau a cheisiadau a wnaed.
Cysylltiadau: glenn.covacic@dwp.gsi.gov.uk, 0207 245 3853 a patricia.stone1@dwp.gsi.gov.uk, 0207 829 3544

Yn ôl i’r rhestr themâu

Ymchwil yr Adran Gwaith a Phensiynau

Yn ogystal ag ystadegau rydym hefyd yn cyhoeddi ymchwil a dadansoddi.

Data gwariant budd-daliadau a llwyth achosion yr Adran Gwaith a Phensiynau

Mae ein tablau gwariant budd-daliadau a llwyth achosion yn darparu gwybodaeth hanesyddol ac amcangyfrifol a llwyth achosion.

Cysylltiadau: ymholiadau cyffredinol

Rhestrir uchod y cysylltiadau ar gyfer ystadegau penodol DWP.

Ymholiadau cyffredinol Cyswllt
Ymholiadau ystadegau cyffredinol igs.foi@dwp.gsi.gov.uk
020 7245 3742
Rhagolygu, tueddiadau a rhagamcanu expenditure.tables@dwp.gsi.gov.uk
Teclynau dadansoddi a datblygiad model tim.knight@dwp.gsi.gov.uk

Polisïau a gweithdrefnau ar gyfer ystadegau DWP

Rydym wedi cyhoeddi ein polisïau a gweithdrefnau ar gyfer ystadegau DWP er budd tryloywder ac i gydymffurfio â chod ymarfer Awdurdod Ystadegau’r DU.

Mynediad i gael gweld ystadegau cyn eu rhyddhau

Rydym wedi cyhoeddi trefniadau DWP ar gyfer mynediad i gael gweld ystadegau cyn eu rhyddhau er budd bod yn agored a thryloyw. Mae hyn yn darparu manylion o’r teitlau swydd sydd gan bawb sydd â mynediad at ystadegau cyn eu rhyddhau a’r sefydliadau y maent yn eu perthyn iddynt.

Yn ôl i’r brig