Amdanom ni

Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yn gyfrifol am weinyddu'r llysoedd troseddol, sifil a theulu a thribiwnlysoedd yng Nghymru a Lloegr.


Rydym hefyd yn gyfrifol am dribiwnlysoedd sydd heb eu datganoli yn Yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Rydym yn gweithio gyda barnwriaeth annibynnol i ddarparu system gyfiawnder deg, effeithlon ac effeithiol.

Ein llysoedd

Rydym yn gweinyddu gwaith y Llysoedd Ynadon a’r Llys Sirol, y Llys Teulu, Llys y Goron a’r Llysoedd Barn Brenhinol. Mae gwybodaeth am y llysoedd hyn ar gael yn Saesneg:

Ein tribiwnlysoedd

Rydym yn gyfrifol am y tribiwnlysoedd canlynol. Mae gwybodaeth am y llysoedd hyn ar gael yn Saesneg:

Tribiwnlys Haen Gyntaf:

Uwch Dribiwnlys:

Pwy ydym ni

Rydym yn cyflogi oddeutu 17,000 o staff ac yn gweithredu o leoliadau yng Nghymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Ein cyfrifoldebau

Drwy’r llysoedd a thribiwnlysoedd, rydym yn rhoi mynediad at gyfiawnder i bobl a busnesau, gan gynnwys:

 • dioddefwyr a thystion troseddau
 • diffynyddion a gyhuddwyd o gyflawni troseddau
 • defnyddwyr mewn dyled neu gydag anghydfodau eraill
 • pobl sy’n ymwneud â mabwysiadu neu amddiffyn plant
 • busnesau sy’n ymwneud ag anghydfodau masnachol
 • unigolion sy’n mynnu eu hawliau cyflogaeth neu’n herio penderfyniadau cyrff y llywodraeth
 • pobl yr effeithir arnynt gan berthynas sy’n chwalu

Rydym yn dilyn gweledigaeth strategol y Weinyddiaeth Cyfiawnder ar gyfer diwygio i greu system cyfiawnder mwy effeithiol, llai costus a mwy atebol ar gyfer y cyhoedd.

Rydym yn gyfrifol am:

 • ddarparu cymorth i weinyddu system llysoedd a thribiwnlysoedd deg, effeithlon a hygyrch.cefnogi barnwriaeth annibynnol wrth iddi weinyddu cyfiawnder
 • cefnogi barnwriaeth annibynnol wrth iddi weinyddu cyfiawnder
 • hybu gwelliant ym mhob agwedd ar weinyddu’r llysoedd a’r tribiwnlysoedd
 • cydweithio’n effeithiol â chyrff ac asiantaethau cyfiawnder eraill, gan gynnwys y proffesiynau cyfreithiol, i wella mynediad at gyfiawnder
 • cydweithio ag adrannau ac asiantaethau’r llywodraeth i wella ansawdd ac amseroldeb eu penderfyniadau er mwyn lleihau nifer yr achosion sy’n dod gerbron llysoedd a thribiwnlysoedd

Rydym yn trawsnewid y ffordd y darperir cyfiawnder drwy ein rhaglen ddiwygio i foderneiddio a diweddaru ein system cyfiawnder fel y bydd yn gweithio hyd yn oed yn well i bawb. Lansiwyd ein gweledigaeth ar gyfer trawsnewid ein system cyfiawnder yn 2016 a dengys ein rhaglen newid sut yr ydym yn bwriadu gwneud hyn.

Gwybodaeth Gorfforaethol

Mynediad at ein gwybodaeth

Swyddi a Chontractau

Darllenwch am y mathau o wybodaeth yr ydym yn eu cyhoeddi yn rheolaidd yn ein Cynllun Cyhoeddi. Dysgwch am ein hymrwymiad i’r Cynllun iaith Gymraeg.Mae ein Siarter Gwybodaeth Bersonol yn egluro sut yr ydym yn delio â’ch gwybodaeth bersonol.

Gwybodaeth gorfforaethol

Cael mynediad at ein gwybodaeth

Swyddi a chontractau

Darllenwch am y mathau o wybodaeth rydyn ni'n ei chyhoeddi'n rheolaidd yn ein Cynllun cyhoeddi. Dysgwch am ein hymrwymiad i Cynllun iaith Gymraeg. Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn esbonio sut rydyn ni'n ymdrin â'ch gwybodaeth bersonol. Darllenwch ein polisi ar Social media use.