Guidance

Arweiniad a thaflenni gwybodaeth CThEM

Arweiniad, taflenni, taflenni gwybodaeth a llyfrynnau a gyhoeddwyd gan Gyllid a Thollau EM.

TWE

Dogfennau Gwybodaeth
Tablau cyflog trethadwy Dull hir
Tablau cyflog trethadwy Dull cyfrifiannell
P7X Codau treth i’w defnyddio yn dilyn y Gyllideb
P9X Codau treth i’w defnyddio o 6 Ebrill 2015
Bwletin y Cyflogwr Bwletin y Cyflogwr CThEM
CSL2 Benthyciadau Myfyrwyr: gwybodaeth ar gyfer cyflogwyr a chyflogeion

Credydau treth

Dogfennau Gwybodaeth
COP26 Beth sy’n digwydd os oes gormod wedi ei dalu i chi
TC603RD Nodiadau Nodiadau pecyn adnewyddu
TC600 Nodiadau Cael eich ffurflen gais yn gywir
TC602(SN) Gwirio eich hysbysiad o ddyfarniad credydau treth

Budd-dal Plant

Dogfennau Gwybodaeth
Taflen CHFTE Gwybodaeth Budd-dal Plant ynghylch pobl ifanc 16 mlwydd oed neu’n hŷn
CH1715 Ynglŷn â’ch Budd-dal Plant

Mewn busnes

Dogfennau Gwybodaeth
SE1 Ymsefydlu mewn busnes
SE2 Rhoi’r dechau gorau gyda threth i’ch busnes
RK BK1 Arweiniad cyffredinol i gadw cofnodion ar gyfer eich ffurflen dreth
Cymryd Rheolaeth dros Nwyddau Yr hyn y mae’n ei olygu i chi

TAW

Dogfennau Gwybodaeth
Nodiadau TAW 2015 Rhifyn 3
Nodiadau TAW 2015 Rhifyn 2
Nodiadau TAW 2014 Rhifyn 4
Nodiadau TAW 2014 Rhifyn 3
Nodiadau TAW 2014 Rhifyn 2
Nodiadau TAW 2014 Rhifyn 1
Nodiadau TAW 2014 Rhifyn 1: Atodiad Cyllideb 2014
Nodiadau TAW 2013 Rhifyn 4
Nodiadau TAW 2013 Rhifyn 3
Nodiadau TAW 2013 Rhifyn 2
Nodiadau TAW 2013 Rhifyn 1
Hysbysiad TAW 701/41W Nawdd
VAT126 cais am ad-daliad gan awdurdodau lleol a chyrff cyffelyb

Gwiriadau cydymffurfio

Dogfennau Gwybodaeth
CC/FS1A Gwybodaeth gyffredinol ynghylch gwiriadau cydymffurfio
CC/FS1B Gwybodaeth gyffredinol ynghylch gwiriadau gan ganolfannau cydymffurfio
CC/FS1C Busnesau mawr a chymhleth
CC/FS2 Gwirio sefyllfa dreth cwsmer
CC/FS4 Ymweliadau dirybudd ar gyfer archwiliadau
CC/FS7A Cosbau am anghywirdebau mewn ffurflenni treth neu ddogfennau
CC/FS7B Cosbau am beidio â dweud wrth CThEM am dan-asesiad
CC/FS10 Gohirio cosbau am wallau esgeulus mewn ffurflenni treth neu ddogfennau
CC/FS11 Cosbau am fethu â hysbysu
CC/FS12 Cosbau am gamwedd TAW ac Ecseis
CC/FS13 Cyhoeddi manylion diffygdalwyr bwriadol
CC/FS22 anfon cofnodion electronig at Gyllid a Thollau EM
CC/FS24 cynlluniau arbed treth - taliadau cyflymedig

Elusennau

Dogfennau Gwybodaeth
Taenlen atodlen… ar gyfer hawlio treth nôl ar gyfraniadau Rhodd Cymorth
Hawlio treth yn ôl ar roddion… gan ddefnyddio Elusennau Ar-lein
Taenlen atodlen… i hawlio treth ‘nôl ar log ac incwm arall
Taenlen atodlen… ar gyfer ceisiadau GASDS elusennau cysylltiedig
Taenlen atodlen… ar gyfer ceisiadau GASDS adeiladau cymunedol

Arweiniad eraill

Dogfennau Gwybodaeth
IHT205 (2006) Treth Etifeddiant: Datganiad gwybodaeth am yr ystâd
HMRC1 Penderfyniadau Cyllid a Thollau EM: beth i’w wneud os anghytunwch
C/FS Unioni pethau: Sut i gwyno
Published 2 January 2011
Last updated 4 August 2016 + show all updates
  1. CC/FS22 added to the page.

  2. First published.