Trosolwg

Gallwch gysylltu â Chyllid a Thollau EM (CThEM) os oes gennych ymholiad am benderfyniad treth. Gallwch hefyd gael cyngor gan CThEM neu help proffesiynol os nad ydych yn deall y penderfyniad.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Bydd CThEM yn anfon llythyr o benderfyniad atoch yn rhoi gwybod a allwch apelio yn erbyn penderfyniad treth.dd.

Gallwch apelio yn erbyn rhai penderfyniadau ynghylch y canlynol:

  • eich bil treth (er enghraifft, Hunanasesiad, Treth Gorfforaeth, TAW)
  • cais am ryddhad treth
  • cais am wybodaeth neu er mwyn gwirio’ch cofnodion busnes
  • cosb (er enghraifft, os gwnaethoch dalu’ch treth yn hwyr, neu gyflwyno’ch ffurflen dreth yn hwyr)

Gall eich apêl hefyd gael ei wneud gan rywun sy’n delio â’ch trethi (er enghraifft, cyfrifydd).

Fel arfer, bydd yn rhaid i chi dalu’ch costau’ch hun os ydych yn apelio yn erbyn penderfyniad treth.Mae’n bosibl y gallwch oedi cyn talu cosb neu unrhyw dreth sydd arnoch hyd nes bod eich apêl wedi’i datrys.

Os nad yw CThEM wedi gweithredu ar wybodaeth

Mae’n bosibl y gallwch ofyn i CThEM ganslo’r dreth sydd arnoch os nad ydyw wedi gweithredu ar wybodaeth a roddwyd iddo gennych chi, gan eich cyflogwr neu gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP).

Gallwch wneud hyn os oes arnoch y canlynol:

  • Treth Incwm, er enghraifft, oherwydd roeddech ar y cod treth anghywir
  • Treth Enillion Cyfalaf
  • Cyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 4