Trosolwg

Bydd Cyllid a Thollau EM (CThEM) yn anfon llythyr o benderfyniad atoch yn rhoi gwybod a allwch apelio yn erbyn penderfyniad treth.

Gallwch apelio yn erbyn rhai penderfyniadau ynghylch y canlynol:

  • eich bil treth (er enghraifft, Treth Incwm, Treth Gorfforaeth, TAW)
  • hawliad am ryddhad treth
  • cais am wybodaeth neu i wirio’ch cofnodion busnes
  • cosb (er enghraifft, os gwnaethoch dalu’ch treth yn hwyr, neu gyflwyno’ch Ffurflen Dreth yn hwyr)

Gall eich apêl hefyd gael ei gwneud gan rywun sy’n delio â’ch trethi, er enghraifft, cyfrifydd.

Fel arfer, bydd yn rhaid i chi dalu’ch costau eich hun os ydych yn apelio yn erbyn penderfyniad treth. Mae’n bosibl y gallwch oedi cyn talu cosb neu unrhyw dreth sydd arnoch hyd nes bod eich apêl wedi’i datrys.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Os oes angen help arnoch

Gallwch gysylltu â CThEM os oes gennych ymholiad am benderfyniad treth.

Os nad ydych yn deall y penderfyniad, gallwch hefyd gael cyngor gan CThEM neu help proffesiynol.

Os nad yw CThEM wedi gweithredu ar wybodaeth

Mae’n bosibl y gallwch ofyn i CThEM ganslo’r dreth sydd arnoch os nad ydyw wedi gweithredu ar wybodaeth a roddwyd iddo gennych chi, gan eich cyflogwr neu gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP).

Gallwch wneud hyn os oes arnoch y canlynol:

  • Treth Incwm, er enghraifft, oherwydd eich bod ar y cod treth anghywir
  • Treth Enillion Cyfalaf
  • Cyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 4