Anghytuno â phenderfyniad treth

1. Trosolwg

Cysylltwch â Chyllid a Thollau EM (CThEM) os oes gennych ymholiad am benderfyniad treth.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Gallwch gael cyngor neu help proffesiynol yn gyntaf os nad ydych yn deall y penderfyniad.

Mae’n bosibl y gallwch apelio yn erbyn penderfyniad treth yr ydych yn anghytuno ag ef. Gall hyn hefyd gael ei wneud gan rywun sy’n delio â’ch trethi (er enghraifft, cyfrifydd).

Gallwch apelio yn erbyn rhai penderfyniadau ynghylch y canlynol:

  • eich bil treth (er enghraifft, Hunanasesiad, Treth Gorfforaeth, TAW)
  • cais am ryddhad treth
  • cais am wybodaeth neu er mwyn gwirio’ch cofnodion busnes
  • cosb (er enghraifft, os gwnaethoch dalu’ch treth yn hwyr, neu gyflwyno’ch ffurflen dreth yn hwyr)

Bydd CThEM yn ysgrifennu atoch i roi gwybod a allwch apelio. Fel arfer, bydd gennych 30 diwrnod i apelio.

Fel arfer, bydd yn rhaid i chi dalu’ch costau’ch hun os ydych yn apelio yn erbyn penderfyniad treth.

Mae’n bosibl y gallwch oedi cyn talu cosb neu unrhyw dreth sydd arnoch hyd nes bod eich apêl wedi’i datrys.

Mae’n bosibl hefyd y gallwch ofyn i CThEM ganslo’ch ôl-ddyledion treth os nad yw wedi gweithredu yn ôl gwybodaeth a gafodd.