Anghytuno â phenderfyniad treth

Apelio yn erbyn penderfyniad treth

Sut i apelio

Bydd Cyllid a Thollau EM (CThEM) yn ysgrifennu atoch i roi gwybod a allwch apelio. Gallwch ddefnyddio’r ffurflen apelio a gawsoch gyda’ch llythyr o benderfyniad. Fel arall, ysgrifennwch at CThEM yn y cyfeiriad sydd ar y llythyr. Fel arfer, bydd gennych 30 diwrnod i apelio.

Mae’n rhaid i chi gynnwys:

  • eich enw neu enw’ch busnes

  • eich cyfeirnod treth (bydd hwn ar y llythyr o benderfyniad)

  • yr hyn yr ydych yn anghytuno ag ef, a’ch rheswm dros anghytuno

  • y ffigurau cywir yn eich barn chi, a sut yr ydych wedi’u cyfrifo

  • eich llofnod

Dylech roi gwybod i CThEM hefyd os oes gennych wybodaeth ychwanegol, neu os ydych o’r farn ei fod wedi methu unrhyw beth.

Os nad oes gennych lythyr, gallwch ysgrifennu i’r swyddfa CThEM sy’n gysylltiedig â’ch Ffurflen Dreth.

Os ydych am apelio yn erbyn cosb sy’n ymwneud â threth anuniongyrchol (er enghraifft TAW, toll ecséis, tolldaliadau), gallwch wneud cais am adolygiad gan CThEM neu apelio’n syth i’r tribiwnlys treth.

Yr hyn sy’n digwydd nesaf

Pan fyddwch yn apelio gallwch dderbyn cynnig CThEM am adolygiad, neu wneud cais am un (os yw am dreth anuniongyrchol). Bydd CThEM yn rhoi gwybod i chi’r hyn i’w wneud nesaf.

Bydd adolygiad yn cael ei gynnal gan rywun na fu’n ymwneud â’r penderfyniad gwreiddiol. Fel arfer mae hyn yn cymryd 45 diwrnod, ond bydd CThEM yn cysylltu â chi os yw’n cymryd yn hirach.

Os ydych yn anghytuno ag ateb CThEM

Gallwch wneud y canlynol: