Apelio yn erbyn cosb

Gallwch apelio i Gyllid a Thollau EM (CThEM) yn erbyn cosb a godir, er enghraifft am y rhesymau canlynol:

 • Ffurflen Dreth wallus
 • cyflwyno’ch Ffurflen Dreth yn hwyr
 • talu treth yn hwyr
 • peidio â chadw cofnodion digonol

Bydd swyddog CThEM na fu’n ymwneud yn flaenorol â’r penderfyniad ynglŷn â chosb, yn cynnal adolygiad os byddwch yn apelio.

Os ydych am apelio yn erbyn cosb sy’n ymwneud â threth anuniongyrchol (er enghraifft TAW, toll ecséis, tolldaliadau), gallwch naill ai:

Caiff eich cosb ei chanslo neu’i diwygio os oes gennych esgus rhesymol

Sut i apelio

Os yw CThEM yn anfon llythyr cosb atoch drwy’r post, defnyddiwch y ffurflen apelio sy’n dod gydag ef. Fel arall, dilynwch y cyfarwyddiadau ar y llythyr.

Ar gyfer Hunanasesiad, TWE, TAW a Threth Gorfforaeth, gallwch ddefnyddio dogfennau ychwanegol i apelio, neu wneud hynny mewn ffyrdd eraill.

Os ydych yn apelio yn erbyn cosb Hunanasesiad

Bydd angen y canlynol arnoch:

 • y dyddiad y cafodd y gosb ei chodi
 • y dyddiad y cyflwynwyd eich Ffurflen Dreth Hunanasesiad gennych (os ydych wedi’i chyflwyno)
 • manylion o’ch esgus rhesymol dros gyflwyno’n hwyr

Os oes gennych gosb o £100 am gyflwyno Ffurflen Dreth ar gyfer 2015 i 2016 yn hwyr, gallwch apelio ar-lein. Bydd angen i chi greu cyfrif Porth y Llywodraeth os nad oes un gennych eisoes.

Fel arall gallwch apelio drwy’r post, gan ddefnyddio ffurflen SA370, neu drwy lythyr. Anfonwch eich ffurflen neu lythyr i gyfeiriad CThEM ar gyfer ymholiadau Hunanasesiad.

Os yw CThEM yn codi cosb ar bartneriaeth am gyflwyno’i Ffurflen Dreth yn hwyr, dim ond y partner enwebedig all apelio gan ddefnyddio ffurflen SA371.

Os ydych yn apelio yn erbyn cosb TWE

Erbyn hyn gallwch apelio ar-lein gan ddefnyddio un o wasanaethau CThEM, sef y gwasanaeth TWE i gyflogwyr. Ar ôl i chi fewngofnodi, dewiswch ‘Apelio yn erbyn cosb’. Byddwch yn cael cydnabyddiaeth ar unwaith pan fyddwch yn cyflwyno’ch apêl.

Os gwnaethoch gyflwyno Ffurflen TAW neu Ffurflen Treth Gorfforaeth yn hwyr

Gallwch hefyd ddefnyddio’r ffurflenni penodol hyn ar gyfer y canlynol:

 • TAW os oedd gennych esgus rhesymol](/anghytuno-phenderfyniad-treth/esgusodion-rhesymol) dros gyflwyno’n hwyr

 • Treth Gorfforaeth os gwnaethoch gyflwyno’n hwyr o ganlyniad i broblemau cyfrifiadurol


Os nad oes gennych ffurflen apelio

Gallwch anfon llythyr wedi’i lofnodi at CThEM yn lle hynny. Mae’n rhaid i’ch llythyr gynnwys y canlynol:

 • eich enw

 • eich cyfeirnod, er enghraifft, eich Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr (UTR) neu Rif Cofrestru TAW

 • esboniad llawn dros gyflwyno’ch Ffurflen Dreth, neu wneud eich taliad, yn hwyr, gan gynnwys dyddiadau


Os nad oeddech yn gallu cyflwyno neu dalu o ganlyniad i broblemau cyfrifiadurol, dylech gynnwys y dyddiad y gwnaethoch geisio cyflwyno neu dalu ar-lein gyda manylion unrhyw neges wall gan y system.

Anfonwch eich cais i’r swyddfa CThEM sy’n gysylltiedig â’ch Ffurflen Dreth.

Dyddiadau cau

Mae’n rhaid i chi apelio cyn pen 30 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad o gosb. Os byddwch yn apelio’n ddiweddarach, bydd CThEM yn edrych ar yr wybodaeth yr ydych yn ei rhoi iddo ac yn penderfynu a fydd yn ystyried eich apêl.

Os ydych yn anghytuno â phenderfyniad CThEM

Gallwch wneud y canlynol: