Oedi cyn talu tra'n apelio

Mae’n bosibl y gallwch oedi cyn talu bil treth neu gosb os ydych yn anghytuno â’r swm.

Treth uniongyrchol

Os ydych wedi apelio i CThEM yn erbyn penderfyniad treth uniongyrchol (fel Treth Incwm, Treth Gorfforaeth neu Dreth Enillion Cyfalaf) ac eisiau oedi cyn talu’r dreth sydd arnoch, ysgrifennwch i’r swyddfa CThEM a anfonodd y penderfyniad atoch gan roi gwybod am y canlynol:

  • pam yr ydych o’r farn fod y swm y gofynnwyd i chi’i dalu’n ormodol
  • y swm sy’n gywir yn eich barn chi, a pha bryd y byddwch yn ei dalu

Bydd CThEM yn rhoi gwybod i chi ar bapur a yw’n cytuno.

Cosb

Os ydych wedi apelio yn erbyn cosb, ni fydd rhaid i chi dalu’r gosb hyd nes bod eich apêl wedi’i setlo.

Treth anuniongyrchol

Os ydych wedi gofyn am adolygiad o benderfyniad treth anuniongyrchol, er enghraifft, TAW neu Dreth Premiwm Yswiriant, ni fydd yn rhaid i chi dalu hyd nes bod yr adolygiad wedi dod i ben.

Os ydych yn apelio i’r tribiwnlys treth, fel arfer bydd yn rhaid i chi dalu’r dreth cyn eu bod yn ystyried eich apêl. Gallwch ofyn i ohirio talu’r dreth os byddai’n achosi anawsterau ariannol difrifol i chi (er enghraifft, methdaliad neu ddatodiad).

Pan fydd penderfyniad terfynol wedi’i wneud, mae’n rhaid i chi dalu unrhyw arian sydd arnoch yn llawn, gan gynnwys llog.

Cosb

Os ydych wedi gwneud cais am adolygiad, neu wedi apelio i’r tribiwnlys yn erbyn cosb, ni fydd CThEM yn gofyn i chi dalu’r gosb hyd nes bod eich apêl wedi’i setlo.

Os ydych yn anghytuno â phenderfyniad CThEM

Gallwch ofyn am adolygiad o’r penderfyniad os nad ydych yn cytuno â’r canlyniad.