Esgusodion rhesymol

Gallwch apelio yn erbyn rhai cosbau os oes gennych esgus rhesymol (er enghraifft, dros gyflwyno’ch ffurflen dreth neu dalu’n hwyr).

Yr hyn a all gyfrif fel esgus rhesymol

Esgus rhesymol yw rhywbeth sy’n eich rhwystro rhag bodloni rhwymedigaeth treth mewn pryd pan fyddwch wedi cymryd gofal rhesymol i’w bodloni. Er enghraifft:

 • bu farw’ch partner neu berthynas agos arall yn fuan cyn y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’ch Ffurflen Dreth neu dalu
 • roedd yn rhaid i chi aros yn yr ysbyty’n annisgwyl, ac roedd hynny wedi’ch atal rhag delio â’ch materion treth
 • roedd gennych salwch difrifol, neu un a oedd yn bygwth eich bywyd
 • roedd eich cyfrifiadur neu feddalwedd wedi methu’n union cyn i chi baratoi’ch Ffurflen Dreth ar-lein, neu tra’r oeddech yn gwneud hynny
 • roedd problemau â gwasanaethau ar-lein Cyllid a Thollau EM (CThEM)
 • roedd tân, llifogydd neu ladrad wedi’ch atal rhag llenwi’ch Ffurflen Dreth
 • oedi yn y post nad oeddech wedi gallu’i ragweld
 • oedi yn ymwneud ag anabledd sydd gennych

Mae’n rhaid i chi gyflwyno’ch ffurflen dreth neu dalu cyn gynted â phosibl ar ôl datrys eich esgus rhesymol.

Yr hyn na fydd yn cyfrif fel esgus rhesymol

Ni chaiff y canlynol eu derbyn fel esgus rhesymol:

 • eich Ffurflen Dreth, ac ni wnaeth hynny
 • gwrthodwyd eich siec, neu methodd eich taliad am nad oedd gennych ddigon o arian
 • roeddech o’r farn fod system ar-lein CThEM yn rhy anodd i’w ddefnyddio
 • ni chawsoch nodyn atgoffa gan CThEM
 • gwnaethoch gamgymeriad ar eich Ffurflen Dreth

Os oes gennych anabledd

Os oes gennych anabledd ac rydych yn honni bod gennych esgus rhesymol a wnaeth eich atal rhag cyflwyno neu dalu cyn pen y dyddiad cau, bydd CThEM yn ystyried a wnaethoch ymdrech rhesymol i fodloni’ch rhwymedigaeth mewn pryd.