Os nad yw CThEM wedi gweithredu ar yr wybodaeth a roddwyd

Gallwch ofyn i Gyllid a Thollau EM (CThEM) ganslo’r dreth sydd arnoch (‘ôl-ddyledion’) os ydych o’r farn ei fod wedi gwneud camgymeriad drwy beidio â gweithredu ar wybodaeth a oedd ganddo.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Gallwch wneud hyn drwy ofyn am ‘gonsesiwn all-statudol’ (‘ESC A19’) os oes arnoch y canlynol:

 • Treth Incwm, er enghraifft, oherwydd roeddech ar y cod treth anghywir
 • Treth Enillion Cyfalaf
 • Cyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 4

Cymhwyster

Gallwch wneud cais am ESC A19 os yw’r holl amodau canlynol yn berthnasol:

 • nid yw CThEM wedi defnyddio gwybodaeth am dreth a roddwyd iddo, er enghraifft, am newid mewn incwm neu swydd
 • rhoddodd CThEM wybod i chi am y dreth sydd arnoch mwy na 12 mis ar ôl diwedd y flwyddyn dreth pan ddaeth eich gwybodaeth i law
 • rydych yn credu’n rhesymol fod eich materion treth wedi’u diweddaru

Gallai’r wybodaeth am dreth fod wedi dod o’r ffynonellau canlynol:

 • chi
 • eich cyflogwr
 • yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP)

Hunanasesiad

Fel arfer, ni allwch ganslo treth sydd arnoch drwy Hunanasesiad, oni bai bod amgylchiadau eithriadol wedi codi. Mae enghreifftiau’n cynnwys pan fo CThEM wedi gwneud y canlynol:

 • rhoi gwybod i chi am ddwy flynedd neu fwy o TWE sydd arnoch
 • peidio â gweithredu ar wybodaeth a roesoch iddo fwy nag unwaith

Sut i wneud cais

Ffoniwch neu ysgrifennwch at CThEM i wneud cais.

Dylech wneud hyn cyn i chi dalu unrhyw ran o’r dreth sydd arnoch. Os ydych eisoes wedi gwneud taliad, mae’n bosibl y gall CThEM ei ad-dalu.

Mae’n rhaid i chi roi gwybod i CThEM am y canlynol:

 • pa ôl-ddyledion y mae’r anghydfod yn eu cylch, gan gynnwys y flwyddyn dreth
 • yr wybodaeth y dylai CThEM fod wedi gweithredu arni a phryd y cafodd ei rhoi
 • pam yr oeddech o’r farn bod eich treth wedi’i diweddaru

Mae’n bosibl y gallwch oedi cyn talu cosb hyd nes bod eich apêl wedi’i setlo.

Os ydych yn anghytuno â phenderfyniad CThEM

Gallwch ofyn am adolygiad o’r penderfyniad os nad ydych yn cytuno â’r canlyniad.