Cwyno am CThEM

Cysylltwch â Chyllid a Thollau EM (CThEM) cyn gynted â phosibl er mwyn cwyno am ei wasanaeth.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Gallwch wneud cwyn os ydych yn anfodlon â’r gwasanaeth a gawsoch, er enghraifft oherwydd y canlynol:

 • cawsoch wasanaeth gwael
 • roedd oedi afresymol

Dylech ddilyn proses wahanol i wneud y canlynol:

Dylech barhau i dalu treth tra bo’ch cwyn yn cael sylw. Os byddwch yn rhoi’r gorau i’ch taliadau neu’n oedi cyn eu gwneud, gallwn godi llog neu gosb arnoch.

Sut i gwyno

Cwyno ar-lein

Gallwch wneud y canlynol:

I wneud cwyn ar-lein, mae angen Dynodydd Defnyddiwr (ID) a chyfrinair ar gyfer Porth y Llywodraeth arnoch. Os nad oes gennych Ddynodydd Defnyddiwr, gallwch greu un wrth wneud cwyn.

Ni allwch gwyno ar-lein os ydych yn asiant.

Cwyno dros y ffôn neu drwy’r post

Gallwch hefyd gwyno dros y ffôn neu drwy’r post. Bydd angen nodi:

 • eich rhif Yswiriant Gwladol, eich Cyfeirnod Unigryw y Trethdalwr (UTR), neu’ch rhif TAW
 • eich enw llawn, cyfeiriad a rhif ffôn
 • manylion beth ddigwyddodd a pha bryd
 • sut yr hoffech i ni ddelio â’ch cwyn

Os oes angen i rywun cwyno ar eich rhan

Gallwch ofyn i rywun arall gwyno ar eich rhan. Bydd angen i chi roi’r awdurdod i’r person hwnnw gael delio â CThEM ar eich rhan cyn y gall gwyno ar eich rhan.

Beth fydd yn digwydd pan fyddwch yn cwyno wrth CThEM

Bydd CThEM yn adolygu’ch cwyn. Gelwir hyn yn adolygiad ‘haen gyntaf’.

Bydd CThEM yn rhoi gwybod i chi:

 • enw a manylion cyswllt y person a fydd yn delio â’ch cwyn
 • pa gam o’r broses gwyno rydych arni a beth yw’r cam nesaf

Ar ôl i CThEM adolygu’ch cwyn, cewch wybod canlyniad yr adolygiad haen gyntaf.

Ni fydd CThEM yn eich trin yn wahanol gan eich bod wedi gwneud cwyn. Bydd CThEM yn delio â’ch cwyn mewn ffordd deg a chyfrinachol ac yn ymchwilio i’r materion yn drwyadl.

Bydd CThEM yn ystyried ad-dalu unrhyw gostau rhesymol a achosir yn uniongyrchol drwy ei gamgymeriadau neu oedi. Gall costau gynnwys y canlynol:

 • costau postio
 • costau ffonio
 • ffioedd proffesiynol

Cadwch afael ar dderbynebau os ydych am gael ad-daliad.

Os byddwch yn anghytuno â chanlyniad yr adolygiad haen gyntaf

Gallwch ofyn i’ch cwyn gael ei adolygu am yr eildro. Gelwir hyn yn adolygiad ‘ail haen’. Bydd CThEM yn rhoi gwybod i chi sut i wneud hyn.

Bydd person gwahanol yn adolygu’ch cwyn ac yn rhoi gwybod i chi beth yw’r canlyniad.

Os byddwch yn anghytuno â chanlyniad yr adolygiad ail haen

Gallwch ofyn i Swyddfa’r Dyfarnwr adolygu’ch cwyn. Bydd CThEM yn rhoi gwybod i chi sut i wneud hyn.

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael yn rhad ac am ddim, ac mae’n annibynnol ar CThEM.

Gallwch ond ofyn i Swyddfa’r Dyfarnwr edrych ar eich cwyn os ydych wedi cael adolygiad haen gyntaf ac adolygiad ail haen gan CThEM.

Os byddwch yn anghytuno â Swyddfa’r Dyfarnwr

Gallwch ofyn i’ch Aelod Seneddol gyfeirio’ch cwyn at Ombwdsmon Seneddol a’r Gwasanaeth Iechyd.