Cwyno am CThEM

Cysylltwch â Chyllid a Thollau EM (CThEM) cyn gynted â phosibl os hoffech gwyno am y gwasanaeth, er enghraifft os oes camgymeriad wedi digwydd neu os gwnaethoch wynebu oedi afresymol.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Dylech ddilyn proses wahanol i wneud y canlynol:

Dylech barhau i dalu treth tra bo’ch cwyn yn cael sylw. Os byddwch yn rhoi’r gorau i’ch taliadau neu’n osgoi eu gwneud, gallwn godi llog neu gosb arnoch.

Sut i gwyno

Cwyno ar-lein

Gallwch wneud y canlynol:

Bydd angen cyfrif Porth y Llywodraeth arnoch.

Cwyno dros y ffôn neu drwy’r post

Gallwch hefyd gwyno dros y ffôn neu drwy’r post. Bydd angen y canlynol arnoch:

  • eich rhif Yswiriant Gwladol
  • eich enw llawn, cyfeiriad a rhif ffôn
  • manylion beth ddigwyddodd a pha bryd
  • sut yr hoffech i ni ddelio â’ch cwyn

Os oes angen i rywun cwyno ar eich rhan

Gallwch ofyn i rywun arall gwyno ar eich rhan. Bydd angen i chi roi’r awdurdod i’r person hwnnw gael delio â CThEM ar eich rhan cyn y gall gwyno ar eich rhan.

Beth fydd yn digwydd pan fyddwch yn cwyno i CThEM

Ni fydd CThEM yn eich trin yn wahanol gan eich bod wedi gwneud cwyn.

Pan fyddwch yn cwyno, bydd CThEM yn gwneud y canlynol:

  • delio â’ch cwyn mewn ffordd deg a chyfrinachol ac ymchwilio i’r materion yn drwyadl
  • rhoi i chi enw a manylion cyswllt y person a fydd yn delio â’ch cwyn
  • rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am hynt eich cwyn

Bydd CThEM yn ystyried ad-dalu unrhyw gostau rhesymol a achosir yn uniongyrchol drwy ei gamgymeriadau neu oedi. Gall costau gynnwys y canlynol:

  • costau postio
  • costau ffonio
  • ffioedd proffesiynol

Dylech gadw gafael ar dderbynebau os ydych am gael ad-daliad.

Os byddwch yn anghytuno â chanlyniad eich cwyn

Gallwch ofyn i CThEM ystyried eich cwyn unwaith eto.

Bydd ymgynghorydd gwasanaeth cwsmeriaid arall yn adolygu’ch cwyn ac yn rhoi ateb terfynol i chi.

Os byddwch yn anghytuno ag ateb terfynol CThEM

Gallwch ofyn i Swyddfa’r Dyfarnwr ystyried eich cwyn. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael yn rhad ac am ddim.

Os byddwch yn anghytuno â Swyddfa’r Dyfarnwr

Gallwch ofyn i’ch Aelod Seneddol gyfeirio’ch cwyn at Ombwdsmon y Senedd a’r Gwasanaeth Iechyd.