Budd-dal Plant pan fo’ch plentyn yn troi’n 16 oed

Mae’ch Budd-dal Plant yn dod i ben ar 31 Awst ar neu ar ôl pen-blwydd eich plentyn yn 16 oed os yw’n gadael addysg neu hyfforddiant. Mae’n parhau os yw’r plentyn yn parhau ag addysg neu hyfforddiant cymeradwy, ond mae’n rhaid i chi roi gwybod i’r Swyddfa Budd-dal Plant.

Cewch lythyr yn ystod blwyddyn olaf eich plentyn yn yr ysgol, gan ofyn i chi gadarnhau cynlluniau’r plentyn.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Addysg gymeradwy

Rhaid i’r addysg fod yn amser llawn (mwy na chyfartaledd o 12 awr bob wythnos o astudio dan oruchwyliaeth neu brofiad gwaith sy’n ymwneud â chwrs) a gall gynnwys y canlynol:

 • Safon Uwch neu debyg – e.e. Pre-U, Y Fagloriaeth Ryngwladol
 • Scottish Highers
 • NVQs a chymwysterau galwedigaethol eraill hyd at lefel 3
 • addysg yn y cartref – os y’i dechreuwyd cyn i’ch plentyn droi’n 16 oed neu ar ôl iddo droi’n 16 oed os oes ganddo anghenion arbennig
 • hyfforddeiaethau yn Lloegr

Nid yw cyrsiau’n gymeradwy os telir amdanynt gan gyflogwr neu os ydynt yn gyrsiau ‘uwch’, e.e. gradd prifysgol neu Dystysgrif Genedlaethol Uwch BTEC.

Rhowch wybod i’r Swyddfa Budd-dal Plant os yw’ch plentyn yn:

Mae’n rhaid i’ch plentyn gael ei dderbyn ar y cwrs cyn iddo droi’n 19 oed.

Hyfforddiant cymeradwy

Dylai hyfforddiant cymeradwy fod yn ddi-dâl a gall gynnwys y canlynol:

 • Prentisiaethau Sylfaenol neu Hyfforddeiaethau yng Nghymru
 • Rhaglenni Employability Fund yn yr Alban
 • United Youth Pilot (os y’i dechreuwyd cyn 1 Mehefin 2017), PEACE IV Children and Young People 2.1 neu Training for Success yng Ngogledd Iwerddon

Nid yw cyrsiau sy’n rhan o gontract gwaith yn gymeradwy.

Rhowch wybod i’r Swyddfa Budd-dal Plant os yw’ch plentyn yn:

Mae’n rhaid i’ch plentyn gael ei dderbyn ar yr hyfforddiant cyn iddo droi’n 19 oed.

Seibiannau dros dro

Rhowch wybod i’r Swyddfa Budd-dal Plant am seibiannau yn addysg neu hyfforddiant eich plentyn – e.e. os yw’n newid coleg. Efallai y cewch Fudd-dal Plant yn ystod y seibiant.

Pan fo addysg neu hyfforddiant cymeradwy yn dod i ben

Pan fo’ch plentyn yn gadael addysg neu hyfforddiant cymeradwy, bydd taliadau’n dod i ben ar ddiwedd mis Chwefror, 31 Mai, 31 Awst neu 30 Tachwedd (p’un bynnag ddaw gyntaf).

Gwneud cais am estyniad

Mae’n bosibl y gallech gael Budd-dal Plant am 20 wythnos (a elwir yn ‘estyniad’) os yw’ch plentyn yn gadael addysg neu hyfforddiant cymeradwy a’i fod naill ai’n:

 • cofrestru â’i wasanaeth gyrfaoedd lleol, Connexions (neu sefydliad tebyg yng Ngogledd Iwerddon, yr UE, Norwy, Gwlad yr Iâ neu Liechtenstein), neu’n
 • cofrestru i ymuno â’r lluoedd arfog

Gallwch wneud cais am yr estyniad ar-lein, dros y ffôn neu drwy’r post.

I fod yn gymwys, rhaid i’ch plentyn fodloni’r canlynol:

 • bod yn 16 neu 17 oed
 • gweithio llai na 24 awr yr wythnos
 • peidio â chael rhai budd-daliadau (e.e. Cymhorthdal Incwm)

Rhaid bod gennych hawl i Fudd-dal Plant yn union cyn i’r plentyn adael yr addysg neu’r hyfforddiant cymeradwy a rhaid gwneud cais amdano cyn pen 3 mis ar ôl iddo adael.

Dulliau eraill o roi gwybod

Gallwch hefyd roi gwybod am gynlluniau neu newidiadau dros y ffôn neu drwy’r post.