Rhoi gwybod am newidiadau sy’n effeithio ar eich Budd-dal Plant

Rhowch wybod i’r Swyddfa Budd-dal Plant am unrhyw newidiadau i’ch bywyd teuluol. Os na wnewch hynny, mae’n bosibl na chewch yr holl arian y mae gennych hawl iddo, neu y byddwch yn cael eich gordalu ac yn gorfod talu arian yn ôl.

Os nad ydych yn rhoi gwybod am newid i’ch cyfeiriad, ac ni all y Swyddfa Budd-dal Plant gysylltu â chi, bydd eich taliadau’n dod i ben.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Os yw amgylchiadau eich plentyn yn newid

Mae Budd-dal Plant yn dod i ben ar 31 Awst ar neu ar ôl pen-blwydd eich plentyn yn 16 oed os yw’n gadael addysg neu hyfforddiant cymeradwy.

Rhowch wybod i’r Swyddfa Budd-dal Plant os yw’ch plentyn:

Rhowch wybod i’r Swyddfa Budd-dal Plant ar unwaith os yw’ch plentyn:

Rhowch wybod i’r Swyddfa Budd-dal Plant am unrhyw newidiadau eraill i amgylchiadau eich plentyn. Dylech nodi dyddiad y newid.

Os yw amgylchiadau eich teulu’n newid

Gall newidiadau yn eich teulu effeithio ar eich budd-daliadau (credydau treth, er enghraifft).

Rhaid i chi roi gwybod i’r Swyddfa Budd-dal Plant ar unwaith os yw’r canlynol yn wir:

Rhowch wybod i’r Swyddfa Budd-dal Plant am unrhyw newidiadau eraill i’ch bywyd teuluol. Dylech nodi dyddiad y newid.

Mae taliadau budd-dal i gyfrifon cardiau Swyddfa’r Post yn dod i ben. Os telir eich Budd-dal Plant i gyfrif cerdyn Swyddfa’r Post, diweddarwch eich manylion banc cyn 5 Ebrill 2022. Mae CThEM wedi anfon llythyr atoch gyda manylion am sut i wneud hyn. Os na wnewch hyn, bydd eich taliadau’n dod i ben.

Dulliau eraill o roi gwybod am newidiadau

Gallwch hefyd ffonio neu ysgrifennu at y Swyddfa Budd-dal Plant.

Y tâl treth Budd-dal Plant

Gallai newidiadau mewn amgylchiadau olygu y byddai’n rhaid i chi dalu’r tâl treth Budd-dal Plant. Mae’r tâl yn effeithio arnoch os yw’ch incwm (neu incwm eich partner) yn £50,000 neu’n fwy.

Mae’n dal i fod yn rhaid i chi roi gwybod am newidiadau, hyd yn oed os yw’ch Budd-dal Plant wedi dod i ben o achos y tâl treth Budd-dal Plant.