Trosolwg

Mae’n bosibl y bydd yn rhaid i chi dalu tâl treth, o’r enw ‘Tâl Treth Budd-dal Plant Incwm Uchel’, os yw’ch incwm unigol dros £50,000 a naill ai:

  • rydych chi neu’ch partner yn cael Budd-dal Plant
  • mae rhywun arall yn cael Budd-dal Plant ar gyfer plentyn sy’n byw gyda chi, ac mae’r person hwnnw’n cyfrannu swm sydd o leiaf yn gyfartal â’r swm yr ydych yn ei dalu tuag at gostau cynnal y plentyn

Nid oes ots os yw’r plentyn sy’n byw gyda chi yn blentyn i rywun arall.

Defnyddiwch y gyfrifiannell treth Budd-dal Plant i weld a fydd y tâl treth yn effeithio arnoch.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Os yw’r tâl treth yn effeithio arnoch

Gallwch ddewis peidio â chael taliadau Budd-dal Plant, ond dylech lenwi’r ffurflen hawlio Budd-dal Plant o hyd. Bydd hyn yn eich helpu i gael credydau Yswiriant Gwladol sy’n cyfrif tuag at eich Pensiwn y Wladwriaeth.

Mae hawlio Budd-dal Plant hefyd yn golygu y bydd eich plentyn yn cael ei rif Yswiriant Gwladol yn awtomatig ychydig cyn iddo droi’n 16 oed. Ni fydd yn rhaid iddo wneud cais am un drosto’i hun.

Eisoes yn cael Budd-dal Plant

Gallwch wneud y naill neu’r llall o’r canlynol:

Yr hyn sy’n cyfrif fel incwm

I weld a yw’ch incwm dros y trothwy, bydd yn rhaid i chi gyfrifo’ch ‘incwm net wedi’i addasu’.

Eich incwm net wedi’i addasu yw cyfanswm eich incwm trethadwy cyn unrhyw lwfansau personol a llai pethau megis Rhodd Cymorth.

Defnyddiwch y gyfrifiannell treth Budd-dal Plant i gael help gyda’ch incwm net wedi’i addasu.