Stori newyddion

Mae Deddf Busnesau Bach, Menter a Chyflogaeth yma

Mae’r Ddeddf yn cynnwys nifer o fesurau sydd gyda’i gilydd yn golygu newid sylweddol i gwmnïau ac i gwsmeriaid Tŷ’r Cwmnïau.

Graphic of a large and small building

The Small Business, Enterprise and Employment Act

Cafodd Deddf Busnesau Bach, Menter a Chyflogaeth Cydsyniad Brenhinol ym mis Mawrth 2015.

Bydd effaith ar bob cwmni yn sgil o leiaf rhai newidiadau, gan y bod y Ddeddf yn newid eich gofynion cyfreithiol, gan gynnwys yr hyn rydych yn ei ffeilio gyda Thŷ’r Cwmnïau. Bydd hyn yn effeithio ar systemau a phrosesau’ch cwmni.

Gwneir y newidiadau â’r effaith fwyaf yn y cyfnod olaf, gan roi mwy o amser i chi gael eich cwmni’n barod.

Mae’n bosibl y bydd newidiadau’n digwydd o hyd wrth i ddeddfwriaeth eilaidd fynd trwy Senedd y Deyrnas Unedig. Byddwn yn rhoi diweddariadau i chi’n rheolaidd ac yn cyhoeddi mwy o wybodaeth wrth iddi fod ar gael.

Checkbox with magnifying glass

Datganiad cadarnhau - Mehefin 2016

O 30 Mehefin 2016 ymlaen, mae’r ffurflen flynyddol yn cael ei disodli. Yn lle honno, byddwch yn awr yn ffeilio ‘datganiad cadarnhau’. Mae hyn yn golygu y bydd angen ichi, o leiaf unwaith y flwyddyn, ‘wirio a chadarnhau’ y wybodaeth am y cwmni yr ydym yn ei dal ichi a rhoi gwybod inni os oes unrhyw newidiadau.

Er mwyn cwblhau’r datganiad cadarnhau mae angen ichi:

 • wirio’r wybodaeth rydym yn ei dal am eich swyddfa gofrestredig, cyfarwyddwyr, eich pobl â rheolaeth arwyddocaol (PRhA) a lleoliad cofrestri – os oes unrhyw newidiadau wedi bod, bydd angen ichi lenwi ffurflen ar wahân cyn ffeilio’ch datganiad cadarnhau
 • gwirio ac os oes angen diweddaru’r wybodaeth am eich cyfranddeiliaid, datganiad o gyfalaf a’ch cod dosbarthiad diwydiannol safonol (SIC)
 • gwirio a chadarnhau bod eich cofnod yn gyfredol
 • talu’r ffi: £13 i ffeilio ar lein neu £40 ar bapur

Gallwch ddiweddaru’ch cofnod gynifer o weithiau ag y mae angen, ond unwaith y flwyddyn yn unig y codir tâl arnoch.

Byddwn yn anfon rhybudd trwy e-bost neu lythyr atgoffa i swyddfa gofrestredig eich cwmni pan fydd eich datganiad cadarnhau’n ddyledus.

Fel arfer mae’r dyddiad dyledus flwyddyn ar ôl naill ai corfforiad eich cwmni neu’r dyddiad y cyflwynasoch eich ffurflen flynyddol ddiwethaf. Gallwch ffeilio’ch datganiad cadarnhau hyd at 14 diwrnod ar ôl y dyddiad dyledus.

Ffeilio ar lein yw’r ffordd hawsaf i gyflwyno’ch datganiad cadarnhau. Mae’n gyflym ac yn rhwydd a bydd yn arbed arian ichi.

2 buildings with question mark

Cofrestr Pobl â rheolaeth arwyddocaol (PrhA) - Ebrill 2016

Bydd angen i gwmnïau, PACau a chwmni SE gadw cofrestr o bobl â rheolaeth arwyddocaol (‘cofrestr PRhA’) o 6 Ebrill 2016.

PRhA yw unrhyw un yn y cwmni, PAC neu cwmni SE sy’n bodloni un neu ragor o’r amodau a restrir yn y ddeddfwriaeth, sef person sydd:

 • yn berchen ar fwy na 25% o gyfrannau’r cwmni
 • yn berchen ar fwy na 25% o hawliau pleidleisio’r cwmni
 • â’r hawl i benodi neu ddiswyddo mwyafrif o fwrdd y cyfarwyddwyr
 • sydd fel arall â’r hawl i arfer, neu sy’n arfer mewn gwirionedd, ddylanwad neu reolaeth arwyddocaol
 • sydd â’r hawl i arfer, neu sy’n arfer mewn gwirionedd, reolaeth arwyddocaol dros ymddiriedolaeth neu gwmni sy’n bodloni un o’r 4 amod cyntaf.

Ffeilio gwybodaeth PRhA - 30 Mehefin 2016

Mae cwmnïau eisoes yn cadw ‘cofrestr PRhA’ erbyn yr adeg hon. Yn awr mae angen ffeilio’r wybodaeth hon gyda ni wrth gorffori a’i cadarnhau pan fyddwch yn cyflwyno ‘datganiadau o gadarnhad diweddarach

Dylai diweddariadau i wybodaeth PRhA cael ei wneud gan ddefnyddio’r ffurflenni PRhAPSC. Bydd angen i chi ddweud wrthym am y newidiadau o fewn 14 diwrnod.

Mae’n drosedd peidio â rhoi’r wybodaeth hon. Os canfyddwch nad oes gennych PRhA, neu os ydych yn dal i geisio adnabod un, bydd yna ffurflenni y bydd angen i chi eu ffeilio i gadarnhau hyn.

Gwarchod gwybodaeth PRhA - 6 Ebrill 2016

Ni fydd cyfeiriad preswyl arferol y PRhA ar gael ar y gofrestr gyhoeddus, a bydd y diwrnod geni’n cael ei gelu. Bydd yr holl wybodaeth arall am y PRhA ar gael ar y gofrestr gyhoeddus, yn yr un ffordd ag y cedwir y manylion am gyfarwyddwyr ac aelodau ar hyn o bryd.

Mewn rhai achosion eithriadol, mae’n bosibl y bydd PRhA mewn perygl o drais neu fygythiadau. Er enghraifft, gallai hyn fod oherwydd ei fod yn gysylltiedig â chwmni a allai gael ei dargedu gan actifyddion oherwydd ei weithgareddau. Yn yr achosion hyn, cewch wneud cais am i’ch manylion gael eu gwarchod, fel nad ydynt ar gael i asiantaethau hanes credyd.

Os rhoddir gwarchodaeth ichi, bydd angen o hyd ichi anfon eich gwybodaeth PRhA atom pan fo’n ofynnol (er enghraifft ar y datganiad cadarnhau), a bydd y wybodaeth ar gael i’r heddlu o hyd.

Os ydych yn adnabod PRhA sydd angen gwneud cais am y warchodaeth cyn 30 Mehefin, mae’n bwysig gwneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl.

Yn ddiweddar cyhoeddodd yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol ganllawiau yn Saesneg ynghylch y gofrestr PRhA.

2 triangles, fast forward symbol

Dileu o’r gofrestr yn gyflymach - 10 Hydref 2015

Yr amser mae’n ei gymryd i ddileu cwmni o’r gofrestr os nad yw’n cynnal busnes neu’n gweithredu wedi cael ei leihau.

Nod proses dileu cwmnïau o’r gofrestr yn gyflymach yw sicrhau’r cydbwysedd iawn rhwng tynnu cwmni wedi darfod o’r gofrestr a rhoi amser i gredydwyr gofrestru gwrthwynebiad.

O dan hen ddeddfwriaeth, os na ddaw gwrthwynebiad i law, caiff y cwmni ei ddileu o’r gofrestr ddim llai na 3 mis ar ôl cyhoeddi’r hysbysiad yn y Gazette. O dan yr amserlenni newydd, caiff y cwmni ei ddileu o’r gofrestr ddim llai na 2 fis ar ôl cyhoeddi’r hysbysiad y Gazette.

Os ydych chi’n aros am i enw cwmni fod ar gael, mae dileu cwmnïau o’r gofrestr yn gyflymach yn golygu y bydd hyn yn digwydd ychydig yn gynt. Fodd bynnag, os ydych chi’n ceisio atal eich cwmni rhag cael ei ddileu o’r gofrestr, mae’n bwysicach byth i chi gadw cofnod eich cwmni’n gyfredol.

Os ydych chi’n gwrthwynebu dileu cwmni o’r gofrestr, mae hyn hefyd yn golygu bod gennych 2 fis i wrthwynebu, yn lle 3.

Nid yw Tŷ’r Cwmnïau’n ail-hysbysebu hysbysiad cyntaf yn y Gazette ar ôl i wrthwynebiad dilys ddod i ben. Os ydych chi wedi dibynnu ar hyn yn y gorffennol i’ch atgoffa i adnewyddu’ch gwrthwynebiad, mae’n bwysig sylweddoli nad yw hyn yn digwydd mwyach. Mae angen cyflwyno pob gwrthwynebiad o fewn 2 fis o’r hysbysiad cyntaf yn y Gazette.

Date of birth with magnifying glass over padlocked day

Dyddiad geni - 10 Hydref 2015

Mae’n un o ofynion Deddf Cwmnïau 2006 erioed i gyfarwyddwyr roi dyddiad geni llawn. Rydym nawr yn rhoi mwy o warchodaeth i chi trwy gelu’r diwrnod geni ar y cofnod cyhoeddus.

Bydd angen rhoi’r dyddiad geni llawn i Dŷ’r Cwmnïau o hyd, ond ni fydd yn cael ei ddangos yn llawn mwyach ar ein cynhyrchion data neu ar ddelweddau na dogfennau newydd sy’n cael eu ffeilio.

Ni chaiff eich dyddiad geni llawn ei ddatgelu ond mewn amgylchiadau eithriadol (er enghraifft i asiantaethau hanes credyd, neu i’r heddlu). Mae’r drefn hon yn debyg i’r ffordd mae cyfeiriadau preswyl yn cael eu gwarchod.

Bydd angen o hyd i chi roi’ch dyddiad geni ar y gofrestr cyfarwyddwyr, y gofrestr PRhA neu’r ddwy.

Checkbox

Ar gyfer swyddogion newydd eu penodi, cafodd datganiad ei ychwanegu gennym i’r ffurflenni penodi a chorffori perthnasol (papur ac electronig) fod y person wedi cydsynio i gyflawni’r swydd honno.

Mae’n ofynnol i gwmnïau gytuno i’r datganiad hwn. Roedd hyn yn disodli’r weithdrefn cydsyniad i weithredu blaenorol sef darparu llofnod ar ffurflenni papur a dilysu personol ar ddogfennau sy’n cael eu ffeilio’n electronig

Fel rhan o hyn, bydd Tŷ’r Cwmnïau’n ysgrifennu at bob cyfarwyddwr newydd ei benodi i roi gwybod iddo fod ei benodiad wedi cael ei ffeilio ar y gofrestr gyhoeddus ac i esbonio ei ddyletswyddau cyffredinol statudol. Gweler hefyd y weithdrefn anghydfodau cyfarwyddwyr newydd.

2 people, 1 with exclamation mark

Anghydfodau cyfarwyddwyr - Ebrill 2016

Mae’r mesur hwn yn darparu ffordd symlach o sicrhau bod manylion cyfarwyddwyr sydd wedi’u penodi ar gam yn cael eu dileu o’r gofrestr.

Os nad oedd cyfarwyddwr a benodwyd wedi cysdsynio i weithredu yn eu penodiad, gallant wneud cais i gael hysbysiad eu penodiad ei ddileu o’r gofrestr.

Pan ddaw cais i law, mae angen i’r cwmni dan sylw ddarparu tystiolaeth bod y cyfarwyddwr wedi ‘cydsynio i weithredu’ wrth ei benodi. Os na roddir digon o dystiolaeth, gall hyn arwain at ddileu penodiad y cyfarwyddwr o’r gofrestr.

Gallai’r ffaith bod y cwmni wedi cadw datganiad gan y cyfarwyddwr ei fod wedi ‘cydsynio i weithredu’ fod yn brawf.

2 buildings, joining arrow

Anghydfodau cyfeiriad swyddfa gofrestredig - Ebrill 2016

Bydd hwn yn rhoi cymorth lle bo cwmni’n defnyddio cyfeiriad ar gyfer ei swyddfa gofrestredig heb awdurdodiad.

Os daw cwyn i law bod cwmni neu bartneriaeth atebolrwydd cyfyngedig (PAC) yn defnyddio cyfeiriad swyddfa gofrestredig yn dwyllodrus, bydd Tŷ’r Cwmnïau’n ymchwilio. Os yw’r cofrestrydd yn fodlon nad oes hawl gan gwmni neu PAC i ddefnyddio cyfeiriad, bydd yn gallu newid cyfeiriad swyddfa gofrestredig y cwmni neu’r PAC hwnnw i’r cyfeiriad ‘rhagosodedig’.

Cyfeiriadau rhagosodedig

Gall y cofrestrydd enwebu cyfeiriad rhagosodedig ar gyfer pob awdurdodaeth (Lloegr a Chymru, yr Alban neu Ogledd Iwerddon).

Bydd unrhyw bost a anfonir at gwmni yn y cyfeiriad rhagosodedig yn cael ei gadw yn swyddfa berthnasol Tŷ’r Cwmnïau.

Ni fydd swyddfeydd Tŷ’r Cwmnïau’n derbyn pecynnau nac ymweliadau gan feilïaid ar ran cwmnïau y newidiwyd ei swyddfa gofrestredig i gyfeiriadau rhagosodedig.

Tystiolaeth o gyfeiriad swyddfa gofrestredig

Efallai bydd dystiolaeth dderbyniol i ddangos bod gan y cwmni hawl i ddefnyddio cyfeiriad swyddfa gofrestredig fod yn ddogfen sy’n dangos bod yn adeilad mae’r cwmni’n berchen arno, un mae’n ei rentu, neu’n gytundeb gan y perchennog y caniateir iddo ddefnyddio’r cyfeiriad fel cyfeiriad swyddfa gofrestredig

Bydd y cofrestrydd yn ystyried unrhyw dystiolaeth a anfonir ac yn hysbysu’r cwmni a’r ymgeisydd am y canlyniad. Os na all y cofrestrydd wneud penderfyniad priodol, mae’n bosibl y caiff y mater ei gyfeirio at y llysoedd.

Open book with building on page

Cofrestrau cwmnïau - Mehefin 2016

Bydd cwmnïau preifat yn gallu dewis cadw rhai mathau o wybodaeth ar y gofrestr gyhoeddus yn lle cadw cofrestrau statudol eu hunain. Bydd hyn yn berthnasol i’r cofrestrau:

 • aelodau
 • cyfarwyddwyr
 • ysgrifenyddion
 • cyfeiriadau preswyl cyfarwyddwyr
 • pobl â rheolaeth arwyddocaol (PRhA)

Mae hyn yn wirfoddol, a gall eich cwmni barhau i gadw ei gofrestri ei hun os yw’n well gennych chi.

Canlyniadau i’w hystyried

Os yw’ch cwmni’n dewis cadw gwybodaeth gofrestri yn Nhŷ’r Cwmnïau, mae’r wybodaeth hon yn dod yn rhan o’r cofnod cyhoeddus.

Er enghraifft, bydd gwybodaeth fel cyfeiriadau cyfranddeiliaid neu ddiwrnod geni cyfarwyddwyr yn cael ei gwarchod pan caiff y cofrestri eu cadw gan y cwmni. Mae’r wybodaeth hon yn dod yn rhan o’r cofnod cyhoeddus pan gaiff gwybodaeth cofrestri eu cadw yn Nŷ’r Cwmnïau.

Gall cwmnïau optio i mewn ac allan o gadw gwybodaeth gofrestr ar y cofnod cyhoeddus yn Nhŷ’r Cwmnïau, ond mae unrhyw wybodaeth sensitif a roddwyd ar y cofnod cyhoeddus tra roedd gwybodaeth cofrestri’n cael eu cadw yn Nhŷ’r Cwmnïau’n dal i fod yn rhan o’r cofnod cyhoeddus.

Mae cofrestri sy’n aros yng nghyfeiriad swyddfa gofrestredig neu leoliad archwilio amgen unigol (SAIL) y cwmni’n dal i gael eu rhwymo gan y rheolau archwilio arferol sy’n berthnasol ar hyn o bryd. Os yw’r wybodaeth yn cael ei chadw ar y cofnod cyhoeddus yn Nhŷ’r Cwmnïau, mae ar gael i’w harchwilio i unrhyw un trwy ein gwefan.

Magistrates gavel

Camymddygiad cyfarwyddwyr - Hydref 2015

O Hydref 2015 mae rhai troseddau newydd wedi cael eu hychwanegu i’r drefn bresennol fel y gall unigolion hefyd gael eu hanghymwyso sef:

 • ‘anghymwyso oherwydd rhai collfarnau penodol mewn gwlad dramor’
 • ‘anghymwyso personau sy’n cyfarwyddo cyfarwyddwyr anghymwys’

Gall ymddygiad pobl sy’n cyfarwyddo cyfarwyddwyr anghymwys gael ei gymryd i ystyriaeth hefyd. Os barnwyd bod cyfarwyddwr yn anghymwys a bod hyn oherwydd i rywun arfer rheolaeth dros y cyfarwyddwr, gallai’r person hwnnw hefyd gael ei anghymwyso.

£ symbol over pie chart

Datganiad o gyfalaf - Mehefin 2016

Bydd datganiad o gyfalaf yn cael ei symleiddio. Mae’r newidiadau’n dileu’r gofyniad i ddangos y swm sydd wedi’i dalu a heb ei dalu am bob cyfran. Yn lle hynny, yn awr mae angen i chi ddangos y swm cyfanred heb ei dalu am gyfanswm y cyfrannau. Mae’r ffigur hwn yn fwy defnyddiol i gyfranddeiliaid a chredydwyr gan ei fod yn dangos yr arian sy’n dal i fod yn ddyledus i’r cwmni.

Ar hyn o bryd, mae angen darparu datganiad o gyfalaf bob blwyddyn ar y ffurflen flynyddol. Yn lle hynny, yn awr gallwch ddangos ar y datganiad o gadarnhad na fu unrhyw newidiadau ar gyfer y flwyddyn honno.

Ni fydd angen i chi ddarparu datganiad llawn o gyfalaf ond os oes newidiadau wedi cael eu gwneud yn ystod y flwyddyn. Bydd hyn yn osgoi gorfod darparu gwybodaeth ddyblyg i’r cofrestrydd.

Bearer Shares - scroll

Cyfrannau Dygiedydd - 26 Mai 2015

Cafodd gwarantau cyfrannau i’r dygiedydd (a elwir ‘cyfrannau dygiedydd’) eu diddymu.

Roedd y rhain yn gyfrannau a ddyroddwyd gan gwmni, ond a neilltuwyd i warant, yn hytrach nag i berchennog cofrestredig. Roedd y warant yn caniatáu i’r deiliad cyfrannau dygiedydd hawlio unrhyw berchnogaeth neu hawliau cysylltiedig â’r cyfrannau hynny.

Gan nad oedd angen nodi manylion y perchennog ar y gofrestr aelodau, weithiau roedd yn anodd canfod pwy oedd perchnogion y cyfrannau hynny.

Rhaid i bob cyfran fod â pherchennog dynodedig.

Os oes gan eich cwmni gyfrannau dygiedydd

Os yw hyn yn effeithio ar eich cwmni, mae gan eich deiliaid cyfrannau dygiedydd 9 mis (o 26 Mai 2015) i ildio eu gwarantau’n wirfoddol. Wedyn gellir trosi’r rhain yn gyfrannau cofrestredig, a bydd y deiliad cyfrannau dygiedydd yn nodi ei enw ar y gofrestr aelodau.

Dylai’ch cwmni gymryd camau i sicrhau bod deiliaid cyfrannau dygiedydd yn gwybod eu hawliau i ildio eu gwarantau, a’r canlyniadau os nad ydynt yn gwneud hynny.

Canlyniadau peidio ag ildio gwarantau cyfrannau

Os nad yw’r gwarantau cyfrannau wedi cael eu hildio cyn pen 7 mis (ar ôl 26 Mai 2015), mae’r holl hawliau’n cael eu hatal yn awtomatig. Ni all deiliaid cyfrannau dygiedydd bleidleisio na hawlio difidendau o’r cyfrannau. Ni fyddant chwaith yn gallu trosglwyddo’r warant, gan fod unrhyw drosglwyddiadau a wneir ar ôl y cyfnod o 7 mis yn ddi-rym.

Os nad yw’r gwarantau cyfrannau wedi’u hildio ar ôl 9 mis, mae’n rhaid i’r cwmni wneud cais i’r llys i gael eu canslo.

Building with cross

Cyfarwyddwyr corfforaethol

Ni fyddwch yn gallu penodi cyfarwyddwyr corfforaethol, er bod rhai eithriadau cyfyngedig. Mae manylion yr eithriadau hyn yn dal i gael eu datblygu. Bydd unrhyw wybodaeth arall gan gynnwys dyddiad gweithredu’n cael ei darparu ar GOV.UK cyn gynted ag y bydd ar gael.

Dyddiadau gweithredu

Dyddiad gweithredu Mesur
26 Mai 2015 Diddymu cyfrannau dygiedydd
10 Hydref 2015 Celu diwrnod geni cyfarwyddwr
  Cyflymu dileu cwmni o’r Gofrestr
  Blwch gwirio cydsyniad i weithredu ar gyfer swyddogion
Ebrill 2016 Anghydfodau rhwng cyfarwyddwyr
  Anghydfodau swyddfeydd cofrestredig
  Angen i gofrestri PRhA gael eu cadw gan gwmnïau a PAC
  Trefn gwarchod PRhA
Mehefin 2016 Datganiad cadarnhau
  Dechrau ffeilio PRhA gyda ni
  Cofrestri cwmni
  Datganiad newidiadau cyfalaf
Published 17 Tachwedd 2014
Last updated 7 Gorffennaf 2017 + show all updates
 1. Updated to reflect AML changes
 2. Added links to PSC forms following customer feedback.
 3. Corporate Directors detail of exceptions.
 4. Further information regarding the confirmation statement.
 5. Welsh translation added.
 6. English page rewritten - More information given on confirmation statement and PSCs.
 7. Welsh translation updated
 8. Minor clarification added to date of birth, accelerated strike off, director diputes RO disputes, PSC, company registers and directors misconduct sections. Optional information section removed as no longer part of SBEE.
 9. October 2015 now merged with April 2016.
 10. Line added to 'director's misconduct' to clarify legislation was implemented in October.
 11. Further guidance added on all measures
 12. October date now clarified as 10 October.
 13. Latest accelerated strike-off update added to October 2015.
 14. Error amended : 'Companies will be able to deliver certain categories of optional information to the registrar' moved to late 2016 / early 2017
 15. The implementation of the PSC has been revised. New dates added.
 16. 'Additional information' moved to October 2016
 17. Welsh translation added.
 18. 'Statement of truth' section renamed 'consent to act as a director or secretary' and clarified. Error in previous update note: Corporate directors moved to October 2016, not December.
 19. Update on tranche dates. Registered office and director disputes moved to December 2015, corporate directors moved to December 2016.
 20. Updated to reflect the Bill becoming the Act
 21. Tranche headings replaced with tranche dates
 22. First published.