Os oes angen i chi newid eich Ffurflen Dreth

Os oes angen i chi wneud newid i’ch Ffurflen Dreth ar ôl i chi ei chyflwyno, er enghraifft, am eich bod wedi gwneud camgymeriad. Bydd angen i chi wneud eich newidiadau erbyn:

 • 31 Ionawr 2019 ar gyfer blwyddyn dreth 2016 i 2017
 • 31 Ionawr 2020 ar gyfer blwyddyn dreth 2017 i 2018

Os byddwch yn colli dyddiad cau neu os bydd angen i chi wneud newid i’ch Ffurflen Dreth ar gyfer unrhyw flwyddyn dreth arall, bydd angen i chi ysgrifennu at CThEM.

Caiff eich bil ei ddiweddaru yn seiliedig ar yr hyn yr hysbyswch yn ei gylch. Mae’n bosibl y bydd yn rhaid i chi dalu mwy o dreth, neu y byddwch yn gallu hawlio ad-daliad.

Diweddaru’ch Ffurflen Dreth

Mae’r modd yr ydych yn diweddaru’ch Ffurflen Dreth yn dibynnu ar sut y gwnaethoch ei chyflwyno.

Ffurflenni Treth ar-lein

 1. Mewngofnodwch i’ch cyfrif ar-lein gyda CThEM.

 2. O ‘Eich cyfrif treth’, dewiswch ‘cyfrif Hunanasesiad’ (os nad ydych yn gweld hynny, gallwch hepgor y cam hwn).

 3. Dewiswch ‘Rhagor o fanylion Hunanasesiad’.

 4. Dewiswch ‘Ar gip’ o’r ddewislen ar y chwith.

 5. Dewiswch ‘Opsiynau Ffurflen Dreth’.

 6. Dewiswch y flwyddyn dreth ar gyfer y Ffurflen Dreth yr ydych am ei diwygio.

 7. Ewch i mewn i’r Ffurflen Dreth, gwnewch y cywiriadau ac ail-gyflwynwch hi.

Ffurflenni Treth papur

Lawrlwythwch Ffurflen Dreth newydd, ac anfonwch y tudalennau diwygiedig i CThEM. Dylech ysgrifennu ‘diwygiad/amendment’ ar bob tudalen, a chynnwys eich enw a Chyfeirnod Unigryw y Trethdalwr (UTR) - mae hwn ar Ffurflenni Treth neu lythyrau blaenorol gan CThEM.

Dylech edrych ar eich gwaith papur Hunanasesiad i gael y cyfeiriad. Os na allwch ddod o hyd i hwn, anfonwch eich cywiriadau i’r cyfeiriad ar gyfer ymholiadau cyffredinol ynghylch Hunanasesiad.

Os gwnaethoch ddefnyddio meddalwedd fasnachol

Cysylltwch â’r darparwr meddalwedd i gael help i ddiwygio’ch Ffurflen Dreth. Cysylltwch â CThEM os nad yw’ch meddalwedd yn gallu gwneud cywiriadau.

Ysgrifennu at CThEM

Ysgrifennwch at CThEM os oes angen i chi wneud newid i’ch Ffurflen Dreth o flwyddyn dreth 2015 i 2016 neu’n gynharach.

Dylech gynnwys y canlynol yn eich llythyr:

 • y flwyddyn dreth yr ydych yn ei chywiro
 • pam yr ydych o’r farn eich bod wedi talu gormod o dreth, neu heb dalu digon
 • faint yr ydych yn credu eich bod wedi gordalu neu dandalu

Gallwch wneud cais am ad-daliad hyd at 4 mlynedd ar ôl diwedd y flwyddyn dreth y mae’n berthnasol iddi. Os ydych yn gwneud cais, dylech hefyd gynnwys y canlynol yn eich llythyr:

 • eich bod yn gwneud cais am ‘ryddhad gordaliad’
 • rhywbeth sy’n profi’ch bod wedi talu drwy’r drefn Hunanasesiad ar gyfer y cyfnod perthnasol
 • sut yr ydych eisiau cael eich ad-dalu
 • datganiad wedi’i arwyddo sy’n rhoi gwybod fod y manylion a roddoch yn gywir a chyflawn hyd eithaf eich gwybodaeth

Newidiadau i’ch bil

Byddwch yn gweld eich bil diwygiedig yn syth os gwnaethoch ddiweddaru’ch Ffurflen Dreth ar-lein. Cyn pen 3 diwrnod, bydd eich datganiad hefyd yn dangos y canlynol:

 • yr hyn sy’n wahanol i’r hen un, felly gallwch weld a oes arnoch fwy neu lai o dreth
 • unrhyw log

I weld hyn, mewngofnodwch i’ch cyfrif a dewiswch ‘Bwrw golwg ar ddatganiadau’ o’r ddewislen ar y chwith.

Os oes treth yn ddyledus i chi

I wneud cais am ad-daliad, ewch i ‘Gwneud cais am ad-daliad’ o’r ddewislen ar y chwith o fewn eich cyfrif CThEM ar-lein. Dylech ganiatáu 4 wythnos ar gyfer anfon eich ad-daliad i’ch cyfrif banc.

Mae’n bosibl na chewch ad-daliad os oes arnoch dreth yn ystod y 35 diwrnod nesaf (er enghraifft ar gyfer taliad ar gyfrif). Yn hytrach, caiff yr arian ei ddidynnu o’r dreth sydd arnoch.

Os oes angen i chi dalu mwy o dreth

Bydd eich bil wedi’i ddiweddaru’n dangos y canlynol hefyd:

 • y dyddiad cau ar gyfer talu
 • yr effaith ar unrhyw daliadau ar gyfrif sy’n rhaid i chi eu gwneud

Os gwnaethoch anfon Ffurflen Dreth bapur wedi’i diweddaru

Bydd CThEM yn anfon bil wedi’i ddiweddaru atoch cyn pen 4 wythnos. Bydd hefyd yn talu unrhyw ad-daliad yn uniongyrchol i’ch cyfrif banc, cyn belled â’ch bod wedi rhoi’ch manylion banc ar eich Ffurflen Dreth.