Pwy sy'n rhaid anfon Ffurflen Dreth

Mae’r flwyddyn dreth yn rhedeg o 6 Ebrill i 5 Ebrill y flwyddyn ganlynol.

Bydd angen i chi anfon Ffurflen Dreth os oedd y canlynol yn gymwys yn ystod y flwyddyn dreth ddiwethaf:

 • roedd eich incwm o hunangyflogaeth dros £1,000 - dyma eich ‘lwfans masnachu’
 • cawsoch fwy na £2,500 o ganlyniad i roi eiddo ar osod – cysylltwch â’r Ganolfan Cyswllt Cymraeg os oedd rhwng £1,000 a £2,500
 • cawsoch fwy na £2,500 mewn incwm arall heb ei drethu, er enghraifft o ganlyniad i gildyrnau neu gomisiwn
 • roedd eich incwm o gynilion neu fuddsoddiadau’n £10,000 neu’n fwy cyn treth
 • roedd eich incwm o ddifidendau o gyfranddaliadau yn £10,000 neu fwy cyn treth – cysylltwch â’r Ganolfan Cyswllt Cymraeg os oedd dros eich lwfans difidendau
 • gwnaethoch elw o werthu pethau fel cyfranddaliadau, ail gartref neu asedion trethadwy eraill ac mae angen i chi dalu Treth Enillion Cyfalaf
 • roeddech yn gyfarwyddwr cwmni - oni bai y bu hynny ar gyfer sefydliad di-elw (fel elusen) ac ni chawsoch unrhyw gyflog neu fuddiannau, fel car cwmni
 • roedd eich incwm (neu incwm eich partner) dros £50,000 ac hawliodd un ohonoch Fudd-dal Plant
 • roedd gennych incwm o dramor yr oedd angen i chi dalu treth arno
 • roeddech yn byw dramor ac roedd gennych incwm o’r DU
 • cawsoch ddifidendau o gyfranddaliadau ac rydych yn drethdalwr ar y gyfradd uwch neu ychwanegol - serch hynny, os nad oes rhaid i chi anfon Ffurflen Dreth am unrhyw reswm arall, cysylltwch â’r llinell gymorth yn lle hynny
 • roedd eich incwm dros £100,000
 • roeddech yn ymddiriedolwr ymddiriedolaeth neu gynllun pensiwn cofrestredig
 • roedd gennych P800 oddi wrth CThEM yn rhoi gwybod na wnaethoch dalu digon o dreth y llynedd - ac ni wnaethoch dalu’r hyn a oedd arnoch drwy’ch cod treth neu gyda thaliad gwirfoddol

Bydd angen i chi hefyd anfon Ffurflen Dreth os:

 • oes angen i chi brofi eich bod yn hunangyflogedig, er enghraifft i wneud cais am Ofal Plant sy’n Rhydd o Dreth
 • ydych am wneud taliadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 2 gwirfoddol i’ch helpu i fod yn gymwys am fudd-daliadau

Mae’n bosibl y bydd angen i bobl eraill penodol anfon Ffurflen Dreth (er enghraifft Gweinidogion yr Efengyl neu danysgrifenwyr Lloyd’s) - gallwch wirio a oes angen i chi wneud hynny. Fel arfer, ni fydd angen i chi anfon Ffurflen Dreth os daw eich unig incwm o’ch cyflog neu bensiwn.

Os cawsoch wybod bod yn rhaid i chi anfon Ffurflen Dreth

Os ydych yn cael e-bost neu lythyr oddi wrth Gyllid a Thollau EM (CThEM) yn rhoi gwybod bod yn rhaid i chi anfon Ffurflen Dreth, ond nid ydych o’r farn bod yn rhaid i chi wneud hynny, dylech wirio a oes angen i chi anfon Ffurflen Dreth.

Os nad oes angen i chi anfon Ffurflen Dreth, bydd angen i chi roi gwybod i CThEM naill ai:

Mae’n bosibl y codir cosb arnoch os nad ydych yn rhoi gwybod i CThEM.

Mae’n rhaid i chi roi gwybod i CThEM hefyd os ydych wedi rhoi’r gorau i fod yn hunangyflogedig.

Gwneud cais am ryddhad treth

Llenwch Ffurflen Dreth i wneud cais i gael arian yn ôl oddi wrth CThEM am y canlynol:

Cofrestru ar gyfer Hunanasesiad

Mae angen i chi gofrestru os na wnaethoch anfon Ffurflen Dreth y llynedd. Mae’r modd yr ydych yn gwneud hynny’n dibynnu ar:

Os ydych yn newydd i Hunanasesiad, bydd angen i chi gadw cofnodion (er enghraifft cyfriflenni banc neu dderbynebau) er mwyn i chi allu llenwi’ch Ffurflen Dreth yn gywir.