Pwy sy'n rhaid anfon Ffurflen Dreth

Mae’r flwyddyn dreth yn rhedeg o 6 Ebrill i 5 Ebrill y flwyddyn ganlynol.

Bydd angen i chi anfon Ffurflen Dreth os oedd y canlynol yn gymwys yn ystod y flwyddyn dreth ddiwethaf:

Mae’n bosibl y bydd angen i bobl eraill penodol anfon Ffurflen Dreth (er enghraifft Gweinidogion yr Efengyl neu danysgrifenwyr Lloyd’s) - gallwch wirio a oes angen i chi wneud hynny. Fel arfer, ni fydd angen i chi anfon Ffurflen Dreth os daw eich unig incwm o’ch cyflog neu bensiwn.

Os cawsoch wybod bod yn rhaid i chi anfon Ffurflen Dreth

Os ydych yn cael e-bost neu lythyr oddi wrth Cyllid a Thollau EM (CThEM) yn rhoi gwybod bod yn rhaid i chi anfon Ffurflen Dreth, mae’n rhaid i chi ei hanfon - hyd yn oed os nad oes unrhyw dreth gennych i’w thalu.

Os oeddech yn arfer anfon Ffurflen Dreth ond nad oes angen i chi anfon un ar gyfer y flwyddyn dreth ddiwethaf, gallwch gysylltu â CThEM er mwyn cau’ch cyfrif Hunanasesiad.

Mae’n rhaid i chi roi gwybod i CThEM hefyd os ydych wedi rhoi’r gorau i fod yn hunangyflogedig.

Gwneud cais am ryddhad treth

Llenwch Ffurflen Dreth i wneud cais i gael arian yn ôl oddi wrth CThEM am y canlynol:

Cofrestru ar gyfer Hunanasesiad

Mae angen i chi gofrestru os na wnaethoch anfon Ffurflen Dreth y llynedd. Mae’r modd yr ydych yn gwneud hynny’n dibynnu ar:

Os ydych yn newydd i Hunanasesiad, bydd angen i chi gadw cofnodion (er enghraifft cyfriflenni banc neu dderbynebau) er mwyn i chi allu llenwi’ch Ffurflen Dreth yn gywir.