Cyfarwyddyd

Cywiro gwall o ran genedigaeth, achosion o symud neu farwolaeth gwartheg

Beth i'w wneud os byddwch yn sylweddoli eich bod wedi cyflwyno gwybodaeth anghywir neu wedi cofnodi bod anifail wedi marw neu fod anifail ar goll drwy gamgymeriad.

Os byddwch wedi cyflwyno gwybodaeth anghywir wrth roi gwybod am enedigaeth, marwolaeth neu symudiad i Wasanaeth Symud Gwartheg Prydain (GSGP), mae’n rhaid i chi gysylltu â GSGP cyn gynted ag y dewch yn ymwybodol o’r gwall. Bydd GSGP yn dweud wrthych pa gamau y dylech eu cymryd ac yn diwygio ei gofnodion.

Bydd angen i chi esbonio’r broblem a rhoi manylion gan gynnwys Rhif eich Daliad a rhif tag clust yr anifail.

Anifeiliaid y cofnodwyd eu bod wedi marw neu eu bod ar goll drwy gamgymeriad

Os ydych wedi cofnodi bod anifail wedi marw neu ei fod ar goll drwy gamgymeriad, mae’n rhaid i chi hysbysu GSGP cyn gynted ag y dewch yn ymwybodol o’r broblem. Ni ddylech symud yr anifail heb basbort dilys.

Cysylltwch â GSGP ar unwaith

Anfonwch lythyr neu neges e-bost i GSGP, neu defnyddiwch gyfleuster ‘Cysylltu â GSGP’ yn SOG Ar-lein. Dylech esbonio’r broblem a chynnwys rhif eich daliad a rhif y tag clust.

Beth i’w ddisgwyl gan GSGP

Bydd GSGP yn cynnal gwiriadau ac, os yw’n bosibl, yn ailgyhoeddi pasbort o fewn 15 diwrnod. Os bydd y gwiriadau yn aflwyddiannus, mae’n bosibl na fydd GSGP yn ailgyhoeddi pasbort. Yn lle hynny, bydd yn cyflwyno hysbysiad o gofrestru.

Cysylltwch â GSGP

Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain

BCMS
Curwen Road
Workington
Cumbria
CA14 2DD

E-bost bcmsenquiries@rpa.gov.uk

Llinell gymorth Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain i geidwaid gwartheg yng Nghymru 0345 050 3456

Llinell Saesneg 0345 050 1234

Oriau agor arferol llinell gymorth GSGP: rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, ar gau ar y penwythnosau a gwyliau banc. Codir y gyfradd leol am bob galwad.

Published 6 May 2014