Amdanom ni

Rydym yn cofrestru perchnogaeth tir ac eiddo yng Nghymru a Lloegr.

Darllen hwn yn Saesneg

Mae Cofrestrfa Tir EM yn diogelu perchnogaeth tir ac eiddo sy’n werth mwy na £4 triliwn, gan gynnwys tua £1 triliwn o forgeisi. Mae’r Gofrestr Tir yn cynnwys mwy na 25 miliwn o deitlau yn dangos tystiolaeth perchnogaeth mwy nag 86% o’r ehangdir yng Nghymru a Lloegr.

Mae’n rhaid i unrhyw un sy’n prynu neu’n gwerthu tir neu eiddo, neu sy’n cymryd morgais, wneud cais inni gofrestru:

  • tir neu eiddo digofrestredig
  • unrhyw berchennog newydd tir neu eiddo cofrestredig
  • budd sy’n effeithio ar dir neu eiddo cofrestredig, megis morgais, prydles neu hawl tramwy

Wrth ystyried pob cais, rydym yn defnyddio’r gyfraith i benderfynu a ddylid cofrestru’r cais a sut i wneud hynny.

Pan fydd tir neu eiddo wedi’i gofnodi yn y gofrestr, rydym yn cofnodi unrhyw newid perchnogaeth, morgeisi neu brydlesi sy’n effeithio arno. Fel rheol, bydd unrhyw un sy’n dioddef colled o ganlyniad i wall neu hepgoriad yn y gofrestr, neu oherwydd bod angen cywiro’r gofrestr yn cael ei ddigolledi.

Rydym wedi ymrwymo i gyflawni ein busnes statudol a masnachol mewn ffordd deg, agored a gonest. Mae gennym bolisïau a gweithdrefnau i atal llwgrwobrwyo.

Darllenwch am ein safonau gwasanaeth

Pwy ydym ni

Rydym yn adran o’r llywodraeth a grëwyd ym 1862. Rydym yn gweithredu fel asiantaeth weithredol a chronfa fasnachu. Mae’r ffïoedd sy’n cael eu talu gan ddefnyddwyr ein gwasanaethau yn talu am ein costau gweithredu.

Rydym yn gweithio mewn 14 lleoliad.

Darllenwch ragor am ein pobl a gweithio i Gofrestrfa Tir EM.

Ein cyfrifoldebau

Yng Nghymru a Lloegr ein cyfrifoldebau yw:

  • darparu cofnod dibynadwy o wybodaeth am berchnogaeth a buddion sy’n effeithio ar dir ac eiddo
  • darparu teitl tir i berchnogion, wedi ei warantu gan y llywodraeth
  • darparu cynllun teitl sy’n dangos terfynau cyffredinol

Nid ydym yn rhoi cyngor cyfreithiol ar union leoliadau terfynau a chyfrifoldebau.

Ein huchelgais, cenhadaeth a gwerthoedd

Ein huchelgais yw bod y gofrestrfa tir fwyaf blaenllaw yn y byd ar gyfer cyflymder, symlrwydd a dull agored i ddata.

Ein cenhadaeth yw “Eich hawliau tir ac eiddo: wedi eu gwarantu a’u gwarchod”.

Ein gwerthoedd yw:

  • rydym yn rhoi sicrwydd
  • mae gennym unplygrwydd
  • rydym yn ysgogi arloesedd
  • rydym yn broffesiynol

Darllenwch ein siarter cwsmeriaid i ddeall ein hymrwymiad i chi a’r hyn sydd ei angen oddi wrthych i’n helpu i gyflawni’n cenhadaeth.

Gwybodaeth gorfforaethol

Cael gweld ein gwybodaeth

Swyddi a chontractau

Darllenwch am y mathau o wybodaeth rydym yn eu cyhoeddi'n rheolaidd yn ein Cynllun cyhoeddi. Dysgwch am ein hymrwymiad i Cynllun iaith Gymraeg. Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn egluro sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol. Darllenwch ein polisi ar Defnydd o gyfryngau cymdeithasol Canfod Gwybodaeth am ein gwasanaethau