Amdanom ni

Rydym yn cofrestru perchnogaeth tir ac eiddo yng Nghymru a Lloegr.

Darllen hwn yn Saesneg

Mae Cofrestrfa Tir EM yn diogelu perchnogaeth tir ac eiddo sy’n werth £7 triliwn, gan alluogi gwerth dros £1 triliwn o fenthyciadau personol a masnachol i gael eu diogelu yn erbyn eiddo ledled Cymru a Lloegr. Mae’r Gofrestr Tir yn cynnwys mwy na 25 miliwn o deitlau yn dangos tystiolaeth perchnogaeth mwy nag 87% o’r ehangdir yng Nghymru a Lloegr.

Mae’n rhaid i unrhyw un sy’n prynu neu’n gwerthu tir neu eiddo, neu sy’n cymryd morgais, wneud cais inni gofrestru:

 • tir neu eiddo digofrestredig
 • unrhyw berchennog newydd tir neu eiddo cofrestredig
 • budd sy’n effeithio ar dir neu eiddo cofrestredig, megis morgais, prydles neu hawl tramwy

Wrth ystyried pob cais, rydym yn defnyddio’r gyfraith i benderfynu a ddylid cofrestru’r cais a sut i wneud hynny.

Pan fydd tir neu eiddo wedi’i gofnodi yn y gofrestr, rydym yn cofnodi unrhyw newid perchnogaeth, morgeisi neu brydlesi sy’n effeithio arno. Fel rheol, bydd unrhyw un sy’n dioddef colled o ganlyniad i wall neu hepgoriad yn y gofrestr, neu oherwydd bod angen cywiro’r gofrestr yn cael ei ddigolledi.

Rydym wedi ymrwymo i gyflawni ein busnes statudol a masnachol mewn ffordd deg, agored a gonest. Mae gennym bolisïau a gweithdrefnau i atal llwgrwobrwyo.

Darllenwch am ein safonau gwasanaeth

Pwy ydym ni

Rydym yn adran anweinidogol o’r llywodraeth a grëwyd ym 1862.

Rydym yn gweithio mewn 14 lleoliad.

Darllenwch ragor am ein pobl a gweithio i Gofrestrfa Tir EM.

Ein cyfrifoldebau

Yng Nghymru a Lloegr ein cyfrifoldebau yw:

 • darparu cofnod dibynadwy o wybodaeth am berchnogaeth a buddion sy’n effeithio ar dir ac eiddo
 • darparu teitl tir i berchnogion, wedi ei warantu gan y llywodraeth
 • darparu cynllun teitl sy’n dangos terfynau cyffredinol

Nid ydym yn rhoi cyngor cyfreithiol ar union leoliadau terfynau a chyfrifoldebau.

Ein huchelgais, cenhadaeth a gwerthoedd

Ein huchelgais yw datblygu’n gofrestrfa tir fwyaf blaenllaw’r byd am gyflymder, symlrwydd ac ymagwedd agored at ddata.

Ein cenhadaeth yw “Eich hawliau tir ac eiddo: wedi eu gwarantu a’u gwarchod”.

Ein gwerthoedd yw:

 • rydym yn rhoi sicrwydd
 • rydym yn meddu ar unplygrwydd
 • rydym yn ysgogi arloesedd
 • rydym yn broffesiynol

Darllenwch ein siarter cwsmeriaid i ddeall ein hymrwymiad i chi a’r hyn sydd ei angen oddi wrthych i’n helpu i gyflawni’n cenhadaeth.

Ein diwylliant

Yng Nghofrestrfa Tir EM:

 • mae gennym dreftadaeth gyfoethog a hanes rydym yn falch ohono – ers dros 150 o flynyddoedd rydym wedi diogelu perchnogaeth eiddo ac wedi cefnogi’r economi modern
 • mae ein pobl yn bwysig – ein nod yw cael ein hadnabod fel cyflogwr mwyaf cynhwysol y llywodraeth, gan sicrhau cyfle teg a chyfartal i bawb
 • rydym yn agored, yn onest ac yn trin pawb â pharch – rydym yn ymddiried yn ein gilydd ac yn dathlu ein pobl oherwydd ein bod yn falch o bwy ydynt
 • mae gennym ymdeimlad o berthyn ar y cyd ac rydym yn helpu ein gilydd – rydym yn cysylltu â’n gilydd i deimlo ein bod yn cael ein cefnogi, ein bod yn gyfforddus ac yn cael ein gwerthfawrogi
 • mae llais pawb yn bwysig – rydym yn annog herio â pharch ac yn gwerthfawrogi pob barn a chyfraniad
 • rydym yn canolbwyntio ar fod yn fedrus iawn a gwybodus – rydym wedi ein grymuso, yn atebol ac yn gyfrifol am ein gwaith ein hunain
 • rydym yn darparu gwasanaeth gwych i’n cwsmeriaid – ein nod yw rhagoriaeth, gan gydbwyso effeithlonrwydd a chynhyrchiant gydag ansawdd a chywirdeb
 • rydym yn creu hyder trwy fod yn wydn ac ymatebol ond tawel a hamddenol hefyd – rydym yn hyblyg, yn gallu addasu’n rhwydd a gweithio’n gyflym
 • rydym yn annog ein pobl i fod yn arloesol a gwella’r hyn a wnawn a’r ffordd a wneir hyn yn barhaus – rydym yn gwneud mynd i’r afael â heriau yn hwyl ac yn gyffrous trwy dimoedd cydweithredol, technoleg newydd a ffyrdd newydd o weithio
 • mae ein harweinwyr yn gefnogol – rydym yn canolbwyntio ar hyfforddi a datblygu pobl i gyflawni eu gorau gyda hyder – mae arweinwyr cadarnhaol ac egnïol yn cynnwys eraill er mwyn cyflawni canlyniadau gwell a’n helpu i dyfu’n gryfach

Gwybodaeth gorfforaethol

Cael gweld ein gwybodaeth

Swyddi a chontractau

Darllenwch am y mathau o wybodaeth rydym yn eu cyhoeddi'n rheolaidd yn ein Cynllun cyhoeddi. Dysgwch am ein hymrwymiad i Cynllun iaith Gymraeg. Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn egluro sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol. Darllenwch ein polisi ar Defnydd o gyfryngau cymdeithasol Canfod Gwybodaeth am ein gwasanaethau