Trefn gwyno

Os oes gennych broblem gyda wasanaethau neu gweithdrefnau Cofrestrfa Tir EM, cysylltwch â ni.

Os ydych yn anfodlon â’r ffordd rydym wedi delio â chi, rydym am i chi roi gwybod i ni fel y gallwn unioni pethau, os yw’n bosibl. Os ydym wedi gwneud rhywbeth o’i le, bydd eich cwyn yn rhoi cyfle inni wella’n gwasanaeth ar gyfer pob un o’n cwsmeriaid.

Sut i wneud cwyn

Cysylltwch â’r tîm rydych wedi bod yn delio ag ef yng Nghofrestrfa Tir EM. Fel arall, cysylltwch â’n cymorth i gwsmeriaid.

Byddwn yn:

  • cydnabod eich cwyn o fewn 24 awr
  • adolygu eich cwyn ac anfon ymateb llawn atoch fel rheol o fewn 5 diwrnod gwaith
  • dweud wrthych o fewn 5 diwrnod gwaith os bydd angen rhagor o amser i ymateb i’ch cwyn

Os nad ydych yn fodlon o hyd

Gallwch ofyn i’r person a ymatebodd i’ch cwyn ei flaenoriaethu i’r cam nesaf. Yn dibynnu ar natur y gŵyn, gall ein hymateb terfynol ddod gan y Cofrestrydd Tir Lleol, y Rheolwr Gweithrediadau neu ryw uwch swyddog arall.

Os ydych yn anfodlon gyda phenderfyniad cofrestru tir a wnaed gan weithiwr cais neu gyfreithiwr yn un o’n swyddfeydd lleol, gall y penderfyniad gael ei adolygu gan y Cofrestrydd Tir Lleol (y cyfreithiwr uchaf mewn swyddfa leol). Mae penderfyniad Cofrestrydd Tir Lleol yn derfynol a dim ond mewn llys mae modd ei herio.

Nid oes gan ein Prif Weithredwr a Phrif Gofrestrydd Tir rôl uniongyrchol yn ein gweithdrefn gwynion. Mae’r pŵer a’r cyfrifoldeb i ddelio a phenderfyniadau cofrestru wedi eu dirprwyo i’r Cofrestrydd Tir Lleol ym mhob swyddfa.

Adolygydd Cwynion Annibynnol

Os gwnaed cwyn trwy weithdrefn gwyno fewnol Cofrestrfa Tir EM ac rydych yn anfodlon o hyd, gallwch gysylltu â’r Adolygydd Cwynion Annibynnol i Gofrestrfa Tir EM (ACA). Rôl yr ACA yw adolygu cwynion gan Gofrestrfa Tir EM yn annibynnol.

Dim ond cwynion am y canlynol y bydd yr ACA yn eu hystyried:

Nid oes gan yr ACA bŵer i adolygu na gwrthdroi unrhyw un o’n penderfyniadau mewn perthynas â materion cofrestru tir neu i wneud sylwadau am y gyfraith.

Os nad ydych yn fodlon â chanlyniad archwiliad yr ACA, gallwch ofyn i’ch AS gyfeirio cwyn i’r Ombwdsman Seneddol a Gwasanaeth Iechyd.

Cwynion ynghylch gwasanaeth data

Os yw eich cwyn yn ymwneud â gwybodaeth a roddwyd gan ein Gwasanaethau Masnachol neu a ddarparwyd am ddim o dan fenter data agored y Llywodraeth ac rydym wedi rhoi ymateb terfynol i chi, yn ogystal â chysylltu â’r ACA, gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, sy’n ystyried cwynion yn ymwneud â thorri Ailddefnyddio Rheoliadau Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus 2015.

Bydd ein hymateb terfynol yn egluro â pha sefydliad y dylech gysylltu, os ydych yn penderfynu mynd â’ch cwyn ymhellach.

Cwynion ynghylch Pridiannau Tir Lleol

Mae Deddf Seilwaith 2015 yn darparu ar gyfer trosglwyddo cyfrifoldeb am y gofrestr Pridiannau Tir Lleol i Gofrestrfa Tir EM, ond nid yw’r trosglwyddiad hwn wedi digwydd eto. Felly, os yw eich cwyn yn ymwneud â Phridiannau Tir Lleol, dylech gysylltu â’r awdurdod lleol perthnasol gan ei fod, ar hyn o bryd, yn gyfrifol o hyd am gadw’r gofrestr Pridiannau Tir Lleol. Os byddwch yn parhau’n anfodlon â’r ymateb gan yr awdurdod lleol, gallwch gysylltu â’r Ombwdsmon Llywodraeth Leol a Gofal Cymdeithasol a gofyn iddo edrych ar eich pryderon.

Achos trwy’r llys

Os na ellir datrys eich cwyn trwy ein trefn gwyno ac rydych yn ystyried achos trwy’r llys, dylech: